+1

[Imperative Programming + C] Bài 14 - Simplicity DSA Array (tiếp theo)

Như vậy là chúng ta đã có các sub-program hỗ trợ việc khởi tạo các Array mới trong các tình huống ứng dụng khác nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem lại một số thao tác cơ bản làm việc với mảng và đặt một chút suy nghĩ về vấn đề tạo mảng với độ dài linh động như JavaScript.

Data Table

Ngoài việc được sử dụng để lưu trữ các dải giá trị số học hay các chuỗi rời rạc, các mảng thường được sử dụng như các bảng dữ liệu lưu trữ các bản ghi như một database nho nhỏ trong các chương trình. Trường hợp mô tả các bảng dữ liệu có thể được hiểu đơn giản là khi chúng ta lưu trữ các struct bản ghi dữ liệu trong mảng. Lúc này mỗi một struct bản ghi dữ liệu sẽ là một hàng trong bảng, và mỗi trường dữ liệu của struct chính là tên cột trong bảng.

Nhân tiện khi nói tới ví dụ này thì chúng ta sẽ tạo một struct bản ghi dữ liệu để sử dụng xuyên suốt cái project nho nhỏ simplicity-dsa-c. Đối tượng dữ liệu ở đây sẽ là các bản ghi mô tả thông tin bìa của các cuốn sách có tên là Book. Ở đây mình sẽ liệt kê lại một chút về cấu trúc thư mục hiện tại của simplicity-dsa-c.

simplicity-dsa-c
├── build
│  └── main.exe
└── source
  ├── array
  │  ├── concat.c
  │  ├── destroy.c
  │  ├── from.c
  │  ├── new.c
  │  └── slice.c
  ├── array.h
  ├── book
  │  ├── destroy.c
  │  └── new.c
  ├── book.h
  └── main.c

Bổ sung định nghĩa struct_book và các sub-program làm việc với Book.

typedef double val;
typedef void* ref;

typedef struct {
  int id;
  ref title;
  ref author;
  val rating;
} book_struct;

typedef book_struct* Book;

Book book_new (int $id, ref $title, ref $author, val $rating);
void book_print (Book $book);
void book_destroy (Book $book);
#include <stdlib.h>
#include "../book.h"

Book book_new
  ( int id
  , ref title
  , ref author
  , val rating
  )
  { Book $new_book = malloc (sizeof (book_struct));
   // ---
   $new_book->id = id;
   $new_book->title = title;
   $new_book->author = author;
   $new_book->rating = rating;
   // ---
   return $new_book;
  }
#include <stdlib.h>
#include "../book.h"

void book_destroy (Book thebook)
  { free (thebook->title);
   free (thebook->author);
   free (thebook);
  }

Create Table

Chúng ta sẽ khởi đầu với việc tạo một bảng dữ liệu có sẵn một vài bản ghi và in ra màn hình.

#include <stdio.h>
#include "array.h"
#include "book.h"

void print_separator (void);
void print_header (void);
void print_data (Array $book_table);
void print_row (Book $book);


int main
  ( int $argc
  , char** $argv
  )
  { Book $laotzu = book_new (0, "Tao Te Ching", "Lao Tzu", 9.0);
   Book $lotus = book_new (1, "Lotus Sutra", "Buddha", 10.0);
   Book $yoga = book_new (2, "Yoga Sutra", "Patanjali", 9.8);
   // --- CREATE TABLE
   Book $book_array_literal[10000] = { $laotzu, $lotus, $yoga };
   Array $book_table = array_from ($book_array_literal, 3, 10000);
   // --- PRINT TABLE
   print_header ();
   print_data ($book_table);
   // ---
   return 0;
  }


void print_separator (void)
  { printf ("+------------+---------------------------+------------------+-------------+ \n"); }


void print_header (void)
  { print_separator ();
   printf ("| Id    | Title          | Author     | Rating   | \n");
   print_separator ();
  }


void print_data (Array $book_table)
  { int $index;
   Book $selected;
   // ---
   $index = 0;
   loop : if ($index < $book_table->length)
     { $selected = ((ref*) $book_table->at)[$index];
      print_row ($selected);
      $index += 1;
      goto loop;
     }
  }


void print_row (Book $book)
  { printf
    ( "| %-9i | %-24s | %-15s | %-10.1lf | \n"
    , $book->id, $book->title, $book->author, $book->rating
    );
   print_separator ();
  }
gcc main.c array\*.c book\*.c -o main
gcc main.c array/*.c book/*.c -o main
main

+-----------+---------------------------+------------------+-------------+ 
| Id    | Title          | Author     | Rating   | 
+-----------+---------------------------+------------------+-------------+ 
| 0    | Tao Te Ching       | Lao Tzu     | 9.0    | 
+-----------+---------------------------+------------------+-------------+ 
| 1    | Lotus Sutra       | Buddha     | 10.0    | 
+-----------+---------------------------+------------------+-------------+ 
| 2    | Yoga Sutra        | Patanjali    | 9.8    | 
+-----------+---------------------------+------------------+-------------+

