Asked Jul 15th, 2022 10:10 a.m. 162 0 1
  • 162 0 1
0

Ajax post formData không có dữ liệu (nodejs)

Share
  • 162 0 1

em muốn post 1 formData (có chứa file upload) lên server nhưng console.log body và file thì không nhận dữ liệu từ client gửi lên image.png image.png image.png image.png

1 ANSWERS


Answered Jul 15th, 2022 2:14 p.m.
Accepted
+2

b đã handle form data bằng cái gì đó như multer chưa?

Share
Jul 15th, 2022 4:00 p.m.

em quên chưa handle bằng multer, thanks bác !

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.