Asked Aug 4th, 8:20 a.m. 153 0 1
  • 153 0 1
0

Cách truy vấn ngắn gọn cho câu Select.

Share
  • 153 0 1

Trong 2 bảng A và B đều có cột id trùng tên Thay vì dùng select * thì nó chỉ lấy 1 cột id trong 1 bảng, còn bảng kia thì không lấy. Nếu như dùng cách đổi tên select A.id as A_id, B.id as B_id, ... thì lấy được id của cả hai bảng Nhưng mà 2 bảng có rất nhiều cột, phải liệt kê ra thì rất dài Có cú pháp nào mà chọn 2 cột đổi tên và chọn tất cả cột còn lại ở cả hai bảng nhưng ngắn gọn không ạ?

1 ANSWERS


Answered Aug 4th, 3:01 p.m.
Accepted
+1

bạn thêm * ở đầu câu select để lấy hết tất cả các cột

select *, A.id as A_id, B.id as B_id from table
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.