Asked Nov 6th, 2018 4:01 p.m. 118 0 2
  • 118 0 2
+1

[Rails] Convert từ gif sang mp4?

Share
  • 118 0 2

Mọi người cho e hỏi có thư viện nào support việc convert từ gif sang video mp4 k ạ? Mục đích: e muốn upload 1 ảnh gif sau đó convert gif sang mp4 để lưu cho nhẹ. E cảm ơn ạ!

2 ANSWERS


Answered Nov 7th, 2018 3:38 a.m.
+3

Mình nghĩ bạn có thể dùng api của một bên thứ 3 là https://github.com/gifs/api. Trang này khá nổi tiếng trong việc convert từ mp4 sang gif và ngược lại

Share
Answered Nov 16th, 2020 9:14 a.m.
0

Bạn cần sử dụng công cụ có tên ffmpeg. Câu lệnh đơn giản với ffmpeg để chuyển file từ gif sang mp4 ví dụ như này:

ffmpeg -i in.gif -movflags faststart -pix_fmt yuv420p -vf "scale=trunc(iw/2)*2:trunc(ih/2)*2" out.mp4

Để dùng ffmpeg trong các ngôn cứ lập trình thì có 2 cách là chạy các dòng lệnh (tương tự phía trên) như một shell command hoặc sử dụng một thư viện wrapper như fluent-ffmpeg (cho Nodejs) hoặc streamio-ffmpeg (cho Ruby).

Thực tế thì ffmpeg là công cụ cần thời gian dài để làm quen và thành thạo. Bạn có thể bắt đầu qua việc tham khảo một bài blog của Giphy: How to make GIFs with FFMPEG

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.