Tìm hiểu Grape-api

Study_201507

I. Giới thiệu GRAPE-API

1. API là gì?

 • Một API (Application Programming Interface) là một giao diện mà một hệ thống máy tính hay ứng dụng cung cấp để cho phép các yêu cầu dịch vụ có thể được tạo ra từ các chương trình máy tính khác, và/hoặc cho phép dữ liệu có thể được trao đổi qua lại giữa chúng
 • Một trong các mục đích chính của một API là cung cấp khả năng truy xuất đến một tập các hàm hay dùng. Một API tốt thường cung cấp một "hộp đen" hay là một lớp trừu tượng (abstraction layer) bao bọc nó, nhằm đảm bảo là nhà lập trình không thể biết cách hiện thực cụ thể bên trong của mỗi hàm trong API.
 • Có hai dòng chính sách đối với việc công bố các APIs:
  • Một số công ty không công bố cái APIs của họ mà chỉ những nhà phát triển đăng kí mới được phép sử dụng nhằm năng cao doanh thu của họ
  • Một số công ty thì cung cấp miễn phí APIs họ cho những nhà phát triển có thể sử dụng mà không cần mất phí

** 2. Giới thiệu về Grape-API**

 • Grape là một REST-like API micro-framework cho Ruby. Nó được thiết kế để chạy trên Rack hoặc bổ sung cho mô hình ứng dụng web hiện có như Rails và Sinatra bằng việc cung cấp một DSL đơn giản để dễ dàng phát triển các RESTful API
 • Grape có ưu điểm so với rails-api
  • Khả năng phát triển nhanh đơn giản có thể dụng cùng ruby on rails hoặc sử dụng độc lập
  • Linh hoạt trong quản lý version(điều quan trọng đối với các api)
  • Có tốc độ xử lý cao hơn so với rails-api Một số kết quả so sánh giữa grape-apirails-api
Ruby Version Grape Rails::API
ruby 2.1.2 Time taken for tests: 1723.973 seconds
Complete requests: 100000
Failed requests: 0
Write errors: 0
Total transferred: 1104000000 bytes
HTML transferred: 1069300000 bytes
Requests per second: 58.01 [#/sec] (mean)
Time per request: 17.240 [ms] (mean)
Time per request: 17.240 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 625.37 [Kbytes/sec] received
Time taken for tests: 1940.685 seconds
Complete requests: 100000
Failed requests: 0
Write errors: 0
Total transferred: 1115000000 bytes
HTML transferred: 1069300000 bytes
Requests per second: 51.53 [#/sec] (mean)
Time per request: 19.407 [ms] (mean)
Time per request: 19.407 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 561.07 [Kbytes/sec] received
ruby-2.2.1 Time taken for tests: 1770.846 seconds
Complete requests: 100000
Failed requests: 0
Write errors: 0
Total transferred: 1104000000 bytes
HTML transferred: 1069300000 bytes
Requests per second: 56.23 [#/sec] (mean)
Time per request: 17.785 [ms] (mean)
Time per request: 17.785 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 606.21 [Kbytes/sec] received
Time taken for tests: 1860.799 seconds
Complete requests: 100000
Failed requests: 0
Write errors: 0
Total transferred: 1115000000 bytes
HTML transferred: 1069300000 bytes
Requests per second: 53.53 [#/sec] (mean)
Time per request: 18.680 [ms] (mean)
Time per request: 18.680 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 582.91 [Kbytes/sec] received
 • Cách cài đặt:
 • Grape là 1 gem nên có thể cài đặt nó như 1 gem thông thường: $ gem install grape
 • Nếu sử dụng Bundler thêm gem "grape" vào Gemfile và chạy: $ bundle install

II. Grpe API

1. Cách sử dụng cơ bản

 • Grape APIs là các ứng dụng Rack được tạo bởi lớp con Grape::API
 • Ví dụ về 1 lớp về việc Grape định nghĩa 1 số chức năng của grape
  class API::V1::TestsAPI < Grape::API
   version "v1", using: :header
   format :json

   helpers do
    def current_user
    @current_user ||= User.authorize!(env)
   end

   def authenticate!
    error!("401 Unauthorized", 401) unless current_user
    end
   en

   resources :tests do
    get do
     Test.all
    end
   end
  end

** 2. Mounting
** a. Rack

 • Các mẫu trên tạo ra một ứng dụng rack nên có thể được chạy từ config.ru với rackup:
  ENV['RACK_ENV'] ||= :production

  Bundler.require(:default, ENV['RACK_ENV']) if defined?(Bundler)
  require 'bundler/setup'

  lib_path = File.expand_path('../lib', __FILE__)
  $LOAD_PATH.unshift(lib_path) unless $LOAD_PATH.include?(acklib_path)

  require 'app'
  require 'api'

  run API::V1::TestsAPI.new

b. Rails

 • Với vị trí file tại # lib/api, thì các module phải được nối chính xác với các subdirectory.Ví dụ với TestAPI file là # lib/api/v1/test_api.rb thì tên của classAPI::V1::TestsAPI
 • Sửa applicaton.rb
   config.autoload_paths << Rails.root.join("lib")
 • Sửa config/routes.rb
   mount API::V1::TestsAPI => "api"
 • Với version Rails 4.0+ và các ứng dụng sử dụng model của ActiveRecord bạn có thể sử dụng hashie-forbidden_attributes đẻ tắt tính năng bảo mật của strong_params của model layer, cho phép sử dụng các params riêng
  # Gemfile
  gem "hashie-forbidden_attributes"

c. Modules

 • Ta có thể mount nhiều API thành phần cùng nhau có thể là các phiên bản khác nhau
  class API::V1 < Grape::API
   version "v1", using: :path
   desc "Returns the current API version, v1."
   get do
    {version: "v1"}
   end
   mount TestsAPI
  end
  class API < Grape::API
   format :json
   helpers do
    def render_api_error!(message, status)
     error!({message: message}, status)
    end
   end
   mount API::V1
  end
 • Thay vì sử dụng mount on a path ta có thể sử dụng prefix để đơn giản hơn:
  class API::V2 < Grape::API
   mount TestsAPI => "/v2"
  end
  class API::V2 < Grape::API
   prefix: "v2"
   mount TestsAPI
  end
 • # lib/api.rb
   class API < Grape::API
    format :json
    helpers do
     def render_api_error!(message, status)
      error!({message: message}, status)
     end
    end
    mount API::V1
    mount API::V2
   end

=> Việc này giúp chúng ta quản lý version của api trở nên linh hoạt hơn rất nhiều.

d. Versioning

 • Có bốn cách để client có thể đến các API của bạn là: :path, :header, :accept_version_header:param, mặc định của grape:path
 • Path
   version "v1", using: :path
Client có thể connect đến `api` thông qua url: `http://192.168.1.252:3000/api/v1/tests`
 • Header
   version "v1", using: :header, vendor: "api-test"
Client connect đến thông qua `HTTP Accept` head:<br>
`$ curl -H Accept:application/vnd.api-test-v1+json http://localhost:3000/api/v1/tests`
 • Accept-Version Header
   version 'v1', using: :accept_version_header
Client connect đến version mong muốn thông qua `HTTP Accept-Version` header: <br>
`$ curl -H "Accept-Version:v1" http://localhost:3000/api/v1/tests`
 • Param
  version 'v1', using: :param
Client connect đến version mong muốn thông qua `request parameter`: <br>
`$ curl http://localhost:3000/api/v1/tests?apiver=v1`
Tên parameter mặc định là `apiver`, muốn đổi tên ta làm như sau:
   version 'v1', using: :param, parameter: "v"
Client connect đến version mong muốn thông qua `request parameter`: <br>
`$ curl http://localhost:3000/api/v1/tests?v=v1`
 • Thông qua các request mà mình sử dụng curl thấy được sự khác nhau về cách định nghĩa version của grape-api e. API Formats
 • API của bạn có thể khai báo mà nội content-type để hỗ trợ bằng cách sử dụng content_type. Những loại content-types hỗ trợ XML, JSON, BINARY, và TXT .
  content_type :xml, 'application/xml'
  content_type :json, 'application/json'
  content_type :binary, 'application/octet-stream'
  content_type :txt, 'text/plain'
 • Nếu như respond là 1 loại định dạng thì ta có thể sử dụng với format
  format :json

** 3. Parameters**

 • Parameter có thể được lấy thông qua params hash object. Bao gồm GET, POST, PUT parameters, và tất cả các tên parameters được định nghĩa trong chuỗi url
  get ":id" do
   Test.find params[:id]
  end
 • POSTs và PUTs được hỗ trợ rất tốt.
  post do
   Test.create!(content: params[:text])
  end

Request: $ curl -d '{"content": "characters"}' 'http://localhost:3000/api/v1/tests'

