Asked Aug 2nd, 2022 2:04 a.m. 119 0 3
  • 119 0 3
+1

hỏi làm menu dropdown load sang trang webpage mới không cần nút submit trong javascript

Share
  • 119 0 3

mọi người cho mình hỏi làm 1 trang web tĩnh có dùng html và javascript ,trong đó menu dropdown làm bằng javascript mà không cần nút submit mà nó vẫn load sang trang con của website tức là 1 page phụ của website chính mà không cần nút submit ,cũng không cần dbclick vô mục có chứa trang page của trang web mà vẫn tải trang được,nghĩa là chỉ cần làm 1 mục có chứa webpage đó xổ xuống nó tự động load sang trang webpage đó đúng với value với ghi trong option,mình xem trong web w3schools.com và 1 cuốn sách tự học javascript mà vẫn chả thấy bài nào chỉ làm menu kiểu đó,THANKE VÀ SORRY hơi dài dòng

3 ANSWERS


Answered Aug 2nd, 2022 2:45 a.m.
0

mình đọc đi đọc lại vẫn chưa hiểu b đang hỏi gì 🤣

Share
Aug 2nd, 2022 3:07 a.m.

à mình hỏi làm cho menu kiểu <select name=""><option></option> load sang 1 webpage trong website mà không cần css,jquery

0
| Reply
Share
Answered Aug 2nd, 2022 5:01 a.m.
0

ý bạn là thay đổi option thì nó load sang trang khác ?

Bạn bắt sự kiện onchange của thẻ select nhé?

Share
Avatar devfsoftvp @dev032422
Aug 2nd, 2022 7:46 a.m.

Bạn trình bày khó hiểu thật, muốn giúp cũng không biết thế nào nữa

0
| Reply
Share
Aug 2nd, 2022 9:23 a.m.

có mà ,<select name="id" name="id" onchange="changeweb("this")>

0
| Reply
Share
Answered Aug 9th, 2022 4:18 a.m.
0

Nếu dropdown của bạn đang dùng select/option thì bạn có thể bắt sự kiện onchange của thẻ <select>. Bạn lấy value được chọn từ event, chính là đường dẫn tới trang cần chuyển rồi chuyển trang bằng lệnh window.location.href = '/your-next-page' là nó sẽ chuyển trang.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.