0

Generate Java code cho client từ WSDL

Phiên bản IDE sử dụng: IntelliJ IDEA 2021 Ultimate. Có thể sử dụng URL sau như một sample WSDL resource có sẵn trên internet: http://apismsbrand.viettel.vn:8998/bulkapi?wsdl

Khởi tạo project với pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>org.example</groupId>
  <artifactId>sample_generate_code_wsdl</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>pom</packaging>

  <name>sample_generate_code_wsdl</name>

  <modules>
    <module>projects</module>
    <module>primary-source</module>
    <module>servlets</module>
    <module>ejbs</module>
    <module>ear</module>
  </modules>

  <distributionManagement>
    <site>
      <id>site</id>
      <name>project website</name>
      <url>scp://local.company.com/websites/project.company.com/</url>
    </site>
  </distributionManagement>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencyManagement>
    <dependencies>
      <dependency>
        <groupId>org.example</groupId>
        <artifactId>logging</artifactId>
        <version>1.0-SNAPSHOT</version>
      </dependency>
      <dependency>
        <groupId>org.example</groupId>
        <artifactId>primary-source</artifactId>
        <version>1.0-SNAPSHOT</version>
      </dependency>
      <dependency>
        <groupId>org.example</groupId>
        <artifactId>servlet</artifactId>
        <version>1.0-SNAPSHOT</version>
        <type>war</type>
      </dependency>
      <dependency>
        <groupId>org.example</groupId>
        <artifactId>ejbs</artifactId>
        <version>1.0-SNAPSHOT</version>
        <type>ejb</type>
      </dependency>
    </dependencies>
  </dependencyManagement>

  <build>
    <pluginManagement><!-- lock down plugins versions to avoid using Maven defaults (may be moved to parent pom) -->
      <plugins>
        <plugin>
          <artifactId>maven-clean-plugin</artifactId>
          <version>3.1.0</version>
        </plugin>
        <!-- see http://maven.apache.org/ref/current/maven-core/default-bindings.html#Plugin_bindings_for_jar_packaging -->
        <plugin>
          <artifactId>maven-resources-plugin</artifactId>
          <version>3.0.2</version>
        </plugin>
        <plugin>
          <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
          <version>3.8.0</version>
        </plugin>
        <plugin>
          <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
          <version>2.22.1</version>
        </plugin>
        <plugin>
          <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
          <version>3.0.2</version>
        </plugin>
        <plugin>
          <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
          <version>3.2.2</version>
        </plugin>
        <plugin>
          <artifactId>maven-ear-plugin</artifactId>
          <version>3.0.1</version>
        </plugin>
        <plugin>
          <artifactId>maven-ejb-plugin</artifactId>
          <version>3.0.1</version>
        </plugin>
        <plugin>
          <artifactId>maven-install-plugin</artifactId>
          <version>2.5.2</version>
        </plugin>
        <plugin>
          <artifactId>maven-deploy-plugin</artifactId>
          <version>2.8.2</version>
        </plugin>
        <plugin>
          <artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId>
          <version>3.0.0</version>
        </plugin>
      </plugins>
    </pluginManagement>
  </build>
</project>

Một class sample được generate


package com.example;

import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlType;


/**
 * <p>Java class for checkBalance complex type.
 * 
 * <p>The following schema fragment specifies the expected content contained within this class.
 * 
 * <pre>
 * &lt;complexType name="checkBalance">
 *  &lt;complexContent>
 *   &lt;restriction base="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType">
 *    &lt;sequence>
 *     &lt;element name="User" type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string" minOccurs="0"/>
 *     &lt;element name="Password" type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string" minOccurs="0"/>
 *     &lt;element name="CPCode" type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string" minOccurs="0"/>
 *    &lt;/sequence>
 *   &lt;/restriction>
 *  &lt;/complexContent>
 * &lt;/complexType>
 * </pre>
 * 
 * 
 */
@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
@XmlType(name = "checkBalance", propOrder = {
  "user",
  "password",
  "cpCode"
})
public class CheckBalance {

  @XmlElement(name = "User")
  protected String user;
  @XmlElement(name = "Password")
  protected String password;
  @XmlElement(name = "CPCode")
  protected String cpCode;

  /**
   * Gets the value of the user property.
   * 
   * @return
   *   possible object is
   *   {@link String }
   *   
   */
  public String getUser() {
    return user;
  }

  /**
   * Sets the value of the user property.
   * 
   * @param value
   *   allowed object is
   *   {@link String }
   *   
   */
  public void setUser(String value) {
    this.user = value;
  }

  /**
   * Gets the value of the password property.
   * 
   * @return
   *   possible object is
   *   {@link String }
   *   
   */
  public String getPassword() {
    return password;
  }

  /**
   * Sets the value of the password property.
   * 
   * @param value
   *   allowed object is
   *   {@link String }
   *   
   */
  public void setPassword(String value) {
    this.password = value;
  }

  /**
   * Gets the value of the cpCode property.
   * 
   * @return
   *   possible object is
   *   {@link String }
   *   
   */
  public String getCPCode() {
    return cpCode;
  }

  /**
   * Sets the value of the cpCode property.
   * 
   * @param value
   *   allowed object is
   *   {@link String }
   *   
   */
  public void setCPCode(String value) {
    this.cpCode = value;
  }

}

Mã nguồn: https://github.com/donhuvy/sample_generate_code_wsdl Trong trường hợp URL WSDL không sẵn có, bạn có thể sử dụng file tĩnh bulkapi.xml . Có thể dùng một số WSDL có sẵn trên mạng http://www.dneonline.com/calculator.asmx?WSDL


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí