Tạo 1 blockchain với Java (Part 4)

Tiếp theo của Part 3. Chúng ta đã Test ví và chữ ký, tiếp nào

4. Cách tiền điện tử được sở hữu ...

Để bạn sở hữu 1 bitcoin, bạn phải nhận được 1 Bitcoin. Sổ cái không thực sự thêm một bitcoin cho bạn và trừ đi một bitcoin từ người gửi, người gửi phải tham chiếu rằng trước đây họ đã nhận được một bitcoin, sau đó một giao dịch được tạo ra cho thấy 1 Bitcoin được gửi đến địa chỉ của bạn. (Đầu vào của giao dịch tham chiếu đến kết quả các giao dịch trước đó).

Số dư ví của bạn là tổng của tất cả các kết quả giao dịch chưa được chi tiêu được gửi cho bạn.

Từ thời điểm này, chúng ta sẽ thực hiện theo quy ước bitcoin và gọi đầu ra giao dịch chưa từng chi tiêu: UTXO (unspent transaction outputs)

Hãy cùng tạo TransactionInput class: Lớp này sẽ được sử dụng để tham chiếu đến TransactionOutputs chưa được chi tiêu. transactionOutputId sẽ được sử dụng để tìm các TransactionOutput có liên quan, cho phép các thợ mỏ kiểm tra quyền sở hữu của bạn.

package vutachain;

public class TransactionInput {
	public String transactionOutputId; //Reference to TransactionOutputs -> transactionId
	public TransactionOutput UTXO; //Contains the Unspent transaction output
	
	public TransactionInput(String transactionOutputId) {
		this.transactionOutputId = transactionOutputId;
	}
}

Tạo TransactionOutput class:

package vutachain;

import java.security.PublicKey;

public class TransactionOutput {
	public String id;
	public PublicKey reciepient; //also known as the new owner of these coins.
	public float value; //the amount of coins they own
	public String parentTransactionId; //the id of the transaction this output was created in
	
	//Constructor
	public TransactionOutput(PublicKey reciepient, float value, String parentTransactionId) {
		this.reciepient = reciepient;
		this.value = value;
		this.parentTransactionId = parentTransactionId;
		this.id = StringUtil.applySha256(StringUtil.getStringFromKey(reciepient)+Float.toString(value)+parentTransactionId);
	}
	
	//Check if coin belongs to you
	public boolean isMine(PublicKey publicKey) {
		return (publicKey == reciepient);
	}
}

Kết quả giao dịch sẽ hiển thị số tiền cuối cùng được gửi cho mỗi bên từ giao dịch. Nó được tham chiếu là đầu vào trong các giao dịch mới, hoạt động như bằng chứng cho thấy bạn có tiền để gửi.

5. Xử lý giao dịch

Các khối trong chuỗi có thể nhận được nhiều giao dịch và blockchain có thể rất, rất dài, có thể mất thời gian để xử lý một giao dịch mới vì chúng ta phải tìm và kiểm tra đầu vào của nó. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ giữ thêm một tập hợp tất cả các giao dịch chưa được chi tiêu được sử dụng làm đầu vào. Trong lớp VutaChain, hãy thêm tập hợp này của tất cả các giao dịch chưa được chi tiêu:

package vutachain;

import java.security.Security;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;

import com.google.gson.GsonBuilder;

public class VutaChain {

	public static ArrayList<Block> blockchain = new ArrayList<Block>();
	public static HashMap<String,TransactionOutput> UTXOs = new HashMap<String,TransactionOutput>(); //list of all unspent transactions. 
	public static int difficulty = 5;

	public static Wallet walletA;
	public static Wallet walletB;
    ...

Hãy kết hợp mọi thứ lại với nhau để xử lý giao dịch bằng một phương thức boolean processTransaction trong Lớp Transaction :

...
// Returns true if new transaction could be created.
	public boolean processTransaction() {

		if (verifiySignature() == false) {
			System.out.println("#Transaction Signature failed to verify");
			return false;
		}

		// gather transaction inputs (Make sure they are unspent):
		for (TransactionInput i : inputs) {
			i.UTXO = VutaChain.UTXOs.get(i.transactionOutputId);
		}

		// check if transaction is valid:
		if (getInputsValue() < VutaChain.minimumTransaction) {
			System.out.println("#Transaction Inputs to small: " + getInputsValue());
			return false;
		}

		// generate transaction outputs:
		float leftOver = getInputsValue() - value; // get value of inputs then the left over change:
		transactionId = calulateHash();
		outputs.add(new TransactionOutput(this.reciepient, value, transactionId)); // send value to recipient
		outputs.add(new TransactionOutput(this.sender, leftOver, transactionId)); // send the left over 'change' back to sender

		// add outputs to Unspent list
		for (TransactionOutput o : outputs) {
			VutaChain.UTXOs.put(o.id, o);
		}

