Report trong WinForm DevExpress 20.1.6 với .NET Framework 4.6

Link download database NorthWind: https://raw.githubusercontent.com/microsoft/sql-server-samples/master/samples/databases/northwind-pubs/instnwnd.sql

Lưu ý rằng ứng dụng này chỉ hoạt động trên .NET Framework 4.6 mà không hoạt động trên .NET Core 5.0-preview.

Sau đó người dùng có thể export báo cáo ra tập tin docx.

https://www.youtube.com/watch?v=Z-vkVPBXsx8&list=PL8h4jt35t1wjuRk8ar_9IKz--GIV2j8Kj


All Rights Reserved