Insert Into

Thao tác đầu tiên là chèn thêm bản ghi mới vào bảng tại một thời điểm bất kỳ và giả định là chúng ta không biết chính xác số lượng bản ghi đã có mặt trong bảng. Ở đây chúng ta sẽ cần tạo id cho bản ghi mới dựa trên id của bản ghi mới nhất.

int main
  ( int $argc
  , char** $argv
  )
  { // --- CREATE TABLE ...
   // --- GENERATE ID
   int $lastid = $book_table->length - 1;
   Book $last_record = ((ref*) $book_table->at)[$lastid];
   int $newid = $last_record->id + 1;
   // --- INSERT INTO
   Book $prophet = book_new ($newid, "The Prophet", "Kahlil Gibran", 9.0);
   int $index = $book_table->length;
   ((ref*) $book_table->at)[$index] = $prophet;
   $book_table->length += 1;
   // --- PRINT TABLE ...
  }
gcc ... -o main
main

+-----------+---------------------------+------------------+-------------+ 
| Id    | Title          | Author     | Rating   | 
+-----------+---------------------------+------------------+-------------+ 
| 0    | Tao Te Ching       | Lao Tzu     | 9.0    | 
+-----------+---------------------------+------------------+-------------+ 
| 1    | Lotus Sutra       | Buddha     | 10.0    | 
+-----------+---------------------------+------------------+-------------+ 
| 2    | Yoga Sutra        | Patanjali    | 9.8    | 
+-----------+---------------------------+------------------+-------------+ 
| 3    | The Prophet       | Kahlil Gibran  | 9.0    | 
+-----------+---------------------------+------------------+-------------+

Dynamic Capacity

Ồ... mặc dù chúng ta chỉ vừa mới thực hiện một thao tác căn bản đó là thêm một bản ghi vào bảng dữ liệu vào vị trí tiếp theo trong bảng. Tuy nhiên ngay sau thao tác này thì chúng ta đã có đủ chất liệu để đặt ra một số câu hỏi về giới hạn của việc sử dụng mảng.

Rõ ràng là nếu như chúng ta chèn bản ghi mới vào một vị trí trước đó, ví dụ như ngay sau bản ghi đầu tiên có trị số index=0; Và nếu như chúng ta đang có 1001 bản ghi trong bảng tại thời điểm thực hiện thao tác chèn bản ghi mới, thì chúng ta sẽ phải lặp qua 1000 bản ghi tính từ bản ghi có index=1 để di chuyển từng bản ghi tiến về phía trước và tạo chỗ trống cho bản ghi mới.

Mặc dù logic xử lý ở đây cũng không có gì quá khó thực hiện, tuy nhiên điều này cũng cho thấy rằng ngoài đặc tính có dung lượng lưu trữ cố định thì mảng còn có một chút sự bất tiện trong thao tác quản lý dữ liệu trong những trường hợp nhất định.

Nói tới khả năng tạo mảng có độ dài linh động như JavaScript, thực tế thì chúng ta cũng biết rằng các mảng trong JavaScript là các Object chứ không phải là mảng đơn thuần như cú pháp tạo mảng mặc định của C. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta sử dụng cú pháp với các dấu ngoặc vuông [] để thêm phần tử mới vào mảng, logic xử lý sau khi đi qua trình thông dịch interpreter của JavaScript Engine hoàn toàn có khả năng thực hiện thêm thao tác phân bổ lại bộ nhớ lưu trữ để thay thế mảng nội dung với capacity lớn hơn. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới địa chỉ tham chiếu của object Array bao bọc bên ngoài.

Ở đây chúng ta cũng có thể thực hiện logic tương tự bằng cách xin cấp lại bộ nhớ để tạo ra một mảng rộng hơn thay thế cho mảng lưu trữ thực đang được gắn tại trường $book_table->at; Sau đó thực hiện sao chép dữ liệu từ mảng cũ sang mảng mới mà không ảnh hưởng tới địa chỉ của array_struct vỏ bọc bên ngoài. Tuy nhiên thao tác này cũng lại cần thực hiện việc lặp qua và di chuyển địa chỉ tham chiếu của 1001 bản ghi đã lưu trong mảng cũ sang mảng mới, không kém phần rườm rà so với thao tác chèn bản ghi mới hay xóa một bản ghi ở giữa mảng như đã nói ở trên.

Và đây chính là điểm khiến mình quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về một cấu trúc dữ liệu khác có tên là List - tạm dịch là danh sách.

[Imperative Programming + C] Bài 15 - Simplicity DSA List (mở đầu)

Declarative Programming

Việc tìm hiểu về các cấu trúc dữ liệu và cái mini project simplicity-dsa-c của mình vẫn sẽ còn tiếp tục. Tuy nhiên mục tiêu chính của Series Một Số Mô Hình Lập Trình Phổ Biến vẫn cần được tập trung; Do đó nên sau khi đã khá quen thuộc với việc sử dụng một ngôn ngữ lập trình định kiểu tĩnh static-typing, thì đây cũng đã là thời điểm rất phù hợp để chúng ta bắt đầu một Sub-Series mới song song với [Imperative Programming + C]. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục cùng đồng hành. 😄

[Declarative Programming + Elm] Bài 1 - Hello Elm !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.