		// remove transaction inputs from UTXO lists as spent:
		for (TransactionInput i : inputs) {
			if (i.UTXO == null)
				continue; // if Transaction can't be found skip it
			VutaChain.UTXOs.remove(i.UTXO.id);
		}

		return true;
	}

	// returns sum of inputs(UTXOs) values
	public float getInputsValue() {
		float total = 0;
		for (TransactionInput i : inputs) {
			if (i.UTXO == null)
				continue; // if Transaction can't be found skip it
			total += i.UTXO.value;
		}
		return total;
	}

	// returns sum of outputs:
	public float getOutputsValue() {
		float total = 0;
		for (TransactionOutput o : outputs) {
			total += o.value;
		}
		return total;
	}
...

Với phương thức này, chúng ta thực hiện một số kiểm tra để đảm bảo rằng giao dịch hợp lệ, sau đó thu thập các đầu vào và tạo đầu ra

Quan trọng hơn, cuối cùng, chúng ta loại bỏ Đầu vào từ tập hợp UTXO(unspent transaction outputs), nghĩa là đầu ra giao dịch chỉ có thể được sử dụng duy nhất một lần làm đầu vào… Do đó, giá trị đầy đủ của đầu vào phải được sử dụng, vì vậy người gửi gửi 'thay đổi' lại cho chính họ.

Những mũi tên màu đỏ thể hiện đầu ra, mũi tên màu xanh lá thể hiện đầu vào tham chiếu đến các giao dịch trước đó

Những mũi tên màu đỏ thể hiện đầu ra, mũi tên màu xanh lá thể hiện đầu vào tham chiếu đến các giao dịch trước đó

Cuối cùng, hãy cập nhật Wallet class để:

  • Tập hợp số dư
  • Và tạo giao dịch
package vutachain;

import java.security.*;
import java.security.spec.ECGenParameterSpec;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class Wallet {
	public PrivateKey privateKey;
	public PublicKey publicKey;
	
	public HashMap<String,TransactionOutput> UTXOs = new HashMap<String,TransactionOutput>(); //only UTXOs owned by this wallet.

	public Wallet() {
		generateKeyPair();
	}

	public void generateKeyPair() {
		try {
			KeyPairGenerator keyGen = KeyPairGenerator.getInstance("ECDSA", "BC");
			SecureRandom random = SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG");
			ECGenParameterSpec ecSpec = new ECGenParameterSpec("prime192v1");
			// Initialize the key generator and generate a KeyPair
			keyGen.initialize(ecSpec, random); // 256 bytes provides an
												// acceptable security level
			KeyPair keyPair = keyGen.generateKeyPair();
			// Set the public and private keys from the keyPair
			privateKey = keyPair.getPrivate();
			publicKey = keyPair.getPublic();
		} catch (Exception e) {
			throw new RuntimeException(e);
		}
	}
	
	// returns balance and stores the UTXO's owned by this wallet in this.UTXOs
	public float getBalance() {
		float total = 0;
		for (Map.Entry<String, TransactionOutput> item : VutaChain.UTXOs.entrySet()) {
			TransactionOutput UTXO = item.getValue();
			if (UTXO.isMine(publicKey)) { // if output belongs to me ( if coins
											// belong to me )
				UTXOs.put(UTXO.id, UTXO); // add it to our list of unspent
											// transactions.
				total += UTXO.value;
			}
		}
		return total;
	}

	// Generates and returns a new transaction from this wallet.
	public Transaction sendFunds(PublicKey _recipient, float value) {
		if (getBalance() < value) { // gather balance and check funds.
			System.out.println("#Not Enough funds to send transaction. Transaction Discarded.");
			return null;
		}
		// create array list of inputs
		ArrayList<TransactionInput> inputs = new ArrayList<TransactionInput>();

		float total = 0;
		for (Map.Entry<String, TransactionOutput> item : UTXOs.entrySet()) {
			TransactionOutput UTXO = item.getValue();
			total += UTXO.value;
			inputs.add(new TransactionInput(UTXO.id));
			if (total > value)
				break;
		}

		Transaction newTransaction = new Transaction(publicKey, _recipient, value, inputs);
		newTransaction.generateSignature(privateKey);

		for (TransactionInput input : inputs) {
			UTXOs.remove(input.transactionOutputId);
		}
		return newTransaction;
	}
}

6. Thêm giao dịch vào các block

Bây giờ chúng ta đã có một hệ thống giao dịch, chúng ta cần phải đưa nó vào blockchain. Chúng ta sẽ thay thế dữ liệu vô ích mà chúng ta có trong các khối bằng một ArrayList các giao dịch. Hãy thêm phương thức dưới vào StringUtil class

