0

Sử dụng MongoDB với gem MongoID

Sử dụng MongoDB với gem MongoID

 1. Nested Attributes
  • Nested Attributes cung cấp cơ chế cho việc tạo mới(cập nhật) documents và các mối quan hệ trong cùng 1 action bằng cách lồng các thuộc tính của các mối quan hệ trong cùng 1 hash. Điều này rất tiện lợi cho việc create(update) dữ liệ trong cùng 1 form trên web.
  • Nested Attributes có thể được được sử dụng cho bất kì mối quan hệ nào embedded hoặc referenced. Để sử dụng tính năng này cho các quan hệ ta sử dụng marco accepts_nested_attributes_for
    class User
     include Mongoid::Document
     include Mongoid::Timestamps
     include Mongoid::Paranoia
     include Mongoid::Attributes::Dynamic

     field :first_name, type: String
     field :last_name, type: String
     field :age, type: Integer, default: 18
     field :address, type: Array
     validates :last_name, presence: true

     has_many :books, dependent: :destroy
     accepts_nested_attributes_for :books
    end
- Lưu ý rằng khi bạn thêm `nested_attributes` cho một mối quan hệ tham chiếu, `Mongoid` sẽ tự động kích hoạt tự động lưu cho mối quan hệ đó.
 1. Document Callbacks
  • MongoId hỗ trợ những callbacks sau cho documents:
   • after_initialize
   • after_build
   • before_validation
   • after_validation
   • before_create
   • around_create
   • after_create
   • after_find
   • before_update
   • around_update
   • after_update
   • before_upsert
   • around_upsert
   • after_upsert
   • before_save
   • around_save
   • after_save
   • before_destroy
   • around_destroy
   • after_destroy
  • Callbacks có sẵn trên bất kì document nào, cho dù nó có được nhúng vào trong document hay không.
  • Lưu ý việc sử dụng callbacks cho các logic là thực thi 1 thiết kế kém, nó có thể dẫn tới những sai sót mà khó có thể gỡ được khi callback được gọi tới.
    class Book
     include Mongoid::Document
     include Mongoid::Timestamps
     include Mongoid::Paranoia
     include Mongoid::Attributes::Dynamic

     field :name, type: String
     field :author, type: String
     field :description, type: String
     field :user_id, type: Integer
     field :country, type: String

     has_and_belongs_to_many :tests

     before_save :set_descripiton

     private
     def set_descripiton
      self.description ||= "description"
     end
    end
    [1] pry(main)> Book.create name: "name", author: "author", country: "en"
    => #<Book _id: 56fc7f3f66726120f9000000, created_at: 2016-03-31 01:37:03 UTC, updated_at: 2016-03-31 01:37:03 UTC, deleted_at: nil, name: "name", author: "author", description: "description", user_id: nil, country: "en">

    [2] pry(main)> Book.create name: "name", author: "author", country: "en", description: "test"
    => #<Book _id: 56fc7f5066726120f9000001, created_at: 2016-03-31 01:37:20 UTC, updated_at: 2016-03-31 01:37:20 UTC, deleted_at: nil, name: "name", author: "author", description: "test", user_id: nil, country: "en">
- `Callbacks` đến từ `Active Support`, bạn cũng có thể sử dụng cú pháp mới.
    class Book
     include Mongoid::Document
     include Mongoid::Timestamps
     include Mongoid::Paranoia
     include Mongoid::Attributes::Dynamic

     field :name, type: String
     field :author, type: String
     field :description, type: String
     field :user_id, type: Integer
     field :country, type: String

