Viblo CTF
+2

Hibernate @NotNull vs @Column(nullable = false)

Introduction

Trong bài này mình sẽ giới thiệu về 2 anotation thường dùng trong hibernate @NotNull@Column(nullable = false). Thoạt nhìn qua thì có vẻ 2 anotation này có chung 1 mục đích để đảm bảo rằng column trong DB sẽ không được phép null.

Tuy nhiên khi đi sâu vào bài này, ta sẽ thấy được 2 anotation này có mục đích hoàn toàn khác nhau, tùy tình huống mà chỉ có thể dùng 1 trong 2.

Demo

OK, giờ mình demo luôn cho dễ hiểu, ở đây mình dùng SpringBoot, Kotlin, MySQL và Hibernate để demo

Dependency

Để sử dụng được @NotNull trong hibernate, đối với SpringBoot version mới nhất, phải add dependency validation của spring vào, vì có vẻ như module này đã bị tách ra khỏi phần core của SpringBoot

		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
		</dependency>

		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
		</dependency>

Entity

Ở đây mình sẽ define 2 Entity để demo. CatEntity sẽ dùng @NotNull, và ButterflyEntity sẽ dùng @Column(nullable = false)

CatEntity:

@Entity
@Table(name = "cat")
class CatEntity {
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  var id: Long = 0

  @NotNull
  var name: String? = null

  @NotNull
  var weight: Double? = null
}

ButterflyEntity:

@Entity
@Table(name = "butterfly")
class ButterflyEntity {
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  var id: Long = 0

  @Column(nullable = false)
  var name: String? = null

  @Column(nullable = false)
  var weight: Double? = null
}

Schema Generation

Giờ mình sẽ config để hibernate tự động generate table catbutterfly

Add 2 dòng này vào file application.properties

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop
spring.jpa.show-sql=true

Chúng ta sẽ có đoạn log như thế này khi start project.

Output:

Hibernate:  
  drop table if exists butterfly
2020-11-20 23:00:11.107 INFO 12432 --- [     task-1] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource    : HikariCP - Starting...
2020-11-20 23:00:13.609 INFO 12432 --- [     task-1] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource    : HikariCP - Start completed.

Hibernate:   
  drop table if exists cat

Hibernate: 
  create table butterfly (
    id bigint not null auto_increment,
    name varchar(255) not null,
    weight double precision not null,
    primary key (id)
  ) engine=InnoDB

Hibernate: 
  create table cat (
    id bigint not null auto_increment,
    name varchar(255) not null,
    weight double precision not null,
    primary key (id)
  ) engine=InnoDB

Như vậy, hibernate đã generate giúp ta table butterflycat có các field đều NOT NULL, dù mình sử dụng @NotNull hay @Column(nullable=false)

Save data NULL

Vậy giờ mình thử save data null của 2 table butterflycat thì xem log thế nào. Mình tạo 1 controller cho Cat để create data cat lưu data null, và tương tự cho butterfly

CatController:

@RestController
@RequestMapping("/api/v1/cat")
class CatController(val catService: CatService) {
  @PostMapping
  fun create(@RequestBody map: Map<String, Any>): ResponseEntity<*> {
    return ResponseEntity.ok(catService.create(map))
  }

  @GetMapping
  fun get(): ResponseEntity<*> {
    return ResponseEntity.ok(catService.list())
  }
}

ButterflyController:

@RestController
@RequestMapping("/api/v1/butterfly")
class ButterflyController(val butterflyService: ButterflyService) {
  @PostMapping
  fun create(@RequestBody map: Map<String, Any>): ResponseEntity<*> {
    return ResponseEntity.ok(butterflyService.create(map))
  }

  @GetMapping
  fun get(): ResponseEntity<*> {
    return ResponseEntity.ok(butterflyService.list())
  }
}

CatService:

@Service
class CatServiceImpl(val catRepository: CatRepository) : CatService {
  override fun create(map: Map<String, Any>): CatEntity {
    val catEntity = CatEntity()
    return catRepository.save(catEntity)
  }

  override fun list(): List<CatEntity> {
    val list = catRepository.findAll()
    return list
  }

}

ButterflyService:

@Service
class ButterflyServiceImpl(val butterflyRepository: ButterflyRepository) : ButterflyService {
  override fun create(map: Map<String, Any>): ButterflyEntity {
    val butterfly = ButterflyEntity()
    return butterflyRepository.save(butterfly)
  }

  override fun list(): List<ButterflyEntity> {
    val list = butterflyRepository.findAll()
    return list
  }

}

OK, bây giờ thử cURL đến api tạo data cat xem thế nào: cURL:

 http://localhost:8082/api/v1/cat \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/json' \
 -H 'postman-token: 0019d849-78a4-fec8-26f7-bb6a56a5fb56' \
 -d '{}'

=> Log:

2020-11-20 23:17:37.073 ERROR 2708 --- [ctor-http-nio-2] a.w.r.e.AbstractErrorWebExceptionHandler : [b4802838-1] 500 Server Error for HTTP POST "/api/v1/cat"
javax.validation.ConstraintViolationException: Validation failed for classes [com.database.json.example.demo.entity.CatEntity] during persist time for groups [javax.validation.groups.Default, ]
List of constraint violations:[
	ConstraintViolationImpl{interpolatedMessage='must not be null', propertyPath=name, rootBeanClass=class com.database.json.example.demo.entity.CatEntity, messageTemplate='{javax.validation.constraints.NotNull.message}'}
	ConstraintViolationImpl{interpolatedMessage='must not be null', propertyPath=weight, rootBeanClass=class com.database.json.example.demo.entity.CatEntity, messageTemplate='{javax.validation.constraints.NotNull.message}'}
]
	at org.hibernate.cfg.beanvalidation.BeanValidationEventListener.validate(BeanValidationEventListener.java:140) ~[hibernate-core-5.4.20.Final.jar:5.4.20.Final]
	Suppressed: reactor.core.publisher.FluxOnAssembly$OnAssemblyException: 
Error has been observed at the following site(s):
	|_ checkpoint ⇢ HTTP POST "/api/v1/cat" [ExceptionHandlingWebHandler]
Stack trace:
		at org.hibernate.cfg.beanvalidation.BeanValidationEventListener.validate(BeanValidationEventListener.java:140) ~[hibernate-core-5.4.20.Final.jar:5.4.20.Final]
		at org.hibernate.cfg.beanvalidation.BeanValidationEventListener.onPreInsert(BeanValidationEventListener.java:80) ~[hibernate-core-5.4.20.Final.jar:5.4.20.Final]
		at org.hibernate.action.internal.EntityIdentityInsertAction.preInsert(EntityIdentityInsertAction.java:203) ~[hibernate-core-5.4.20.Final.jar:5.4.20.Final]
		at org.hibernate.action.internal.EntityIdentityInsertAction.execute(EntityIdentityInsertAction.java:78) ~[hibernate-core-5.4.20.Final.jar:5.4.20.Final]
		at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.execute(ActionQueue.java:645) ~[hibernate-core-5.4.20.Final.jar:5.4.20.Final]

Như vậy, ta thấy được ở CatEntity đang dùng @NotNull của validation, nên sẽ bị validate trước khi insert xuống DB, không thỏa validate nên lỗi được bắn ra.

Vậy giờ thử với ButterflyEntity xem thế nào.

cURL:

curl -X POST \
 http://localhost:8082/api/v1/butterfly \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/json' \
 -H 'postman-token: aa9305c6-dfac-4bc0-af50-3463a398bff1' \
 -d '{}'

==> Log:

Hibernate: 
  insert 
  into
    butterfly
    (name, weight) 
  values
    (?, ?)
2020-11-20 23:21:22.389 WARN 2708 --- [ctor-http-nio-2] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper  : SQL Error: 1048, SQLState: 23000
2020-11-20 23:21:22.390 ERROR 2708 --- [ctor-http-nio-2] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper  : Column 'name' cannot be null
2020-11-20 23:21:22.396 ERROR 2708 --- [ctor-http-nio-2] a.w.r.e.AbstractErrorWebExceptionHandler : [b4802838-3] 500 Server Error for HTTP POST "/api/v1/butterfly"

org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException: could not execute statement; SQL [n/a]; constraint [null]; nested exception is org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: could not execute statement
	at org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.convertHibernateAccessException(HibernateJpaDialect.java:298) ~[spring-orm-5.2.8.RELEASE.jar:5.2.8.RELEASE]
	Suppressed: reactor.core.publisher.FluxOnAssembly$OnAssemblyException: 
Error has been observed at the following site(s):
	|_ checkpoint ⇢ HTTP POST "/api/v1/butterfly" [ExceptionHandlingWebHandler]
Stack trace:
		at org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.convertHibernateAccessException(HibernateJpaDialect.java:298) ~[spring-orm-5.2.8.RELEASE.jar:5.2.8.RELEASE]
		at org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.translateExceptionIfPossible(HibernateJpaDialect.java:255) ~[spring-orm-5.2.8.RELEASE.jar:5.2.8.RELEASE]