...
// Tacks in array of transactions and returns a merkle root.
	public static String getMerkleRoot(ArrayList<Transaction> transactions) {
		int count = transactions.size();
		ArrayList<String> previousTreeLayer = new ArrayList<String>();
		for (Transaction transaction : transactions) {
			previousTreeLayer.add(transaction.transactionId);
		}
		ArrayList<String> treeLayer = previousTreeLayer;
		while (count > 1) {
			treeLayer = new ArrayList<String>();
			for (int i = 1; i < previousTreeLayer.size(); i++) {
				treeLayer.add(applySha256(previousTreeLayer.get(i - 1) + previousTreeLayer.get(i)));
			}
			count = treeLayer.size();
			previousTreeLayer = treeLayer;
		}
		String merkleRoot = (treeLayer.size() == 1) ? treeLayer.get(0) : "";
		return merkleRoot;
	}
...

Giờ hãy thay đổi Block class:

package vutachain;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;

public class Block {
	
	public String hash;
	public String previousHash; 
	public String merkleRoot;
	public ArrayList<Transaction> transactions = new ArrayList<Transaction>(); //our data will be a simple message.
	public long timeStamp; //as number of milliseconds since 1/1/1970.
	public int nonce;
	
	//Block Constructor.  
	public Block(String previousHash ) {
		this.previousHash = previousHash;
		this.timeStamp = new Date().getTime();
		
		this.hash = calculateHash(); //Making sure we do this after we set the other values.
	}
	
	//Calculate new hash based on blocks contents
	public String calculateHash() {
		String calculatedhash = StringUtil.applySha256( 
				previousHash +
				Long.toString(timeStamp) +
				Integer.toString(nonce) + 
				merkleRoot
				);
		return calculatedhash;
	}
	
	//Increases nonce value until hash target is reached.
	public void mineBlock(int difficulty) {
		merkleRoot = StringUtil.getMerkleRoot(transactions);
		String target = new String(new char[difficulty]).replace('\0', '0'); //Create a string with difficulty * "0" 
		while(!hash.substring( 0, difficulty).equals(target)) {
			nonce ++;
			hash = calculateHash();
		}
		System.out.println("Block Mined!!! : " + hash);
	}
	
	//Add transactions to this block
	public boolean addTransaction(Transaction transaction) {
		//process transaction and check if valid, unless block is genesis block then ignore.
		if(transaction == null) return false;		
		if((previousHash != "0")) {
			if((transaction.processTransaction() != true)) {
				System.out.println("Transaction failed to process. Discarded.");
				return false;
			}
		}
		transactions.add(transaction);
		System.out.println("Transaction Successfully added to Block");
		return true;
	}
	
}

7. Cuối cùng hãy cập nhật VutaChain class và xem thành quả

package vutachain;

import java.security.Security;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;

public class VutaChain {
	
	public static ArrayList<Block> blockchain = new ArrayList<Block>();
	public static HashMap<String,TransactionOutput> UTXOs = new HashMap<String,TransactionOutput>();
	
	public static int difficulty = 3;
	public static float minimumTransaction = 0.1f;
	public static Wallet walletA;
	public static Wallet walletB;
	public static Transaction genesisTransaction;

	public static void main(String[] args) {	
		//add our blocks to the blockchain ArrayList:
		Security.addProvider(new org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider()); //Setup Bouncey castle as a Security Provider
		
		//Create wallets:
		walletA = new Wallet();
		walletB = new Wallet();		
		Wallet coinbase = new Wallet();
		
		//create genesis transaction, which sends 100 NoobCoin to walletA: 
		genesisTransaction = new Transaction(coinbase.publicKey, walletA.publicKey, 100f, null);
		genesisTransaction.generateSignature(coinbase.privateKey);	 //manually sign the genesis transaction	
		genesisTransaction.transactionId = "0"; //manually set the transaction id
		genesisTransaction.outputs.add(new TransactionOutput(genesisTransaction.reciepient, genesisTransaction.value, genesisTransaction.transactionId)); //manually add the Transactions Output
		UTXOs.put(genesisTransaction.outputs.get(0).id, genesisTransaction.outputs.get(0)); //its important to store our first transaction in the UTXOs list.
		
