Asked Nov 20th, 2019 11:16 a.m. 108 0 1
  • 108 0 1
+3

hỏi lỗi html dom

Share
  • 108 0 1

mọi người ơi sao lúc nãy mình lấy developer tools của firefox kiểm tra file html mình làm ,mình thấy nó báo lỗi html dom dạng ansii The character encoding of the HTML document was not declared. The document will render with garbled text in some browser configurations if the document contains characters from outside the US-ASCII range. The character encoding of the page must be declared in the document or in the transfer protocol.

1 ANSWERS


Answered Nov 20th, 2019 11:19 a.m.
Accepted
+10

Bạn thêm cái này vào thẻ head là được nhé.

<meta charset="utf-8"/>
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.