0

Clean Ruby Code

Share
  • 5 0
Published at Mar 20th, 2019 7:14 AM 5 0 0 0
  • 5 0

Trong lúc làm việc tôi thương mày mò xem làm sao để code này clearn nhất vào mỗi lần tôi tim thấy cái gì mới, tôi sẽ chép lại vào đây, nó giúp tôi nhớ và có thể giúp ích cho nhiều những người new dev như tôi

Share

CONTENTS


This series doesn't have any posts