Như vậy, @Column(nullable=false) đã không thực hiện validate null trước khi insert vào DB, thay vào đó, câu lệnh insert vẫn được thực hiện, và lỗi lúc này được bắn ra từ DB do SQL không thể execute được.

Validation

Như vậy, qua 2 log được show ra ở trên, ta có thể thấy được rằng @NotNull@Column(nullable = false) đều support hibernate generate ra table NOT ALLOW NULL trong DB, nhưng khi insert data vào DB thì chỉ có @NotNull thực hiện validate NULL, còn @Column(nullable = false) không thực hiện validate NULL, mà để DB bắn về lỗi.

Cả 2 case ở trên đều không cho phép việc insert NULL vào DB, nhưng điểm khác nhau ở đây là gì ? Đó là @Column(nullable = false) chỉ support việc generate DB, ở đây mình sử dụng generate bằng hibernate. Nếu ở đây mình tạo DB bằng tay và ALLOW NULL trong DB thì việc define @Column(nullable = false) là vô nghĩa.

Giờ mình sẽ drop cả 2 table đi và insert bằng tay, cũng như allow null cho DB:

SQL:

drop table local_test.cat;

drop table local_test.butterfly;

create table butterfly (
    id bigint not null auto_increment,
    name varchar(255) null,
    weight double precision null,
    primary key (id)
) engine=InnoDB;

create table cat (
  id bigint not null auto_increment,
  name varchar(255) null,
  weight double precision null,
  primary key (id)
) engine=InnoDB;

Remove dòng này ở file application.properties: spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop

Start lại project:

2020-11-20 23:36:51.360 INFO 12872 --- [ restartedMain] c.d.json.example.demo.DemoApplicationKt : No active profile set, falling back to default profiles: default
2020-11-20 23:36:51.689 INFO 12872 --- [ restartedMain] .e.DevToolsPropertyDefaultsPostProcessor : Devtools property defaults active! Set 'spring.devtools.add-properties' to 'false' to disable
2020-11-20 23:36:51.689 INFO 12872 --- [ restartedMain] .e.DevToolsPropertyDefaultsPostProcessor : For additional web related logging consider setting the 'logging.level.web' property to 'DEBUG'
2020-11-20 23:36:52.906 INFO 12872 --- [ restartedMain] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFERRED mode.
2020-11-20 23:36:53.162 INFO 12872 --- [ restartedMain] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished Spring Data repository scanning in 245ms. Found 3 JPA repository interfaces.
2020-11-20 23:36:53.856 INFO 12872 --- [ restartedMain] o.s.s.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor : Initializing ExecutorService 'applicationTaskExecutor'
2020-11-20 23:36:53.874 INFO 12872 --- [ restartedMain] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource    : HikariCP - Starting...
2020-11-20 23:36:56.088 INFO 12872 --- [ restartedMain] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource    : HikariCP - Start completed.
2020-11-20 23:36:56.144 INFO 12872 --- [     task-1] o.hibernate.jpa.internal.util.LogHelper : HHH000204: Processing PersistenceUnitInfo [name: default]
2020-11-20 23:36:56.234 INFO 12872 --- [     task-1] org.hibernate.Version          : HHH000412: Hibernate ORM core version 5.4.20.Final
2020-11-20 23:36:56.472 INFO 12872 --- [     task-1] o.hibernate.annotations.common.Version  : HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {5.1.0.Final}
2020-11-20 23:36:56.854 INFO 12872 --- [ restartedMain] o.s.b.d.a.OptionalLiveReloadServer    : LiveReload server is running on port 35729
2020-11-20 23:36:57.135 INFO 12872 --- [     task-1] org.hibernate.dialect.Dialect      : HHH000400: Using dialect: org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect
2020-11-20 23:36:57.760 INFO 12872 --- [ restartedMain] o.s.b.web.embedded.netty.NettyWebServer : Netty started on port(s): 8082
2020-11-20 23:36:57.760 INFO 12872 --- [ restartedMain] DeferredRepositoryInitializationListener : Triggering deferred initialization of Spring Data repositories…
2020-11-20 23:36:57.885 INFO 12872 --- [     task-1] o.h.e.t.j.p.i.JtaPlatformInitiator    : HHH000490: Using JtaPlatform implementation: [org.hibernate.engine.transaction.jta.platform.internal.NoJtaPlatform]
2020-11-20 23:36:57.901 INFO 12872 --- [     task-1] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2020-11-20 23:36:58.408 INFO 12872 --- [ restartedMain] DeferredRepositoryInitializationListener : Spring Data repositories initialized!
2020-11-20 23:36:58.419 INFO 12872 --- [ restartedMain] c.d.json.example.demo.DemoApplicationKt : Started DemoApplicationKt in 7.731 seconds (JVM running for 8.833)

