+5

Sử dụng axios để fetch api trong Reactjs đơn giản

Giới thiệu

image.png

Axios là gì?

Axios là một HTTP client dựa được phát triển trên đối tượng Javascript Promise, nó có thể sử dụng trong các ứng dụng font-end Vue.js, React, Angular... Sử dụng Axios dễ dàng gửi đi các request HTTP bất đồng bộ đến các REST endpoint và thực hiện các chức năng CRUD. Chúng ta gặp phải một số khái niệm có thể nhiều bạn chưa biết đến:

HTTP client là có thể là phần mềm, thư viện có thể thực hiện các yêu cầu (request) dạng HTTP đến máy chủ HTTP và nhận về các hồi đáp (reponse). Đơn giản hơn bạn có thể coi nó gần với một trình duyệt web. Javascript Promise là một đối tượng giúp kiểm soát kết quả hoàn thành hay thất bại của một hành động bất đồng bộ trong Javascript (Tham khảo thêm Kiến thức về Javascript Promise). Vue.js, React, Angular là những framework Javascript hiện đang rất hot, giúp xây dựng những ứng dụng font-end linh hoạt hoạt động nhanh và mạnh mẽ. REST endpoint là những điểm (URL) cung cấp các chức năng API cho phép chúng ta tương tác với một hệ thống, ví dụ khi chúng ta muốn tương tác với Lazada chúng ta có thể gửi các request HTTP đến các REST API do Lazada cung cấp. CRUD viết tắt của Create, Read, Update, Delete là một thuật ngữ lập trình nói đến 4 phương thức quen thuộc khi làm việc với kho dữ liệu.

Cài đặt

reactjs

npx create-react-app learn-reactjs
npm install --save react-router-dom
cd learn-reactjs
npm start

axios

npm i --save axios

Tạo các thư mục

learn-reactjs
├─ build
├─ node_modules
├─ public
└─ src
  ├─ api
  │ ├─ axiosClient.js 
  │ └─ productApi.js
  ├─ app
  │ └─ store.js
  ├─ components
  ├─ features 
  │ └─ Product
  │   ├─ components
  │   │ ├─ Product.jsx 
  │   │ └─ ProductList.jsx 
  │   └─ pages
  │   │ └─ ListPage.jsx
  │   └─ index.jsx
  ├─ App.css
  ├─ App.js
  └─ index.js

App

Chỉnh sửa file index.js

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';
import App from './App';
import './index.css';
import reportWebVitals from './reportWebVitals';

ReactDOM.render(
 <React.StrictMode>
   <BrowserRouter>
     <App />
   </BrowserRouter>
 </React.StrictMode>,
 document.getElementById('root')
);

// If you want to start measuring performance in your app, pass a function
// to log results (for example: reportWebVitals(console.log))
// or send to an analytics endpoint. Learn more: https://bit.ly/CRA-vitals
reportWebVitals();

Chỉnh sửa file app.js

import { Redirect, Route, Switch } from 'react-router-dom';
import './App.css';
import ProductFeature from './features/Product';

function App() {

 return (
  <div className="app">
   <Switch>
    <Redirect from="home" to="/" exact />
    <Route path="/products" component={ProductFeature} />
   </Switch>
  </div>
 );
}

export default App;

Api

axiosClient

Bạn tạo một phiên bản axios mới với cấu hình tùy chỉnh bằng cách chỉnh sửa file axiosClient.js trong thư mục api.

import axios from 'axios';

const axiosClient = axios.create({
  baseURL: 'http://127.0.0.1:8000/',
  headers: {
    'content-type': 'application/json',
  }
})

productApi

Chỉnh sửa file productApi.js. File này có mục đích dùng để lấy dữ liệu products.

import axiosClient from "./axiosClient";

const productApi = {
  async getAll(params) {
    var qs = require('qs');
    const response = await axiosClient.get('products/', {
      params: {
        ...params,
      },
      paramsSerializer: (params) => {
        //ví dụ với trường hợp size=[1,2] => &size=1&size=2
        return qs.stringify(params, { arrayFormat: 'repeat' })
      },
    })
    return response
  },

  get(id) {
    const url = `/products/${id}/`;
    return axiosClient.get(url);
  },

  add(data) {
    const url = `/products/`;
    return axiosClient.post(url, data);
  },

  update(data) {
    const url = `/products/${data.id}/`;
    return axiosClient.patch(url, data);
  },

  remove(id) {
    const url = `/products/${id}/`;
    return axiosClient.delete(url);
  },

}

export default productApi

Product

Chỉnh sửa file index.jsx trong thư mục product

import React from 'react';
import { Route, Switch, useRouteMatch } from 'react-router-dom';
import ListPage from './pages/ListPage';

ProductFeature.propTypes = {

};

function ProductFeature(props) {
  const match = useRouteMatch()
  return (
    <div>
      <Switch>
        <Route path={match.url} exact>
          <ListPage/>
        </Route>
      </Switch>
    </div>
  );
}

export default ProductFeature;

List Page

Tiếp đến chỉnh sửa file ListPage.jsx trong thư mục Product/Page

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import productApi from '../../../api/productApi';
import ListProduct from '../components/views/ProductList';

function ListPage(props) {
  const [products, setProducts] = useState([])
  const [loading, setLoading] = useState(true)
  const [filters, setFilters] = useState({});
  
  useEffect(() => {
    ;(async () => {
      try {
        const response = await productApi.getAll(filters)
        setProducts(response.data.results)
      } catch (error) {
        console.log(error.message)
      }
      setLoading(false)
    })()
  }, [filters])
  
  // nếu bạn muốn tìm kiếm thì hãy gọi hàm này để thay đổi fillter
  const filterChange = (newFilters) => {
    setLoading(true)
    setFilters(newFilters)
  }

  return (
    <div>
      <ProductList products={products}/>
    </div>
  );
}

export default ListPage;

Product List

Chỉnh sửa file ProductList.jsx trong thư mục Product/components

import PropTypes from 'prop-types';
import React from 'react';
import Product from './Product';

ProductList.propTypes = {
  products: PropTypes.array,
};

ProductList.defaultProps = {
  products: [],
}

function ProductList(props) {
  const { products} = props
  return (
    <div>
      <ul>
        {products.map(product => (
           <li>
             <Product product={product}/>
           </li>
        )}
      <ul>
    </div>
  );
}

export default ProductList;

Product

Chỉnh sửa file product.jsx trong thư mục Product/component

import PropTypes from 'prop-types';
import React, { useState } from 'react';

Product.propTypes = {
  product: PropTypes.object,
};

Product.defaultProps = {
  product: {},
}

function Product(props) {
  const { product } = props
  
  return (
    <div>
      {product.title}
    </div>
  );
}

export default Product;

Bài viết đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí