-1

Sử dụng Wicked PDF để generate file pdf

Sử dụng Wicked PDF để generate file pdf

 1. Giới thiệu
  • Wicked PDF sử dụng các tiện ích wkhtmltopdf để tạo file PDF cho người dùng từ HTML. Nói cách khác, bạn chỉ cần viết một 1 page HTML như bạn sẽ bình thường, sau đó để cho Wicked PDF sẽ sử dụng đó để tạo ra pdf cho bạn.
  • Wicked PDF làm việc trên các version Ruby từ 1.8.7 -> 2.1, Rails từ 2 -> 4.1
 2. Cách cài đặt
  • Add wicked_pdf vào Gemfile và chạy bundle install :
    gem "wicked_pdf"
- Sau đó tạo `initializer`
   $ rails generate wicked_pdf
- Cũng có thể cần thêm
   Mime::Type.register "application/pdf", :pdf
vào `config/initializers/mime_types.rb` với những versions cũ của Rails.
- Ta cũng phải cài đặt `wkhtmltopdf`, bởi vì `wicked_pdf` là wrapper cho `wkhtmltopdf`
- Cách đơn giản nhất để cài đặt tất cả các tập tin nhị phân (Linux, OSX, Windows) là thông qua `gem wkhtmltopdf-binary`. Để cài đặt đó, ta thêm `wkhtmltopdf-binary` vào trong Gemfile.
  gem "wkhtmltopdf-binary"
- Nếu thực thi `wkhtmltopdf` của bạn không phải là trên `webserver` của bạn, bạn có thể cấu hình nó trong initializer:
  WickedPdf.config = {
    exe_path: "usr/local/bin/wkhtmltopdf"
  }
 1. Cách sử dụng cơ bản
    class OrdersController < ApplicationController
     def show
      respond_to do |format|
       format.html
       format.pdf do
        render pdf: "show"
       end
      end
     end
    end
 1. Điều kiện sử dụng
  • Các nhị phân wkhtmltopdf đang chạy bên ngoài của ứng dụng Rails của bạn, do đó khi sử dụng layout thông thường sẽ không thể hoạt động. Nếu bạn muốn sử dụng CSS, Javascript hay hiển thị hình ảnh thì bạn phải thay đổi các tham chiếu tuyệt đối đến các tập tin. Cách tốt nhất để Rails không sử dụng asset pipeline là sử dụng wicked_pdf_stylesheet_link_tag, wicked_pdf_javascript_include_tagwicked_pdf_image_tag hoặc trỏ thẳng đến một CDN cho các thư việc của jquery
  html
   head
    = wicked_pdf_stylesheet_link_tag "pdf"
    = wicked_pdf_javascript_include_tag "pdf"
   title
    = full_title(yield(:title))
   body
    = wicked_pdf_image_tag "logo.png"
    = yield
- CDN reference
    html
     head
      = javascript_include_tag "http://code.jquery.com/jquery-1.10.0.min.js"
      = javascript_include_tag "http://code.jquery.com/ui/1.10.3/jquery-ui.min.js"
- Sử dụng `Asset pipeline`
Cách xử lý này cho `asset pipeline` trên Heroku là bao gồm các tập tin trong danh sách `asset precompile` của bạn, như sau:
  config.assets.precompile += ["pdf.css", "pdf.js", ...etc...]
 1. Cách sử dụng nâng cao với tất cả các tùy chọn có sẵn
    def show
     respond_to do |format|
      format.html
      format.pdf do
       render pdf:              "file_name",
           disposition:          "attachment",
           template:            "things/show.pdf.erb",
           file:              "#{Rails.root}/files/foo.erb"
           layout:             "pdf.html",
           wkhtmltopdf:          "/usr/local/bin/wkhtmltopdf",
           show_as_html:          params.key?("debug"),
           orientation:          "Landscape",
           page_size:           "A4, Letter, ...",
           page_height:          NUMBER,
           page_width:           NUMBER,
           save_to_file:          Rails.root.join("pdfs", "#{filename}.pdf"),
           save_only:           false,
           proxy:             "TEXT",
           basic_auth:           false
           username:            "TEXT",
           password:            "TEXT",
           title:             "Alternate Title",
           cover:             "URL, Pathname, or raw HTML string",
           dpi:              "dpi",
           encoding:            "TEXT",
           user_style_sheet:        "URL",
           cookie:             ["_session_id SESSION_ID"],
           post:              ["query QUERY_PARAM"],
           redirect_delay:         NUMBER,
           javascript_delay:        NUMBER,
           window_status:         "TEXT",
           image_quality:         NUMBER,
           no_pdf_compression:       true,
