Asked thg 4 29, 4:46 CH 114 0 2
 • 114 0 2
0

Deploy Rails app với AWS

Share
 • 114 0 2

Hello mọi người, mình đang deploy rails app với capistrano, đã deploy được rails app lên production và check trong shared/tmp/sockets đã có file puma.sock. Mình có cài nginx để làm reverse proxy nhưng test lại thì vẫn không truy cập API được. Nginx mình có config như sau:

upstream cupcake {
 server unix:/home/ubuntu/cupcake/shared/tmp/sockets/puma.sock fail_timeout=0;
     # unix:///home/ubuntu/cupcake/shared/tmp/sockets/puma.sock
}

server {
 listen 80;
 return 301 http://13.229.114.123$request_uri;
}

Và check lại các port đã sử dụng trên server thì thấy.

nginx mình check lại status thì vẫn thấy đang chạy, mọi người cho hỏi vấn đề có thể xảy ra là gì ạ, và để mở api mình còn cần phải làm bước nào nữa không ạ.

2 ANSWERS


Answered thg 5 1, 4:29 SA
Accepted
0

Có thể là do cấu hình Nginx bị sai, bạn có thể show đầy đủ file cấu hình được không ?

Share
Avatar Rurouni Kenshin @KaynAssassin
thg 5 1, 4:41 SA

Cái trên là đầy đủ file cấu hình rồi đấy bạn

0
| Reply
Share
Avatar Trình Đỗ @trinhvideo123
thg 5 2, 5:10 SA

@KaynAssassin

Ở đây mình không hiểu dòng return 301 http://13.229.114.123$request_uri; này cho lắm

Nhưng bạn có thể thử sửa lại như này:

upstream cupcake {
 server unix:/home/ubuntu/cupcake/shared/tmp/sockets/puma.sock fail_timeout=0;
     # unix:///home/ubuntu/cupcake/shared/tmp/sockets/puma.sock
}

server {
 listen 80;
 location / {
    proxy_pass http://cupcake;
 }
}

0
| Reply
Share
Answered thg 4 30, 2:40 SA
0

Bạn đang cài tất cả database, server nginx, ruby ... trên cùng một instance phải ko? Với những thông tin bạn cung cấp mình nghĩ inbound rule security group của instance chưa mở port 80 để traffic từ bên ngoài có thể reach out. Docs: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html#working-with-security-groups. Hãy kiểm tra lại security group của instance.

Share
Avatar Rurouni Kenshin @KaynAssassin
thg 4 30, 9:37 SA

Mình đã config trước đó rồi bạn ạ, bạn xem như thế này có đúng ko Screen Shot 2022-04-30 at 16.36.28.png

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.