Lần này sẽ không có log create table của hibernate nữa

Create cat:

 http://localhost:8082/api/v1/cat \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/json' \
 -H 'postman-token: 0019d849-78a4-fec8-26f7-bb6a56a5fb56' \
 -d '{}'

=> Log:

2020-11-20 23:37:47.888 ERROR 12872 --- [ctor-http-nio-2] a.w.r.e.AbstractErrorWebExceptionHandler : [d1188d7e-1] 500 Server Error for HTTP POST "/api/v1/cat"

javax.validation.ConstraintViolationException: Validation failed for classes [com.database.json.example.demo.entity.CatEntity] during persist time for groups [javax.validation.groups.Default, ]
List of constraint violations:[
	ConstraintViolationImpl{interpolatedMessage='must not be null', propertyPath=weight, rootBeanClass=class com.database.json.example.demo.entity.CatEntity, messageTemplate='{javax.validation.constraints.NotNull.message}'}
	ConstraintViolationImpl{interpolatedMessage='must not be null', propertyPath=name, rootBeanClass=class com.database.json.example.demo.entity.CatEntity, messageTemplate='{javax.validation.constraints.NotNull.message}'}
]
	at org.hibernate.cfg.beanvalidation.BeanValidationEventListener.validate(BeanValidationEventListener.java:140) ~[hibernate-core-5.4.20.Final.jar:5.4.20.Final]
	Suppressed: reactor.core.publisher.FluxOnAssembly$OnAssemblyException: 
Error has been observed at the following site(s):
	|_ checkpoint ⇢ HTTP POST "/api/v1/cat" [ExceptionHandlingWebHandler]
Stack trace:
		at org.hibernate.cfg.beanvalidation.BeanValidationEventListener.validate(BeanValidationEventListener.java:140) ~[hibernate-core-5.4.20.Final.jar:5.4.20.Final]

Như vậy khi insert data NULL vào cat thì lỗi vẫn xảy ra, do bị validate @NotNull

Create butterfly:

curl -X POST \
 http://localhost:8082/api/v1/butterfly \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/json' \
 -H 'postman-token: aa9305c6-dfac-4bc0-af50-3463a398bff1' \
 -d '{}'

=> Log:

Hibernate: 
  insert 
  into
    butterfly
    (name, weight) 
  values
    (?, ?)
Hibernate: 
  select
    last_insert_id()

=> Result:

{
  "id": 1,
  "name": null,
  "weight": null
}

Conclution

Như vậy, qua bài này mình muốn giới thiệu cách hoạt động của 2 anotation @NotNull@Column(nullable=false). Mặc dù cả 2 đều giúp ngăn việc lưu data NULL vào DB nhưng nó lại có cách hoạt động khác nhau.

Nhìn có vẻ đơn giản nhưng có thể bạn sẽ bị lack nếu DB được tạo bằng tay hoặc được tạo bằng FlyWay chạy script. Tốt hơn hết nên dùng @NotNull thay vì @Column(nullable=false). Bằng cách này, chúng ta có thể validate được dữ liệu trước khi thực hiện update hay insert data vào DB. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.