Asked Nov 6th, 2017 2:22 AM 97 0 1
  • 97 0 1
0

@ trong câu câu lệnh WebRequest.Create(@"http://localhost:") là gì

Share
  • 97 0 1

Mình đang tìm hiểu về SOAP Request mình bắt gặp 1 hàm tạo Web Request như sau: WebRequest.Create(@"http://localhost😊 . Cho hỏi có ai có thể giải thích cho mình kí tự @ này có tác dụng gì không ?

1 ANSWERS


Answered Nov 6th, 2017 2:43 AM
Accepted
+3

Cái đó gọi là verbatim string literal, khác với string literal bình thường ở chỗ là nó không xử lí escape sequence (ví dụ "\n", "\t")

@"c:\Docs\Source\a.txt"
// Tương đương với
"c:\\Docs\\Source\\a.txt"

Xem thêm tại https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/string

Share