0

Sử dụng gem Remotipart

 1. Giới thiệu
  • Remotipart: Rails jQuery File Uploads
  • Remotipart là 1 Ruby on Rails gem, cho phép AJAX upload file với jQuery trong Rails 3 và Rails 4.
  • Gem này cho cho phép upload File không đồng bộ với ít thay đổi cho ứng dụng của bạn.
  • Gem Remotipart phụ thuộc vào:
   • Rails 3, 4
   • gem jquery-rails(Gem jquery-rails là mặc định được cài đặt trong rails 3 và rails 4, )
   • Cài đặt JqueryRails JQuery UJS
 2. Cài đặt
  • Ứng dụng của bạn cần sử dụng gem jquery-rails version v.2.3.0 hoặc cao hơn. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ của gem jquery-rails, bạn cần có sự hỗ trợ về phiên bản của jquery-ujs
  • Add vào Gemfile
   gem "remotipart"
   bundle install
 + Hoặc
   gem install remotipart
 - Rails 3.1 and Rails 4
   + Các tập tin js sẽ tự động được thêm vào `asset`, nên thêm dòng sau vào `app/assets/javascripts/application.js` (sau `//= require jquery_ujs`)
     //= require jquery
     //= require jquery.turbolinks
     //= require jquery_ujs
     //= require jquery.remotipart
     //= require_tree .
 - Rails 3.0
   + Chạy generator của `Remotipart` để thêm mới `jquery.iframe-transport.js` và `jquery.remotipart.js` vào `public/javascripts/`
     rails g remotipart:install
   + Các tập tin `js` cần thiết sẽ được thêm vào ứng dụng của bạn javascript: `defaults`, do đó hãy chắc chắn rằng nó đã được khai báo trong ứng dụng của bạn
     = javascript_include_tag :defaults
 1. Sử dụng
  • Đối với multipart/forms với các file inputs, thiết lập remote trong form_for giống như cho form ajax thông thường:
  = form_for Message.new, html: {id: "messages_image", multipart: true}, remote: true, authenticity_token: true do |f|
    = f.file_field :content, class: "upload_image"
- Khi Javascript được kích hoạt trong trình duyệt, form, bao gồm cả các file sẽ được gửi không đồng bộ với các `controller` bằng:
   def create
    message = current_user.messages.create! mss_params
    respond_to do |format|
     format.js {render layout: false}
    end
   end
- Nếu bạn muốn xác định một yêu cầu cụ thể được thực hiện thông qua form remotipart
  + Từ controller hoặc view của ứng dụng:
    if remotipart_submitted?
  + Javascript:
    $(form).bind("ajax:success", function(){
     if ( $(this).data('remotipartSubmitted') )
    });
  + Nếu bạn muốn nhận được thông báo khi upload xong (có thể thành công hoặc lỗi)
  + Javascript:
    $(form).on("ajax:remotipartComplete", function(e, data){
     console.log(e, data)
    });
 1. Ví dụ
  • View
  = form_for Message.new, html: {id: "messages_image", multipart: true}, remote: true, authenticity_token: true do |f|
    = f.file_field :content, class: "upload_image"
    i.fa.fa-picture-o
    = f.submit "送信"
 • Controller
  def create
   message = current_user.messages.create! mss_params
   respond_to do |format|
    format.js {render layout: false}
   end
  end
 • Javascrip
  $("#chat").append("<%= j render 'message', message: @message %>");
  $("#supplier-chat").append("<%= j render 'supplier/messages/message', message: @message %>");

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.