		System.out.println("Creating and Mining Genesis block... ");
		Block genesis = new Block("0");
		genesis.addTransaction(genesisTransaction);
		addBlock(genesis);
		
		//testing
		Block block1 = new Block(genesis.hash);
		System.out.println("\nWalletA's balance is: " + walletA.getBalance());
		System.out.println("\nWalletA is Attempting to send funds (40) to WalletB...");
		block1.addTransaction(walletA.sendFunds(walletB.publicKey, 40f));
		addBlock(block1);
		System.out.println("\nWalletA's balance is: " + walletA.getBalance());
		System.out.println("WalletB's balance is: " + walletB.getBalance());
		
		Block block2 = new Block(block1.hash);
		System.out.println("\nWalletA Attempting to send more funds (1000) than it has...");
		block2.addTransaction(walletA.sendFunds(walletB.publicKey, 1000f));
		addBlock(block2);
		System.out.println("\nWalletA's balance is: " + walletA.getBalance());
		System.out.println("WalletB's balance is: " + walletB.getBalance());
		
		Block block3 = new Block(block2.hash);
		System.out.println("\nWalletB is Attempting to send funds (20) to WalletA...");
		block3.addTransaction(walletB.sendFunds( walletA.publicKey, 20));
		System.out.println("\nWalletA's balance is: " + walletA.getBalance());
		System.out.println("WalletB's balance is: " + walletB.getBalance());
		
		isChainValid();
		
	}
	
	public static Boolean isChainValid() {
		Block currentBlock; 
		Block previousBlock;
		String hashTarget = new String(new char[difficulty]).replace('\0', '0');
		HashMap<String,TransactionOutput> tempUTXOs = new HashMap<String,TransactionOutput>(); //a temporary working list of unspent transactions at a given block state.
		tempUTXOs.put(genesisTransaction.outputs.get(0).id, genesisTransaction.outputs.get(0));
		
		//loop through blockchain to check hashes:
		for(int i=1; i < blockchain.size(); i++) {
			
			currentBlock = blockchain.get(i);
			previousBlock = blockchain.get(i-1);
			//compare registered hash and calculated hash:
			if(!currentBlock.hash.equals(currentBlock.calculateHash()) ){
				System.out.println("#Current Hashes not equal");
				return false;
			}
			//compare previous hash and registered previous hash
			if(!previousBlock.hash.equals(currentBlock.previousHash) ) {
				System.out.println("#Previous Hashes not equal");
				return false;
			}
			//check if hash is solved
			if(!currentBlock.hash.substring( 0, difficulty).equals(hashTarget)) {
				System.out.println("#This block hasn't been mined");
				return false;
			}
			
			//loop thru blockchains transactions:
			TransactionOutput tempOutput;
			for(int t=0; t <currentBlock.transactions.size(); t++) {
				Transaction currentTransaction = currentBlock.transactions.get(t);
				
				if(!currentTransaction.verifiySignature()) {
					System.out.println("#Signature on Transaction(" + t + ") is Invalid");
					return false; 
				}
				if(currentTransaction.getInputsValue() != currentTransaction.getOutputsValue()) {
					System.out.println("#Inputs are note equal to outputs on Transaction(" + t + ")");
					return false; 
				}
				
				for(TransactionInput input: currentTransaction.inputs) {	
					tempOutput = tempUTXOs.get(input.transactionOutputId);
					
					if(tempOutput == null) {
						System.out.println("#Referenced input on Transaction(" + t + ") is Missing");
						return false;
					}
					
					if(input.UTXO.value != tempOutput.value) {
						System.out.println("#Referenced input Transaction(" + t + ") value is Invalid");
						return false;
					}
					
					tempUTXOs.remove(input.transactionOutputId);
				}
				
				for(TransactionOutput output: currentTransaction.outputs) {
					tempUTXOs.put(output.id, output);
				}
				
				if( currentTransaction.outputs.get(0).reciepient != currentTransaction.reciepient) {
					System.out.println("#Transaction(" + t + ") output reciepient is not who it should be");
					return false;
				}
				if( currentTransaction.outputs.get(1).reciepient != currentTransaction.sender) {
					System.out.println("#Transaction(" + t + ") output 'change' is not sender.");
					return false;
				}
				
			}
			
		}
		System.out.println("Blockchain is valid");
		return true;
	}
	
	public static void addBlock(Block newBlock) {
		newBlock.mineBlock(difficulty);
		blockchain.add(newBlock);
	}
}

Creating and Mining Genesis block... Transaction Successfully added to Block Block Mined!!! : 0008ffefeca30d69a03d02a6862dec624a2d88761d42695574bac677c9b2aad9

WalletA's balance is: 100.0

WalletA is Attempting to send funds (40) to WalletB... Transaction Successfully added to Block Block Mined!!! : 000a9299777d7f5d82573ad2ddda3973bce62b43b6cc8eef22ab152fc56c9dfc

WalletA's balance is: 60.0 WalletB's balance is: 40.0

WalletA Attempting to send more funds (1000) than it has... #Not Enough funds to send transaction. Transaction Discarded. Block Mined!!! : 0000082b9578dcf9c301adb209f2fee9b2e0564d2f8c91da3e12dbaa5057f597

WalletA's balance is: 60.0 WalletB's balance is: 40.0

WalletB is Attempting to send funds (20) to WalletA... Transaction Successfully added to Block

WalletA's balance is: 80.0 WalletB's balance is: 20.0 Blockchain is valid

All Rights Reserved