Asked May 1st, 2:28 p.m. 200 1 2
 • 200 1 2
0

Request đến nginx bị 502

Share
 • 200 1 2

Hello mọi người, mình có config nginx cho server puma của rails app. Hiện đang có 1 vấn đề là request gửi đến bị 502 mặc dù mình check thì thấy nginx đã nhận request. Hi vọng mọi người giúp mình case này.

Log lỗi Nginx:

2022/05/01 14:16:37 [error] 918#918: *17 connect() to unix:/home/ubuntu/cupcake/shared/tmp/sockets/puma.sock failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 27.72.32.40, server: 13.229.114.123, request: "GET /api/v1/hello HTTP/1.1", upstream: "http://unix:/home/ubuntu/cupcake/shared/tmp/sockets/puma.sock:/api/v1/hello", host: "13.250.11.121" 2022/05/01 14:16:37 [error] 918#918: *17 connect() to unix:/home/ubuntu/cupcake/shared/tmp/sockets/puma.sock failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 27.72.32.40, server: 13.229.114.123, request: "GET /favicon.ico HTTP/1.1", upstream: "http://unix:/home/ubuntu/cupcake/shared/tmp/sockets/puma.sock:/favicon.ico", host: "13.250.11.121", referrer: "http://13.250.11.121/api/v1/hello"

Nginx config:

upstream app {
  server unix:/home/ubuntu/cupcake/shared/tmp/sockets/puma.sock fail_timeout=0;
}
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    
    server_name 13.229.114.123;
    
    location ^~ /assets/ {
        gzip_static on;
        expires max;
        add_header Cache-Control public;
    }

    try_files $uri $uri/ @app;

    location @app {
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_redirect off;
        proxy_pass http://app;        
    }

    #error_page 500 502 503 504 /500.html;
    client_max_body_size 10M;
    keepalive_timeout 20;
}

2 ANSWERS


Answered May 5th, 3:12 a.m.
Accepted
0
 1. Bạn kiểm tra xem việc từ nginx kết nối đến app-server(puma) đã thông luồng chưa
 2. Nếu đã thông luồng rồi thì thử kiểm tra rails logs xem đang có vấn đề gì, logs có được ghi không.
 3. Kiểm tra lại permission cho việc nginx, puma các thứ đã có đầy đủ hết chưa

Hi vọng 1 vài note trên giúp được bạn

Share
Avatar Rurouni Kenshin @KaynAssassin
May 5th, 4:34 a.m.

oke bạn, mình giải quyết xong vấn đề r nhé

0
| Reply
Share
May 6th, 6:56 a.m.

@KaynAssassin 🤜🤛

0
| Reply
Share
Answered May 3rd, 2:54 p.m.
0

Bạn có thể restart lại puma bằng lệnh

cap production puma:restart

hoặc có thể kiểm tra log trong /home/ubuntu/cupcake/shared/log/puma.stderr.log

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.