Asked thg 8 12, 8:40 AM 36 0 1
  • 36 0 1
0

Lấy các category children trong Wordpress

Share
  • 36 0 1

Mọi người cho em hỏi, trong wordpress có cách nào từ category cha lấy được các category con mà không lấy category cháu, em query thì bị lấy tất cả

1 ANSWERS


Answered thg 8 17, 1:43 AM
Accepted
+2

Bạn thử get_terms( array( 'taxonomy' => 'category', 'parent' => $parent_id ) ); chưa

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.