Asked thg 6 19, 4:34 SA 76 0 1
  • 76 0 1
0

Làm sao để kết nối laravel với database trên server azure

Share
  • 76 0 1

Cho em hỏi làm sao để kết nối laravel với database trên server azure vậy ạ

1 ANSWERS


Answered thg 6 19, 8:26 SA
0

Về cơ bản, bạn điền đúng thông tin db trên azure vào file .env là dc (Đảm bảo policy của azure cho phép máy local connect tới)

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1 # endpoint db azure. e.g: myserver.mysql.database.azure.com
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=root
Share
Avatar Việt Hòa @viethoa99xx
thg 6 19, 9:55 SA

@linhdn1198 điền đúng nhưng ko tìm thấy table ý ạScreenshot 2022-06-19 165449.pngScreenshot 2022-06-19 165511.png,Screenshot 2022-06-19 165608.png

0
| Reply
Share
Avatar Dương Linh @linhdn1198
thg 6 19, 10:29 SA

@viethoa99xx bạn kiểm tra tên database đã đúng chưa?

0
| Reply
Share
Avatar Việt Hòa @viethoa99xx
thg 6 19, 10:47 SA

@linhdn1198 đúng r a

<?php // PHP Data Objects(PDO) Sample Code: try { $conn = new PDO("sqlsrv:server = tcp:quanlytiemchung1.database.windows.net,1433; Database = QLTiemChung", "vumanhquynh11b3", "{your_password_here}"); $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); } catch (PDOException $e) { print("Error connecting to SQL Server."); die(print_r($e)); } // SQL Server Extension Sample Code: $connectionInfo = array("UID" => "vumanhquynh11b3", "pwd" => "{your_password_here}", "Database" => "QLTiemChung", "LoginTimeout" => 30, "Encrypt" => 1, "TrustServerCertificate" => 0); $serverName = "tcp:quanlytiemchung1.database.windows.net,1433"; $conn = sqlsrv_connect($serverName, $connectionInfo); ?>
0
| Reply
Share
thg 6 19, 1:16 CH

@viethoa99xx làm quản lý tiêm chủng à sao không dùm mysql

0
| Reply
Share
Avatar Dương Linh @linhdn1198
thg 6 19, 1:25 CH

@viethoa99xx thử DNS này xem "sqlsrv:server=quanlytiemchung1.database.windows.net,1433;Database=QLTiemChung"

0
| Reply
Share
Avatar Minh Tuấn Ngụy @minhtuan.nguy
thg 6 19, 1:38 CH

@viethoa99xx mình thấy laravel của bạn kết nối được rồi nhưng mà nó đang k tìm thấy table dbo.nhansu đâu, bạn kiểm tra lại db trên azure xem sao

0
| Reply
Share
Avatar Việt Hòa @viethoa99xx
thg 6 19, 3:24 CH

cảm ơn mn để e thử ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.