Jmeter Tool

Apache JMeterTM là phần mềm mã nguồn mở Java thuần túy, được phát triển lần đầu bởi Stefano Mazzocchi của Tổ chức phần mềm Apache. Được thiết kế để thực hiện kiểm tra hiệu năng (performance testing), kiểm tra tải (load testing) và đo lường hiệu suất. Bạn có thể sử dụng JMeter để phân tích và đo lường hiệu suất của ứng dụng web hoặc nhiều dịch vụ.