Sử dụng thư viện Bubble-Picker

Link demo thư viện Bubble-Picker

Yêu cầu

Android SDK 16+

Add thư viện

Cấu hình file build.gradle như sau:

allprojects {
	repositories {
	...
	maven { url "https://jitpack.io" }
	}
}

Thêm dependency:

dependencies {
	compile 'com.github.igalata:Bubble-Picker:v0.2.4'
}

Cách sử dụng thư viện

Tạo một file xml và thêm BubblePicker vào như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <com.igalata.bubblepicker.rendering.BubblePicker
    android:id="@+id/picker"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:backgroundColor="@android:color/white" />

</FrameLayout>

Override hàm onResume(), hàm onPause() và thêm dòng code vào như sau:

Kotlin:

override fun onResume() {
   super.onResume()
   picker.onResume()
}
override fun onPause() {
   super.onPause()
   picker.onPause()
}

Java:

@Override
protected void onResume() {
   super.onResume();
   picker.onResume();
}

@Override
protected void onPause() {
   super.onPause();
   picker.onPause();
}

Truyền PickerItem list vào BubblePicker Kotlin:

val titles = resources.getStringArray(R.array.countries)
val colors = resources.obtainTypedArray(R.array.colors)
val images = resources.obtainTypedArray(R.array.images)

picker.adapter = object : BubblePickerAdapter {

      override val totalCount = titles.size

      override fun getItem(position: Int): PickerItem {
        return PickerItem().apply {
          title = titles[position]
          gradient = BubbleGradient(colors.getColor((position * 2) % 8, 0),
              colors.getColor((position * 2) % 8 + 1, 0), BubbleGradient.VERTICAL)
          typeface = mediumTypeface
          textColor = ContextCompat.getColor(this@DemoActivity, android.R.color.white)
          backgroundImage = ContextCompat.getDrawable(this@DemoActivity, images.getResourceId(position, 0))
        }
      }
}

Java:

final String[] titles = getResources().getStringArray(R.array.countries);
final TypedArray colors = getResources().obtainTypedArray(R.array.colors);
final TypedArray images = getResources().obtainTypedArray(R.array.images);

picker.setAdapter(new BubblePickerAdapter() {
      @Override
      public int getTotalCount() {
        return titles.length;
      }

      @NotNull
      @Override
      public PickerItem getItem(int position) {
        PickerItem item = new PickerItem();
        item.setTitle(titles[position]);
        item.setGradient(new BubbleGradient(colors.getColor((position * 2) % 8, 0),
            colors.getColor((position * 2) % 8 + 1, 0), BubbleGradient.VERTICAL));
        item.setTypeface(mediumTypeface);
        item.setTextColor(ContextCompat.getColor(DemoActivity.this, android.R.color.white));
        item.setBackgroundImage(ContextCompat.getDrawable(DemoActivity.this, images.getResourceId(position, 0)));
        return item;
      }
});

Set event listener:

Kotlin:

picker.listener = object : BubblePickerListener {
      override fun onBubbleSelected(item: PickerItem) {

      }

      override fun onBubbleDeselected(item: PickerItem) {

      }
}

Java:

picker.setListener(new BubblePickerListener() {
      @Override
      public void onBubbleSelected(@NotNull PickerItem item) {
        
      }

      @Override
      public void onBubbleDeselected(@NotNull PickerItem item) {

      }
});

Để lấy ra các item đã được chọn cần sử dụng biến picker.selectedItems với Kotlin hoặc sử dụng picker.getSelectedItems() với java.

Nguồn tham khảo: https://mindorks.com/android/store/Animations/igalata/bubble-picker