Asked Sep 25th, 2019 4:27 a.m. 72 0 1
 • 72 0 1
0

Hỏi về Aspect trong spring

Share
 • 72 0 1

Tình hình là mình gặp một vấn dề như vầy: Do nhu cầu nên mình cần viết mọt lib có chưa một annotaion @MyAnnotation với Target(ElementType.METHOD) và Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) Mình có một hàm như sau viết luôn trong cái lib đó

@Around("@annotation(com.example.MyAnnotation)")
public Object checkAnnotaion(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {
    log.info("toi da vao day roi nhe: " + Arrays.toString(joinPoint.getArgs()));
    return joinPoint.proceed();
  }

Vấn đề gặp phải khi mình sử dụng cái lib trong những project khác thì cái hàm checkAnnotation kia không được gọi. Nếu mình viết lại cái hàm checkAnnotation này trong các project sử dụng cái lib này thì nó mới hoạt động Mong mọi người chỉ ra chỗ sai của mình để mình có thể khắc phục. Mình cảm ơn

1 ANSWERS


Answered Sep 25th, 2019 4:52 a.m.
0

@Bean public CheckAnnotaionAspect CheckAnnotaionAspect(){ return new CheckAnnotaionAspect (); }

Sau khi mình khai báo bean như này thì nó lại hoạt động @@

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.