+1

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server

share
  • 150 0
  • Report
Published at Nov 10th, 5:03 PM 150 0 0 5
  • 150 0
  • Report

Series gồm 5 phần:

  • Phần 1: Giới thiệu
  • Phần 2: Tạo Web server, Mysql với Google Cloud Platform
  • Phần 3: Crawl dữ liệu từ sàn Binance.com
  • Phần 4: Dự báo giá coin với LSTM - Keras - Python
  • Phần 5: Tạo Website với Codeigniter, AdminLTE

Sản phẩm demo tại: http://tradersupport.club

Admin: http://tradersupport.club/admin

share