+5

Import CSV with validations - Rails

I. Chuẩn bị

Giả sử mình cần import một số data vào database, thì CSV là format mình thấy đơn giản nhất, ở bài viết này chúng ta sử dụng gem Roo để hỗ trợ đọc file. Mặc định chúng ta có sẵn 2 model là User và Product và muốn import data vào cả 2 model này với 2 file CSV riêng. Đầu tiên, trong file config/application.rb thêm require:

require "csv"

Trong Gemfile:

gem "roo"

II. Chi tiết

Controller

Chúng ta sẽ tách riêng 1 controller cho việc import để dễ xử lý: Trong controller/import_controller:

class ImportsController < ApplicationController
 def new
  @import = Import.new
 end

 def create
  @import = Import.new(params[:import])
  if @import.save
   flash[:success] = "Imported successfully!"
   redirect_to new_import_path
  else
   render :new
  end
 end
end

View

Ở view, chúng ta dùng form_for để submit file và lưu xuống database. Vì có thể import được vào 2 model là User và Product nên ngoài file cần truyền thêm 1 params là model_type:

<%= form_for new_import_path, method: :get do |f| %>
 <% if @import.errors.any? %>
  <div id="error_explanation">
   <h2><%= pluralize(@import.errors.count, "error") %> prohibited this import from completing:</h2>
   <ul>
   <% @import.errors.full_messages.each do |msg| %>
    <li><%= msg %></li>
   <% end %>
   </ul>
  </div>
 <% end %>
 <div class="form-group">
  <%= f.select :model_type, ["User", "Product"],
   {include_blank: "Model type"}%>
 </div>
 <div class="field">
  <%= f.file_field :file %>
 </div>
 <div class="buttons"><%= f.submit "Import" %></div>
<% end %>

Routes

Trong config/routes , thêm:

resources :imports, only: [:new, :create]

Model

Đây là phần quan trọng nhất. Model này ko được lưu ở database, nó chỉ đơn giản là một Ruby class, nhưng việc validate cũng giống như các model khác. Ở view chúng ta có truyền thêm params model_type nên ở đây cần thêm vào attr_accessor :

attr_accessor :file, :model_type

Ví dụ về file csv của model Product:

id,name,released_on,price,created_at,updated_at
4,Acoustic Guitar,2012-12-26,1025.0,2012-12-29 18:23:40 UTC,2012-12-29 18:23:40 UTC
5,Agricola,2012-10-31,45.99,2012-12-29 18:23:40 UTC,2012-12-29 18:23:40 UTC

Dòng đầu tiên là header, từ dòng thứ 2 trở đi là các data sẽ lưu vào db. Ở đoạn code bên dưới, gem Roo đã hỗ trợ đọc từ dòng thứ 2 đến dòng cuối cùng của file CSV, dựa vào params model_type để lấy đúng model. Trong trường hợp id trong file csv đã có trong db thì sẽ thực hiện update, nếu không sẽ thực hiện tạo mới:

def load_imported_master header, spreadsheet
  (2..spreadsheet.last_row).each do |i|
   row = Hash[[header, spreadsheet.row(i)].transpose]
   object = model_type.constantize.find_by(id: row["id"]) || model_type.constantize.new
   object.attributes = row.to_hash
   object
  end
 end

Hàm save như bên dưới, chỉ cho phép import CSV type. Chúng ta cũng kiểm tra luôn cho trường hợp file csv lấy vào ko đúng so với các thuộc tính trong model được chọn:

def save
  #Chỉ cho phép import file dạng CSV
  unless File.extname(file.original_filename) == ".csv"
   errors.add :base, I18n.t("import.unknown_file_type")
   return
  end
  spreadsheet = Roo::Spreadsheet.open file.path
  header = spreadsheet.row 1
  header_model = model_type.constantize.column_names
  # Kiểm tra nếu file csv lấy vào ko khớp với model được chọn
  unless (header - header_model).empty?
   errors.add :base, "File CSV does not match. Pls try again!"
   return
  end
  load_imported_master header, spreadsheet
  if object.valid?
   object.save!
  else
   object.errors.messages.each do |_key, message|
    errors.add :base, "#{message}"
   end
  end
 end

Chúng ta đã có code hiển thị lỗi ở view, vì vậy việc cần làm tiếp theo là validate cho từng model User và Product, ở đây mình chỉ demo đơn giản nên validate not nil cho vài trường, các bạn có thể bổ sung thêm. Trong file models/user:

validates :name, :email, presence: true

tương tự cho các model khác.

Cuối cùng ta có thể ráp code lại như sau: models/import.rb:

class Import < ApplicationRecord
 attr_accessor :file, :model_type

 def initialize attributes = {}
  attributes.each{|name, value| send("#{name}=", value)}
 end
 
 def save
  #Chỉ cho phép import file dạng CSV
  unless File.extname(file.original_filename) == ".csv"
   errors.add :base, I18n.t("import.unknown_file_type")
   return
  end
  spreadsheet = Roo::Spreadsheet.open file.path
  header = spreadsheet.row 1
  header_model = model_type.constantize.column_names
  # Kiểm tra nếu file csv lấy vào ko khớp với model được chọn
  unless (header - header_model).empty?
   errors.add :base, "File CSV does not match. Pls try again!"
   return
  end
  load_imported_master header, spreadsheet
 end

 def load_imported_master header, spreadsheet
 ActiveRecord::Base.transaction do
  (2..spreadsheet.last_row).each do |i|
   binding.pry
   row = Hash[[header, spreadsheet.row(i)].transpose]
   object = master_type.constantize.find_by(id: row["id"]) || master_type.constantize.new
   object.attributes = row.to_hash
   if object.valid?
     object.save!
   else
    object.errors.messages.each do |_key, message|
     errors.add :base, "#{message}"
    end
   end
   raise ActiveRecord::Rollback
  end
 end
end

III. Kết luận

Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu cách import csv với các validations, các bạn có thể thêm bớt hoặc chỉnh sửa code để hợp với mục đích của mình hơn. Hẹn gặp lại trong các loạt bài sau.

Link tham khảo

http://railscasts.com/episodes/396-importing-csv-and-excel


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.