Asked thg 11 11, 2022 4:13 CH 80 0 1
 • 80 0 1
0

Tài khoản bị logout khi thanh toán bằng online thành công !

Share
 • 80 0 1

Anh chị cho em hỏi chút! khi em thanh toán thành công bằng hình thức thanh toán online thì em chuyển hướng về trang cảm ơn ! Nhưng khi về đây thì tài khoản bị logout ạ! Trường hopư này mk xử lý sao ạ! em cảm ơn

1 ANSWERS


Answered thg 11 13, 2022 6:13 SA
0

bạn sau khi thanh toán xong có xoá session hay gì ko ?

Share
Avatar June @phuocbt698
thg 11 13, 2022 7:37 SA

@xdorro em không xóa, hay là chuyển trang bị mất session ạ, nếu mất thì trường hợp này mình sử lý sao ạ

0
| Reply
Share
Avatar Anh Nguyen @xdorro
thg 11 13, 2022 1:26 CH

@phuocbt698 chưa rõ bạn xử lý như nào nên khó giúp quá

0
| Reply
Share
Avatar June @phuocbt698
thg 11 13, 2022 1:48 CH

@xdorro hiện tại thì em chưa xử lý gì hết! Chỉ là khi em thanh toán bằng quét mã QR của momo , khi thanh toán xong momo sẽ redirect về trang mà mk cung cấp trong $returnUrl , khi về quay về trang thì tài khoản đang login trước đó bị logout á anh

0
| Reply
Share
Avatar June @phuocbt698
thg 11 13, 2022 1:50 CH
Avatar June @phuocbt698
thg 11 13, 2022 1:51 CH

@phuocbt698 @xdorro ` public function callApiMomo($infoOrder) {

  $endpoint = env('MOMO_ENDPOINT');
  $partnerCode = env('MOMO_PARTNER_CODE');
  $accessKey = env('MOMO_ACCESS_KEY');
  $serectKey = env('MOMO_SECRET_KEY');
  $orderId = "$infoOrder->id";
  $orderInfo = "Thanh toán đơn hàng có mã $orderId";
  $amount = "$infoOrder->total_price";
  $bankCode = 'SML';
  $returnUrl = route('momo.hookCallBack');
  $requestId = time() . "";
  $requestType = "captureMoMoWallet";
  $extraData = "";
  $notifyUrl = route('momo.hookCallBack');
  $lang = 'vn';
  // echo $serectkey;die;
  $rawHash = "partnerCode=" . $partnerCode . "&accessKey=" . $accessKey .
    "&requestId=" . $requestId . "&amount=" . $amount . "&orderId=" . $orderId .
    "&orderInfo=" . $orderInfo . "&returnUrl=" . $returnUrl .
    "&notifyUrl=" . $notifyUrl . "&extraData=" . $extraData;
  $signature = hash_hmac("sha256", $rawHash, $serectKey);

  $data = array(
    'partnerCode' => $partnerCode,
    'accessKey' => $accessKey,
    'requestId' => $requestId,
    'amount' => $amount,
    'orderId' => $orderId,
    'orderInfo' => $orderInfo,
    'returnUrl' => $returnUrl,
    'bankCode' => $bankCode,
    'extraData' => $extraData,
    'requestType' => $requestType,
    'signature' => $signature,
    'notifyUrl' => $notifyUrl,
    'lang' => $lang
  );

  $result = $this->execPostRequest($endpoint, json_encode($data));
  $jsonResult = json_decode($result, true); // decode json
  if (empty($jsonResult['payUrl'])) {
    return redirect()->back();
  }
  return $jsonResult['payUrl'];
}

public function hookCallBack()
{
  if (request('errorCode') == 00) {
    $orderId = request('orderId');
    $order = OrderModel::find($orderId);
    if ($order->payment_type == 0) {
      $order->update([
        'payment_type' => 1,
        'payment' => 'MOMO'
      ]);
      return view('customer.thankyou');
    }
  }
  return redirect()->route('shop.checkout')
  ->withErrors(['errorMessage' => 'Thanh toán đơn hàng không thành công! Vui lòng thử lại!']);
}

`

0
| Reply
Share
Avatar June @phuocbt698
thg 11 13, 2022 2:03 CH

@phuocbt698 đây là đoạn code em viết thanh toán bằng momo , hookCallBack nhận thông tin thanh toán từ momo gửi về và rediẻct \

0
| Reply
Share
Avatar Anh Nguyen @xdorro
thg 11 14, 2022 9:05 SA

@phuocbt698 mình nghĩ có lẽ view('customer.thankyou') của bạn đang dính middleware hay gì đó r, bạn check lại route middleware chỗ này thử xem

0
| Reply
Share
Avatar Hạ Quỳnh Nguyễn @quynhnguyentk2
thg 11 14, 2022 10:35 SA

Trường hợp điều hướng bị logout thì có liên quan đến việc bạn bị mất token khi chuyển router. Bạn xem lại bạn lưu token ở đâu? (cookie, session hay localStorage)

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.