           zoom:              FLOAT,
           page_offset:          NUMBER,
           book:              true,
           default_header:         true,
           disable_javascript:       false,
           grayscale:           true,
           lowquality:           true,
           enable_plugins:         true,
           disable_internal_links:     true,
           disable_external_links:     true,
           print_media_type:        true,
           disable_smart_shrinking:    true,
           use_xserver:          true,
           background:           false,
           no_background:         true,
           viewport_size:         "TEXT",
           extra:             "",
           outline: {  outline:      true,
                 outline_depth:   LEVEL },
           margin: {  top:        SIZE,
                 bottom:      SIZE,
                 left:       SIZE,
                 right:       SIZE },
           header: {  html: {      template: "users/header.pdf.erb",
                           layout:  "pdf_plain.html",
                           url:   "www.example.com",
                           locals:  { foo: @bar }},
                 center:      "TEXT",
                 font_name:     "NAME",
                 font_size:     SIZE,
                 left:       "TEXT",
                 right:       "TEXT",
                 spacing:      REAL,
                 line:       true,
                 content:      "HTML CONTENT ALREADY RENDERED"},
           footer: {  html: {  template:"shared/footer.pdf.erb",
                      layout: "pdf_plain.html",
                      url:   "www.example.com",
                      locals: { foo: @bar }},
                 center:      "TEXT",
                 font_name:     "NAME",
                 font_size:     SIZE,
                 left:       "TEXT",
                 right:       "TEXT",
                 spacing:      REAL,
                 line:       true,
                 content:      "HTML CONTENT ALREADY RENDERED"},
           toc:   {  font_name:     "NAME",
                 depth:       LEVEL,
                 header_text:    "TEXT",
                 header_fs:     SIZE,
                 text_size_shrink: 0.8,
                 l1_font_size:   SIZE,
                 l2_font_size:   SIZE,
                 l3_font_size:   SIZE,
                 l4_font_size:   SIZE,
                 l5_font_size:   SIZE,
                 l6_font_size:   SIZE,
                 l7_font_size:   SIZE,
                 level_indentation: NUM,
                 l1_indentation:  NUM,
                 l2_indentation:  NUM,
                 l3_indentation:  NUM,
                 l4_indentation:  NUM,
                 l5_indentation:  NUM,
                 l6_indentation:  NUM,
                 l7_indentation:  NUM,
                 no_dots:      true,
                 disable_dotted_lines: true,
                 disable_links:   true,
                 disable_toc_links: true,
                 disable_back_links:true,
                 xsl_style_sheet:  "file.xsl"}
      end
     end
    end
 1. Cách sử dụng nâng cao
  • Nếu bạn cần phải chỉ cần tạo ra một pdf và không hiển thị nó:
   • Tạo pdf từ string
    pdf = WickedPdf.new.pdf_from_string("ceate a pdf from a string")
  + Tạo ra một tập tin PDF từ một file html mà không cần chuyển đổi nó thành string.
  + Đường dẫn là đường dẫ n tuyệt đối
      pdf = WickedPdf.new.pdf_from_html_file("your_path")
  + Tạo file PDF từ đường dẫn có sẵn
      pdf = WickedPdf.new.pdf_from_url("url)
  + Tạo file PDF từ string sử dụng `template`, `layouts` và nội dung tùy chọn (`header`, `footer`)
     string = ApplicationController.new.render_to_string(
     template: "pc/orders/details.pdf.slim",
     layout: "pc/layouts/pdf.slim",
     locals: {:@order => order}
    )
    pdf = WickedPdf.new.pdf_from_string string, encoding: "UTF-8"
  + Lưu file pdf
    File.open(save_path, "wb") do file|
     file << pdf
    end
 1. Tài liệu tham khảo

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.