Flutter Button Series: FloatingActionButton

Hi everyone, chào mừng các bạn đến với series về Button trong Flutter, bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu về FloatingActionButton

 1. ButtonBar
 2. DropdownButton
 3. FlatButton
 4. FloatingActionButton
 5. IconButton
 6. PopupMenuButton
 7. RaisedButton

FloatingActionButton là 1 trong số button thuộc material disign. Nó là 1 icon button hình tròn, thường được thiết kế nằm phía trên 1 nội dung nào đó để làm nổi bật 1 tính năng nào đó trong ứng dụng. FloatingActionButton thường xuyên được sử dụng trong Scaffold với thuộc tính floatingActionButton

Mỗi màn hình nếu có sử dụng FloatingActionButton thì chỉ sử dụng 1 button duy nhất với các mục đích như "create", "share", "navigate"

Ví dụ như này:

Điểm qua các thuộc tính của FloatingActionbutton

Thuộc tính Ý nghã
backgroundColor Xác định màu nền cho button, màu mặc định là ThemeData.accentColor
child Cho phép định nghĩa các widget con bên trong nó
clipBehavor Nội dung bên trong sẽ bị cắt xén theo clip widget này
disabledElevation Xác định kích thước của shadow khi button bị disable (onPressed có giá trị là null). Mặc định nó có cùng giá trị với elevation. Nếu bạn set cho nó giá trị là 0, thì lúc này FloatingActionButton sẽ tương tự như RaisedButton và sẽ mất hiệu ứng "floating". Giá trị của thuộc tính này là không âm.
elevation Xác định kích thước shadow cho button, giá trị của elevation là không âm và mặc định là 6
focusColor Xác định màu sắc của button khi nó được focus, giá trị mặc định của nó là ThemeData.focusColor
focusElevation Xác định kích thước shadow bên dưới floating action button, giá trị của nó là không âm và mặc định là 8
focusNode Xem thêm tại đây
foregroundColor Xác định màu sắc cho icon và text bên trong button
heroTag Được sử dụng với Hero widget, xem thêm tại đây
highlightElevation Xem thêm tại đây
hoverColor Xác định màu sắc của button khi con trỏ hover vào nó
hoverElevation Xem thêm tại đây
isExtended Cho phép 1 widget extend nó hay không
materialTabTargetSize Cấu hình kích thước nhỏ khi tapped vào button
mini Xác định kích thước của button. Mặc định floating action button là non-mini và có width và height là 56.0 px. Mini floating action button sẽ có width và hight là 40.0 px và thêm 4.0 padding -> width và height là 48.0 px
onPressed Đây là callback khi có sự kiện tapped vào button. Nếu nó có giá trị null thì button bị disable
shape Xác định hình dạng cho button, splash và highlight của button cũng được cắt theo shape này. Nếu button có elevation thì nó cũng được định nghĩa theo shape này
tooltip Dùng để định nghĩa mô tả khi có action press vào button. Nó sẽ xuất hiên nếu người dùng long-pressed

Trên đây mình đã giới thiệu với các bạn những cái cơ bản nhất về FloatingActionButton. Đến đây chắc bạn cũng đã nắm được phần nào về nó rồi phải không nào. Và sau đây mình sẽ làm 1 số đoạn code nhỏ để minh họa nha.

// Flutter code sample for material.FloatingActionButton.1

// This example shows how to make a simple [FloatingActionButton] in a
// [Scaffold], with a pink [backgroundColor] and a thumbs up [Icon].

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

/// This Widget is the main application widget.
class MyApp extends StatelessWidget {
 static const String _title = 'Flutter Code Sample';

 
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: _title,
   home: MyStatelessWidget(),
  );
 }
}

/// This is the stateless widget that the main application instantiates.
class MyStatelessWidget extends StatelessWidget {
 MyStatelessWidget({Key key}) : super(key: key);

 
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('Floating Action Button Sample'),
   ),
   body: Center(child: Text('Press the button below!')),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(
    onPressed: () {
     // Add your onPressed code here!
    },
    child: Icon(Icons.thumb_up),
    backgroundColor: Colors.pink,
   ),
  );
 }
}

OK, vậy là bài giới thiệu của mình về FloatingActionButton đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại ở các bài viết khác nha. Happy coding 😄

Series:

 1. ButtonBar
 2. DropdownButton
 3. FlatButton
 4. FloatingActionButton
 5. IconButton
 6. PopupMenuButton
 7. RaisedButton

Tài liệu tham khảo: FloatingActionButton class