Asked Nov 21st, 2018 9:22 a.m. 207 0 1
  • 207 0 1
0

Render json Rails

Share
  • 207 0 1

Các anh chị làm việc với Rails API nhiều cho em hỏi chút.

Em có một vấn đề là em đang làm API và sử dụng jbuilder để render, nhưng có điều là tốc độ của jbuilder khá là chậm. Em có tìm hiểu thì có gem fast_json thì tốc độ nhanh,nhưng nó lại không customer định dạng được như jbuilder. Anh chị có cách nào chỉ cho em cách nào render vừa nhanh vừa custom định dạng dễ dàng như jbuilder không ạ.

Em xin cảm ơn.

1 ANSWERS


Answered Nov 22nd, 2018 3:11 a.m.
+2

Ngoài jbuilder thì có thể thử một số công cụ sau cũng render JSON mà performance tốt hơn rất nhiều

  • active_model_serializers
  • SimpleDelegator
  • logic đơn giản thì dùng luôn render :json ở controller

Trong đó recommend sử dụng active_model_serializers, vừa performance tốt, vừa dễ dàng custom định dạng dữ liệu render

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.