     has_and_belongs_to_many :tests

     set_callback(:save, :before) do |document|
      self.description ||= "description"
     end
    end
    [1] pry(main)> Book.create name: "name", author: "author", country: "en"
    => #<Book _id: 56fc80e1667261226a000000, created_at: 2016-03-31 01:44:01 UTC, updated_at: 2016-03-31 01:44:01 UTC, deleted_at: nil, name: "name", author: "author", description: "description", user_id: nil, country: "en">
    [2] pry(main)> Book.create name: "name", author: "author", country: "en", description: "test"
    => #<Book _id: 56fc80e4667261226a000001, created_at: 2016-03-31 01:44:04 UTC, updated_at: 2016-03-31 01:44:04 UTC, deleted_at: nil, name: "name", author: "author", description: "test", user_id: nil, country: "en">
- Relation Callbacks<br>
`Mongoid` có một bộ `callbacks` được cụ thể dựa trên `relations`:
  + `after_add`
  + `after_remove`
  + `before_add`
  + `before_remove`<br>
 Mỗi khi một `document` được thêm vào hoặc xóa đi từ bất kỳ mối quan hệ sau, `callbacks` tương ứng được bắn: `embeds_many`, `has_many`, và `has_and_belongs_to_many`.<br>
 `Relation Callbacks`quy định như một tùy chọn trên các mối quan hệ. Yếu tố `added/removed` là tham số cho phương thức bạn gọi `callback`.
      class User
       include Mongoid::Document
       include Mongoid::Timestamps
       include Mongoid::Paranoia
       include Mongoid::Attributes::Dynamic

       field :first_name, type: String
       field :last_name, type: String
       field :age, type: Integer, default: 18
       field :address, type: Array
       validates :last_name, presence: true

       has_many :books, after_add: :update_age

       private
       def update_age book
        self.update age: 20
       end
      end
   [1] pry(main)> User.first
   => #<User _id: 56a985146672612ca3000000, created_at: 2016-01-28 03:03:56 UTC, updated_at: 2016-03-31 02:02:32 UTC, deleted_at: nil, first_name: "First Name", last_name: "Last Name", age: 18, address: ["HaNoi"]>
   [2] pry(main)> User.first.books.new name: "name", author: "auhtor", country: "en"
   => #<Book _id: 56fc861a66726125ea000000, created_at: nil, updated_at: nil, deleted_at: nil, name: "name", author: "auhtor", description: nil, country: "en", user_id: <BSON::ObjectId:0x32060100 data=56a985146672612ca3000000>>
   [3] pry(main)> User.first
   => #<User _id: 56a985146672612ca3000000, created_at: 2016-01-28 03:03:56 UTC, updated_at: 2016-03-31 02:06:18 UTC, deleted_at: nil, first_name: "First Name", last_name: "Last Name", age: 20, address: ["HaNoi"]>
 1. Validation
  • Mongoid bao gồm ActiveModel::Validations để cung cấp validations cơ bản thêm additional associateduniqueness validator.
  • Để kiểm tra 1 Active Record có hợp lệ hay không ta có thể sử dụng valid?
  [5] pry(main)>User.first.valid?
   MOPED: 127.0.0.1:27017 QUERY    database=test_development collection=users selector={"$query"=>{"deleted_at"=>nil}, "$orderby"=>{:_id=>1}} flags=[] limit=-1 skip=0 batch_size=nil fields=nil runtime: 1.0486ms
  => true
  [6] pry(main)> a = User.new
  => #<User _id: 56fc881266726125ea000001, created_at: nil, updated_at: nil, deleted_at: nil, first_name: nil, last_name: nil, age: 18, address: nil>
  [7] pry(main)> a.valid?
  => false
  [8] pry(main)> a.errors
  => #<ActiveModel::Errors:0x00000008447c00
   @base=
   #<Test _id: 56fc881266726125ea000001, created_at: nil, updated_at: nil, deleted_at: nil, first_name: nil, last_name: nil, age: 18, address: nil>,
   @messages={:last_name=>["can't be blank"]}>
 1. Indexes
  • Bạn có thể xác địnhindexestrên documentes bằng cách sử dụng macro index. Cung cấp chìa khóaindex cho Mongoid . Đối với tùy chọn bổ sung, ta thêm tham số vào hash.
    class User
     include Mongoid::Document
     include Mongoid::Timestamps
     include Mongoid::Paranoia
     include Mongoid::Attributes::Dynamic

     field :first_name, type: String
     field :last_name, type: String
     field :age, type: Integer, default: 18
     field :address, type: Array
     validates :last_name, presence: true

