Asked thg 4 5, 2021 3:13 SA 6124 0 6
 • 6124 0 6
+3

[Nodejs, Typescript] Lỗi: Cannot use import statement outside a module

Share
 • 6124 0 6

Mình vừa thêm 1 vài file .ts vào dự án nodejs, thì không npm start được (build tsc thì ok không lỗi gì)

Lỗi: Cannot use import statement outside a module

package.json node: 14.15.0

tsconfig.json

{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2016",
    "module": "commonjs"
  }
}

Bạn nào biết lỗi chỉ giúp mình với, thank you all.

thg 4 5, 2021 3:15 SA

Bác cho ae xin cái script của alias "start" trong file package.json với được hơm?

0
| Reply
Share
thg 4 5, 2021 3:22 SA

"scripts": { "start": "node bin/www" }

cái này à b

0
| Reply
Share

6 ANSWERS


Answered thg 4 5, 2021 11:45 SA
+2

Update

Mình đã fix được lỗi, là do có 1 file .js có sử dụng cú pháp import ... from (cái này chỉ dùng trong file .ts), mà đúng ra là phải dùng require().

Thank you all

Share
Avatar Trần Xuân Thắng @tranxuanthang
thg 4 6, 2021 6:42 SA

Nodejs từ lâu đã sử dụng được import kiểu ES module rồi mà nhỉ. Bạn thử xem "type": "module" đã có trong package.json chưa?

https://nodejs.org/api/esm.html#esm_modules_ecmascript_modules

+1
| Reply
Share
thg 4 7, 2021 2:16 SA

@tranxuanthang nếu vậy thì cần đổi đuôi file .js sang .mjs anh à

0
| Reply
Share
Answered thg 4 5, 2021 3:23 SA
0

Ở file package.json bạn thêm "type": "module" xem sao ạ

Share
thg 4 5, 2021 3:29 SA

Thêm cái này vào thì nó lại báo file bin/www không có đuôi file (trước giờ ko có đuôi file .js vẫn chạy ok đấy). T sửa thành www.js thì lại báo lỗi khác liên quan đến import. sao ra nhiều lỗi vậy nhỉ, từ khi thêm mấy file .ts này vào

0
| Reply
Share
Avatar Thái Viết Phúc @qtwyefqywewqvehqw
thg 4 9, 2021 3:02 SA
Answered thg 4 5, 2021 3:27 SA
0
const path = require('path');
const isProduction = false;
const mode = isProduction ? 'production' : 'development';
const devtool = isProduction ? false : 'inline-source-map';
module.exports = {
 entry: './server/server.ts',
 target: 'node',
 mode,
 devtool,

 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.js$/,
    exclude: /node_modules/,
    use: [
     {
      loader: 'babel-loader',
     }
    ]
   },
   {
    test: /\.ts$/,
    exclude: /node_modules/,
    use: [
     {
      loader: 'babel-loader',
     },
     {
      loader: 'ts-loader',
     },
    ]
   }
  ]
 },
 resolve: {
  extensions: ['.js', '.ts', '.json' ]
 },
 output: {
  filename: 'server.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'build'),
  library: 'server',  // very important line
  libraryTarget: 'umd',  // very important line
  umdNamedDefine: true   // very important line
 },
 node: {
  __dirname: false,
  __filename: false,
 },
};
Share
thg 4 5, 2021 3:35 SA

check chatwork đi a, e nhờ

0
| Reply
Share
Answered thg 4 5, 2021 8:47 SA
0

Có thể lib bạn đang dùng đã hỗ trợ pure ESM nên mới bị lỗi như thế.

Share
Answered thg 4 5, 2021 9:36 SA
0
{
    "include": [
		"src/**/*.ts"
	],
	"lib": [
		"esnext",
		"dom"
	]
}

Bạn thử thêm cái này vào tsconfig.json

Share
Answered thg 11 20, 2021 9:58 SA
0

mình cũng gặp lỗi tương tự do dùng cú pháp import .... from, mình đổi sang require() là fix đc luôn. Mình tham khảo câu trả lời ở bài này https://quizdeveloper.com/faq/syntaxerror-cannot-use-import-statement-outside-a-module-in-nodejs-aid2327

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.