** 4. Parameter Validation and Coercion**

 • Grape có thể định nghĩa được validations và định dạng trong params block:
  params do
   requires :id, type: Integer
   optional :content, type: String, regexp: /^[a-z]+$/
  end
  put ":id" do
   test = Test.find params[:id]
   test.update content: params[:content]
  end
 • Khi 1 kiểu đã được xác định là thì nó sẽ cưỡng chế tất cả đảm bảo đầu ra là đúng nếu kiểu của params không đúng thì grape sẽ trả lỗi params is invalidhttp_status: 400, params là requires khi thiếu params có key như vậy grape sẽ lỗi params is missinghttp_status: 400, params là optional có thể trống.
 • Ta có thể set default value cho params
  params do
   optional :content, type: String, regexp: /^[a-z]+$/, default: "content"
  end
 • Supported Parameter Types
  • Integer
  • Float
  • BigDecimal
  • Numeric
  • Date
  • DateTime
  • Time
  • Boolean
  • Stringalidatorsalidators
  • Symbol
  • Rack::Multipart::UploadedFile
 • Grape cung cấp thêm đẻ xây dựng validator

** 5. Validation Errors**

 • Grape gom các lỗi và ngoại lệ của các kiểu, Grape::Exceptions::ValidationErrors trả ra các lỗi về phía client. Nếu có lỗi hoặc ngoại lệ xảy ra thì Grape sẽ trả về phía client với http_status: 400 và các thông báo lỗi. Các lỗi thông qua các parameters thông qua Grape::Exceptions::ValidationErrors#errors
 • Ta có thể Customize JSON API Errors # lib/error_formatter.rb
  module API
   module ErrorFormatter
    def self.call message, backtrace, options, env
     {response_type: "error", response: message}.to_json
    end
   end
  end

Ta nhúng vào trong api của mình # lib/api.rb

  class API < Grape::API
   #...........
   formatter :json, Grape::Formatter::ActiveModelSerializers
   error_formatter :json, ErrorFormatter
   #...........
  end

** 6. Helpers**

 • Ta có thể định nghĩa helper trong block hoặc trong module
  helpers do
   def authenticate!
    error!('Unauthorized', 401) unless current_user
   end

   def current_user
    token = AuthenticationToken.find_by access_token: params[:access_token]
    if token && !token.token_expires?
     @current_user = token.user
    else
     false
    end
   end
  end

hoặc

  module UsersHelpers
   def full_name user
    "#{user.fist_name} #{user.last_name} "
   end
  end
  class API::V1::UsersAPI < Grape::API
   resources :users do
    before do
     authenticate!
    end

    helpers UsersHelpers

    get ":id" do
     user = User.find params[:id]
     full_name user
    end
   end
  end

** 7. Before and After**

 • Before and after callbacks được gọi theo thứ tự sau
  • before
  • before_validation
  • validations
  • after_validation
  • the API call
  • after
   ví dụ:
  class API::V1::UsersAPI < Grape::API
   resources :users do
    before do
     authenticate!
    end
   #......
  end

** 8. Authentication**

 • Thêm xác thực vào API::V1::UsersAPI để xác thực trong UsersAPI
  class API::V1::UsersAPI < Grape::API
   http_basic do |email, password|
    user = User.find_by_email email
    user && user.valid_password?(password)
   end
  end
 • Ta cũng có thể sử dụng before_block để xác thực trước khi làm gì đó:
  before do
   authenticate!
  end

  helpers do
   def authenticate!
    error!('Unauthorized', 401) unless current_user
   end
  end

** 9. Writing Tests with Rails**

 • API của ta viết tại # lib/api/v1/* ta cũng có thể match layout của nó trong spec như # spec/lib/api/v1/* ta config trong # spec/rails_helper.rb
  config.include RSpec::Rails::RequestExampleGroup, type: :request, file_path: /spec\/lib\/api/
 • rspec
  context "Get user images" do
   let(:params) do
    sample_json["2"]["request"].merge(access_token: authentication_token.access_token)
   end
   let(:data){JSON.parse(ActiveModel::ArraySerializer.new(user.last_messages.order(updated_at: :desc)).to_json)}
   let(:response_data) do
    sample_json["2"]["response"].merge("chat_list" => data)
   end
   (FactoryGirl.create_list :user, 10).each do |u|
    before(:each) do
     FactoryGirl.create_list :text_message, 5, from_user_id: user.id, to_user_id: u.id
     FactoryGirl.create_list :text_message, 5, from_user_id: u.id, to_user_id: user.id
     FactoryGirl.create :user_location, user_id: u.id
    end
   end
   it "should return http_code 200" do
    get sample_json["url"], params
    expect(response.status).to eq(sample_json["2"]["response"]["meta"]["code"])
    expect(json_data["chat_list"]).to eq (response_data)["chat_list"]
   end
  end

III. Lời kết

All Rights Reserved