Asked Nov 19th, 2022 5:08 p.m. 95 1 1
  • 95 1 1
0

nestjs Authentication and authoziration with jwt

Share
  • 95 1 1

em đang làm một ứng dụng resful-api vote các thí sinh bằng nestjs dùng typeorm vs mysql nhưng em đang mắc chỗ check Authentication with jwt, ai có thể chỉ em logic phần đó dc ko ạ, em đã chả về được mã token nhưng chưa biết làm gì tiếp theo mong được giải đáp ạ

1 ANSWERS


Answered Nov 21st, 2022 6:05 a.m.
0

bữa mình có QA đoạn này. mình tranfer lại ý tưởng như sau:

Step 1: Sau khi login thành công thì resposne trả về 1 chuỗi token gì đó ( gọi là token)

Step 2: Set token ấy vào cookie/localStore

Step 3: Ví dụ thực hiện thao tác get thông tin user thì send request rồi đính kèm param token chẳng hạn

Share
Avatar Thanh Tran @dajneem23
Nov 30th, 2022 3:43 a.m.

cách đúng nhất là server phải trả về cookie dưới dạng header set-cookie nếu config đúng thì client sẽ tự nhận ko cần xử lý gì nữa

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.