     index({name: 1}, {unique: true, name: "user_name_index"})
    end
   [2] pry(main)> User.collection.indexes.map{|i| puts i.inspect}
    {"v"=>1, "key"=>{"_id"=>1}, "name"=>"_id_", "ns"=>"test_development.users"}
    {"v"=>1, "unique"=>true, "key"=>{"name"=>1}, "name"=>"user_name_index", "ns"=>"test_development.users"}
- Ta có thể định nghĩa `indexes` cho `embedded document`
    class User
     include Mongoid::Document
     include Mongoid::Timestamps
     include Mongoid::Paranoia

     field :first_name, type: String
     field :last_name, type: String
     field :age, type: Integer, default: 18
     field :address, type: Array
     validates :last_name, presence: true

     embeds_many :books

     index "books.name" => 1
    end
- Ta cũng có thể định nghĩa `index` cho nhiều trường
    class User
     validates :last_name, presence: true

     has_many :books

     index({name: 1, last_name: 1}, {unique: true})
    end
  [1] pry(main)> User.collection.indexes.map{|i| puts i.inspect}
  {"v"=>1, "key"=>{"_id"=>1}, "name"=>"_id_", "ns"=>"test_development.users"}
  {"v"=>1, "unique"=>true, "key"=>{"name"=>1, "last_name"=>1}, "name"=>"name_1_last_name_1", "ns"=>"test_development.users"}
- `Indexes` cũng có thể `sparse` bằng cách thêm tham số `sparse`:
    class User
     include Mongoid::Document
     include Mongoid::Timestamps

     field :first_name, type: String
     field :last_name, type: String
     field :age, type: Integer, default: 18
     field :address, type: Array
     validates :last_name, presence: true

     has_many :books

     index({name: -1}, {sparse: true})
    end
- `Indexes` có thể chạy dưới `background` trong trường hợp có thể mất thời gian do việc tạo `index`, ta thêm tham số `background: true` vào `hash`
    class Test
     include Mongoid::Document
     include Mongoid::Timestamps

     field :first_name, type: String
     field :last_name, type: String
     field :age, type: Integer, default: 18
     field :address, type: Array
     validates :last_name, presence: true

     has_many :books

     index({name: 1}, {background: true})
    end
- Ta cũng có thể định nghĩa `indexes` cho `foreign key` cho relations.
    class Book
     include Mongoid::Document
     include Mongoid::Timestamps

     field :name, type: String
     field :author, type: String
     field :description, type: String
     field :user_id, type: Integer
     field :country, type: String

     belongs_to :user, index: true
    end
   [3] pry(main)> Book.collection.indexes.map{|i| puts i.inspect}
  {"v"=>1, "key"=>{"_id"=>1}, "name"=>"_id_", "ns"=>"test_development.books"}
  {"v"=>1, "key"=>{"user_id"=>1}, "name"=>"user_id_1", "ns"=>"test_development.books", "background"=>true}
- Khi bạn muốn tạo `indexes` cho cơ sở dữ liệu, ta có thể sử dụng `rake task` do `Mongoid` cung cấp:
    /test$ rake db:mongoid:create_indexes
- `Mongoid` cũng cung cấp `rake task` để xóa toàn bộ `indexes` cho cơ sở dữ liệu
    /test$ rake db:mongoid:remove_indexes
 1. Rake Tasks
  • db:create: Tạo cơ sở dữ liệu mới, nếu tồn tại thì không thực hiện gì.
  • db:create_indexes: Đọc toàn bộ index được định nghĩa trong model và tạo chúng
  • db:remove_indexes: Đọc tất cả index thứ 2 và xóa toàn bộ nó
  • db:drop: xóa tất cả collection trong cơ sở dữ liệu, nếu cơ sở dữ liệu không tồn tại thông báo lỗi
  • db:migrate: Nếu version hiện tại là mới nhất thì không thực hiện, thực hiện chạy migration file
  • db:purge: Xóa toàn bộ dữ liệu bao gồm cả index của cơ sở dữ liêu
  • db:schema:load: Nếu tồn tại schema có thể lấy từ đó ra, nếu không tồn tại thì không thực hiện
  • db:seed: Chạy seed database từ db/seeds.rb
  • db:setup: tạo indexesseeds database
  • db:test:prepare: chuẩn bị database test

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.