0

Sử dụng Stripe trong thanh toán trực tuyến

 1. Giới thiệu

  • Stripe Ruby cung cấp SDK cho việc truy cập thuận tiện vào các Stripe API từ ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ Ruby. Nó cũng cấp 1 tập hợp các nguồn được định nghĩa sẵn cho phép khởi tạo các requestresponses ho các API
  • Các chức năng khác ràng buộc. Ví dụ
   • Dễ dàng configuration và sử dụng
   • Sử dụng pagination ....
 2. Cài đặt

  • Yêu cầu:

   • Ruby 1.9.3 hoặc cao hơn.
   • rest-client
  • Cách 1

         gem install stripe
   
   • Nếu bạn muốn xây dựng gem từ nguồn
         gem build stripe.gemspec
   
  • Cách 2 sử dụng bundle, thêm gem "stripe" vào Gemfile

         gem "stripe"
   
 3. Sử dụng

  • Tạo stripe client

         Stripe.api_key = ENV["STRIPE_SECRET_KEY"]
   
  • HTTP status code

  Http Code Descriptions
  200 - OK Everything worked as expected.
  400 - Bad Request Yêu cầu là không được chấp nhận, thường là do thiếu thông số cần thiết.
  401 - Unauthorized Lỗi xác thực
  402 - Request Failed Các thông số này có giá trị nhưng yêu cầu không thành.
  404 - Not Found Không có api đã request
  409 - Conflict Yêu cầu bị xung đột với yêu cầu khác
  429 - Too Many Requests Có quá nhiều request tới API cùng lúc
  500, 502, 503, 504 - Server Errors Có lỗi với server
  • Errors
  Errors Code Descriptions
  api_connection_error Lỗi khi connect ới stripe's API
  api_error Lỗi API bao gồm bất kỳ loại vấn đề
  authentication_error Lỗi xác thực khi gửi request
  card_error Lỗi thẻ khi người dùng nhập 1 thẻ lỗi
  invalid_request_error Lỗi yêu cầu không hợp lệ phát sinh khi yêu cầu của bạn có các tham số không hợp lệ.
  rate_limit_error Quá nhiều yêu cầu nhấn API quá nhanh.
  • CODES
  Code Descriptions
  invalid_number Số thẻ không phải là một số thẻ tín dụng hợp lệ.
  invalid_expiry_month Tháng hết hạn của thẻ là không hợp lệ.
  invalid_expiry_year Năm hết hạn của thẻ không hợp lệ
  invalid_cvc Mã bảo mật của thẻ là không hợp lệ.
  invalid_swipe_data Các dữ liệu thẻ swipe là không hợp lệ.
  incorrect_number Số thẻ không chính xác
  expired_card Thẻ đã hết hạn
  incorrect_cvc Mã bảo mật không chính xác
  incorrect_zip Mã Zip không chính xác
  card_declined Thẻ bị từ chối
  missing Không có thẻ trên một khách hàng mà đang được thanh toán.
  processing_error Có lỗi xảy ra trong khi xử lý thẻ.
  • Handling errors

       begin
       .......................
       rescue Stripe::CardError => e
        if e.json_body[:error][:type] == "card_error"
         errors.add :base, I18n.t(e.json_body[:error][:code], scope: "stripe.status_code.card_error")
        end
        return false
       rescue Stripe::RateLimitError => e
        errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
        Rails.logger.error "Too many requests made to the API too quickly"
        StripeMailer.delay.send_error e.json_body[:error][:message]
        return false
       rescue Stripe::InvalidRequestError => e
        errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
        Rails.logger.error "Invalid parameters were supplied to Stripe's API"
        StripeMailer.delay.send_error e.json_body[:error][:message]
        return false
       rescue Stripe::AuthenticationError => e
        errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
        Rails.logger.error "Authentication with Stripe's API failed"
        StripeMailer.delay.send_error e.json_body[:error][:message]
        return false
       rescue Stripe::APIConnectionError => e
        errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
        Rails.logger.error "Network communication with Stripe failed"
        StripeMailer.delay.send_error e.json_body[:error][:message]
        return false
       rescue Stripe::StripeError => e
        errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
        Rails.logger.error "Display a very generic error to the user"
        StripeMailer.delay.send_error e.json_body[:error][:message]
        return false
       rescue => e
        errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
        Rails.logger.error "Something else happened, completely unrelated to Stripe"
        return false
       end
   
  • Create CardToken

      response = Stripe::Token.create(
       card:{
        number: card_number,
        exp_month: card_exp_month,
        exp_year: card_exp_year,
        cvc: card_cvc,
        name: card_name
       }
      )
   

  - Response ```JSON #<Stripe::Token id=tok_189fl82eZvKYlo2CYPt0jHMX 0x00000a> JSON: { "id": "tok_189fl82eZvKYlo2CYPt0jHMX", "object": "token", "card": { "id": "card_189fl82eZvKYlo2C0EiJscSI", "object": "card", "address_city": null, "address_country": null, "address_line1": null, "address_line1_check": null, "address_line2": null, "address_state": null, "address_zip": null, "address_zip_check": null, "brand": "Visa", "country": "US", "cvc_check": null, "dynamic_last4": null, "exp_month": 8, "exp_year": 2017, "funding": "credit", "last4": "4242", "metadata": { }, "name": null, "tokenization_method": null }, "client_ip": null, "created": 1462905546, "livemode": false, "type": "card", "used": false } ```

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.