Một số tips sử dụng SQL mà ai cũng biết ^^

SQL là viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc.
Nó được thiết kế để quản lý dữ liệu trong một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS).
SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, được sử dụng để tạo, xóa trong cơ sở dữ liệu, lấy các hàng và sửa đổi các hàng, …
Tất cả DBMS như MySQL, Oracle, MS Access, Sybase, Informix, Postgres và SQL Server sử dụng SQL như là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu chuẩn.

 1. Giữ tên cột và bảng đơn giản
  Sử dụng một từ cho tên bảng thay vì hai. Nếu bạn cần sử dụng nhiều từ, hãy sử dụng dấu gạch dưới thay vì dấu cách hoặc dấu chấm. Có dấu chấm “.” trong tên của các object sẽ gây nhầm lẫn giữa tên lược đồ và cơ sở dữ liệu. Mặt khác, sử dụng spaces có nghĩa là bạn cần phải thêm dấu ngoặc kép trong truy vấn của mình để cho nó có thể chạy. Giữ tên cột và bảng được nhất quán bằng chữ thường để người dùng không phải nhầm lẫn nếu bạn chuyển sang cơ sở dữ liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

 2. Xử lý vấn đề ngày, tháng, năm trong SQL
  Chuyển đổi date thành datetime biểu để cải thiện hiệu suất. Sẽ khó hơn khi làm việc với các ngày được lưu trữ dưới dạng chuỗi vì thế hãy đảm bảo những chúng không bao giờ được dùng để hiển thị ngày tháng. Không chia nhỏ năm, tháng và ngày thành các cột riêng biệt. Điều này khiến cho các truy vấn khó viết và lọc hơn nhiều. Luôn sử dụng UTC cho múi giờ của bạn. Nếu bạn có sự kết hợp giữa UTC và non-UTC, điều đó sẽ khiến cho việc hiểu dữ liệu khó khăn hơn nhiều.

 3. Hiểu rõ thứ tự execute và chạy Query
  Việc hiểu thứ tự truy vấn có thể giúp bạn hiểu cách truy vấn hoạt động cũng như lí do vì sao truy vấn của bạn sẽ không chạy.

  FROM – Includes JOINs so consider using a CTE or subquery to do filtering first. 
  WHERE - To limit the joined dataset. 
  GROUP BY – Collapses fields down with aggregate functions (COUNT, MAX, SUM, AVG) 
  HAVING - Performs the same function as the WHERE clause with aggregate values.
  SELECT - Specifies values and aggregations remaining in the set after grouping.
  ORDER BY – Returns the table sorted by a column or multiple columns. 
  LIMIT – Specifies how many rows to be returned to avoid returning too much data.
  
 4. Hãy dùng EXISTS thay vì IN để kiểm tra sự tồn tại của dữ liệu.

 5. Tránh * trong câu lệnh SELECT. Hãy dùng tên cột thích hợp.

 6. Chọn loại dữ liệu thích hợp.
  Ví dụ lưu chuỗi sử dụng loại varchar thay vì sử dụng loại Text. Khi muốn sử dụng loại Text, là khi bạn cần lưu dữ liệu lơn (nhiều hơn 8000 ký tự)

 7. Tránh dùng nchar và nvarchar vì cả hai đều tăng bộ nhớ lên gấp đôi so với char và varchar.

 8. Tránh NULL đối với những trường mà đã cố định độ dài. Trong trường hợp yêu cầu là NULL hãy sử dụng một trường loại varchar với độ dài tùy biến thì vẫn lấy space ít hơn là NULL.

 9. Tránh dùng mệnh đề Having. Chỉ nên dùng khi muốn lọc kết quả trả về.

 10. Hãy tạo ra indexs là cách tốt nhất tăng tốc. Indexs bao gồm Clustered và Non-Clustered.

 11. Hãy giữ index của clustered nhỏ thôi vì trường mà dùng trong cluster index đó thì cũng được dùng trong non-clustered index.

 12. Đa số cột được chọn nên đặt trong non-clustered index.

 13. Những index nào không được dùng thì nên xóa đi. Tốt hơn là tạo ra index trên những cột có giả trị là số thay vì là ký tự. Giá trị số sử dụng ít bộ nhớ hơn ký tự.

 14. Dùng câu lệnh join thay vì dùng select trong select Hãy sử dụng mệnh đề WHERE để giới hạn cỡ của bảng kết quả trả về mà được tạo ra với câu lệnh join.

 15. Sử dụng UNION ALL thay vì UNION nếu có thể.

 16. Sử dụng tên Schema trước tên đối tượng SQL.

 17. Giữ transaction nhỏ nhất có thể vì transaction khóa việc xử lý dữ liệu bảng và có thể dẫn đến kết quả bị deadlocks.

ref: