Asked Nov 16th, 2020 4:34 a.m. 2776 0 1
  • 2776 0 1
0

Lỗi [nodemon] app crashed

Share
  • 2776 0 1

Cho mình hỏi, mình đang chạy node local, chạy 1 khoảng thời gian khoảng 15-20p rồi mình load lại trang thì kiểm tra thì thấy lỗi : [nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting... Lỗi tại câu lệnh này: if (err) throw err

Avatar Nguyen Quang Phu @quangphunguyen
Nov 16th, 2020 6:39 a.m.
0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Nov 16th, 2020 8:31 a.m.
+1

Nguyên nhân đơn giản là do mã nguồn của bạn có sinh ra exception mà chưa được xử lý. Cách giải quyết là bạn cần kiểm tra kỹ lại stack trace, xem cái gì đã throw ra lỗi ở phía trên và sửa lại (hoặc catch đầy đủ) exception đó.

Ở phía câu lệnh if (err) throw err phía trên thì thay vì việc throw error ra, bạn có thể chỉ cần ghi log lại lỗi để app vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường:

if (err) console.error(err)
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.