+4

[Kafka] - Install Kafka cluter on local using Docker compose

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt Kafka ở local. Cài đặt một cụm Kafka với zookeeper và nhiều Brokers không dễ. Docker là một giải pháp tuyệt vời trong một số trường hợp. Và dưới đây là một file docker-compose.yml (tiền điều kiện là mọi người đã biết về docker và docker-compose nhé)

version: '3'

services:
 zoo:
  image: zookeeper:3.4.9
  hostname: zoo
  ports:
   - "2181:2181"
  environment:
    ZOO_MY_ID: 1
    ZOO_PORT: 2181
    ZOO_SERVERS: server.1=zoo:2888:3888
  volumes:
   - ./zk-single-kafka-multiple/zoo/data:/data
   - ./zk-single-kafka-multiple/zoo/datalog:/datalog
 kafka1:
  image: confluentinc/cp-kafka:5.3.0
  hostname: kafka1
  ports:
   - "9091:9091"
  environment:
   KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: LISTENER_DOCKER_INTERNAL://kafka1:19091,LISTENER_DOCKER_EXTERNAL://${DOCKER_HOST_IP:-127.0.0.1}:9091
   KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: LISTENER_DOCKER_INTERNAL:PLAINTEXT,LISTENER_DOCKER_EXTERNAL:PLAINTEXT
   KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: LISTENER_DOCKER_INTERNAL
   KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: "zoo:2181"
   KAFKA_BROKER_ID: 1
   KAFKA_LOG4J_LOGGERS: "kafka.controller=INFO,kafka.producer.async.DefaultEventHandler=INFO,state.change.logger=INFO"
  volumes:
   - ./zk-single-kafka-multiple/kafka1/data:/var/lib/kafka/data
  depends_on:
   - zoo
 kafka2:
  image: confluentinc/cp-kafka:5.3.0
  hostname: kafka2
  ports:
   - "9092:9092"
  environment:
   KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: LISTENER_DOCKER_INTERNAL://kafka2:19092,LISTENER_DOCKER_EXTERNAL://${DOCKER_HOST_IP:-127.0.0.1}:9092
   KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: LISTENER_DOCKER_INTERNAL:PLAINTEXT,LISTENER_DOCKER_EXTERNAL:PLAINTEXT
   KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: LISTENER_DOCKER_INTERNAL
   KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: "zoo:2181"
   KAFKA_BROKER_ID: 2
   KAFKA_LOG4J_LOGGERS: "kafka.controller=INFO,kafka.producer.async.DefaultEventHandler=INFO,state.change.logger=INFO"
  volumes:
   - ./zk-single-kafka-multiple/kafka2/data:/var/lib/kafka/data
  depends_on:
   - zoo
 kafka3:
  image: confluentinc/cp-kafka:5.3.0
  hostname: kafka3
  ports:
   - "9093:9093"
  environment:
   KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: LISTENER_DOCKER_INTERNAL://kafka3:19093,LISTENER_DOCKER_EXTERNAL://${DOCKER_HOST_IP:-127.0.0.1}:9093
   KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: LISTENER_DOCKER_INTERNAL:PLAINTEXT,LISTENER_DOCKER_EXTERNAL:PLAINTEXT
   KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: LISTENER_DOCKER_INTERNAL
   KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: "zoo:2181"
   KAFKA_BROKER_ID: 3
   KAFKA_LOG4J_LOGGERS: "kafka.controller=INFO,kafka.producer.async.DefaultEventHandler=INFO,state.change.logger=INFO"
  volumes:
   - ./zk-single-kafka-multiple/kafka3/data:/var/lib/kafka/data
  depends_on:
   - zoo
 manager:
  image: sheepkiller/kafka-manager
  ports:
   - 9000:9000
  environment:
   - ZK_HOSTS=zoo:2181
  depends_on:
   - zoo

Tạo một thư mục trống và tạo file docker-compos.yml. Sao chép nội dung trên và dán nội dung đó vào file vừa tạo. Tiếp theo sử dụng lệnh dưới đây để khởi động và chạy toàn bộ cụm kafka. Docker compose sẽ tạo ra 1 zookeper, 3 kafka-brokers và 1 kafka-manager. Nếu chạy lần đầu có thể sẽ mất vài phút để pull docker image.

docker-compose up

Tạo cluster

Xem thông tin cluster

Khi cluster được tạo, mặc định nó sẽ có 2 Topics. Đây là những internal topic của Kafka.

Tạo topic

Tạo một topic với 3 partitions và 2 replicaset

Xem thông tin topic vừa tạo

Ở đây có 3 brocker và 3 partitions cho first-topic. Các partion là 0, 1, 2. Mỗi brocker có 2 partitions. Như mọi người để ý Partition 0 ở trong brocker 1 và brocker 2. Tương tự các partition khác được nhân bản trong nhiều brocker. Nếu có bất ký brocker nào down (die) thì 2 brocker khác vẫn có thể phục vụ tất cả các partition cho Topic.

Mỗi topic có một Leader. Nếu chúng ta terminal 1 kafka-brocker thì một Leader mới sẽ được chọn để thay thế.

Terminal 1 kafka-brocker

docker-compose stop kafka2

Dừng các dịch vụ kafka

docker-compose down

Tổng kết

Và trên đây là một số cài đặt nhanh một cụm Kafka. Hi vọng bài viết hữu ịch với mọi người.

Mọi người có thể tìm hiểu các bài viết liên quan tại đây:

Một số bài viết tham khảo thêm:

Nguồn: https://thenewstack.wordpress.com/2021/11/24/kafka-install-kafka-cluter-on-local-using-docker-compose/

Follow me: thenewstack.wordpress.com


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.