+4

Ansible Fundamentals

Share
  • 74 5
  Published at Apr 1st, 2018 2:55 AM 74 5 0 2
  • 74 5

Việc triển khai và quản lý servers một cách đáng tin cậy và hiểu quả không phải là một công việc đơn giản. Luôn có một rào cản giữa các quản trị viên hệ thống (system administrators) với các nhà phát triển (developers). Các quản trị viện thường phải quản lý servers một cách thủ công từ những công việc như cài đặt phần mềm, thay đổi cấu hình và quản lý các services.

Chính vì lý do đó, việc có các công cụ để quản lý cấu hình - configuration management cũng như hỗ trợ quá trình server provisioning là cần thiết. Thay vì phải triển khai (deploying), thay đổi/cập nhật (patching) và hủy bỏ (destroying) servers thủ công, các công việc đó có thể được tự động hóa với rất ít hoặc không có sự can thiệp từ các quản trị viên.

Khi hệ thống ứng dụng trở nên phức tạp hơn, việc tách biệt quản trị viên hệ thống và các nhà phát triển là không được khuyến khích. Chúng ta cần tích hợp công việc của hai bên lại nếu có thể. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà chúng ta có thuật ngữ DevOps hay SRE - Site Reliability Engineering.

Trong series này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Ansible một công cụ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề nêu trên.

Share