0

Hi All,

Hiện tại bên cty CCSS Central có phòng I&A LAB computing. cần tuyển dụng vị trí như sau

  1. DEV Python
  2. BA cho người muốn thử thách về lĩnh vực Big DATA, ioT.

Các bạn sẽ được làm việc với công nghệ Nifi, Hadoop, ... và cùng làm việc với Dr. Linh Truong chuyên gia về IoT tại Áo.

www.inacomputing.com http://honglinhtruong.github.io/

email : office@inacomputing.com Phone: 0903858289.

Have problems with Python? Ask on Viblo »

Comments

Login to comment
0