Asked Dec 22nd, 2022 9:27 a.m. 129 1 1
  • 129 1 1
0

[Thảo luận] Tại sao mongodb họ lại bắt tạo replica set thì mới cho sử dụng transaction?

Share
  • 129 1 1

Tại sao mongodb họ lại bắt tạo replica set thì mới cho sử dụng transaction? Trong khi MySQL họ cho sử dụng luôn mà không cần config thêm gì cả, mặc dù mình biết tạo replica thì nó sẽ đảm bảo tính liên tục và sẵn sàng cao nhưng config thêm phần nào là tăng độ khó cho người dùng phần đó rồi đúng không mọi người 😄

1 ANSWERS


Answered Feb 7th, 8:15 a.m.
0

Về cơ bản thì MongoDB ban đầu không sinh ra cho mục đích thực hiện các transaction nên không có hoạt động theo chiến lược OLTP. Chính vì thế để MongoDB hỗ trợ các trạng thái của transaction thì cần có một Replica đóng vai trò là rollback point nếu transaction fail hoặc là commit point nếu transaction complete.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.