+1

Doorkeeper is an OAuth 2 provider for Rails

I. Cài đặt

 • Doorkeeper là một gem làm cho bạn dễ dàng tương tác chức năng của nhà cung cấp OAuth 2 đối với ứng dụng Rails hoặc Grape của bạn.
 • Thêm vào Gemfile
   gem 'doorkeeper' 
  
 • Chạy lệnh để khởi tạo:
  rails generate doorkeeper:install
  
 • Thao tác này sẽ cài đặt trình khởi tạo doorkeeper vào config/initializers/doorkeeper.rb
 • Configuration
  • Theo mặc địch của doorkeeper sử dụng active record, ta có thể bắt đầu tạo các migration: rails generate doorkeeper:migration
  • Routes
  Rails.application.routes.draw do
   use_doorkeeper
   # your routes
  end
  
  => Điều này sẽ gắn kết các routes như sau:
  GET    /oauth/authorize/:code
  GET    /oauth/authorize
  POST   /oauth/authorize
  DELETE  /oauth/authorize
  POST   /oauth/token
  POST   /oauth/revoke
  resources /oauth/applications
  GET    /oauth/authorized_applications
  DELETE  /oauth/authorized_applications/:id
  GET    /oauth/token/info
  
  • Authenticating
   • Bạn cần phải cấu hình Doorkeeper để cung cấp mô hình resource_owner và khối xác thực trong config/initializers/doorkeeper.rb
   resource_owner_authenticator do
    warden.authenticate!(scope: :user)
   end
   resource_owner_from_credentials do |routes|
    user = User.find_by email: params[:email]
    user if user && user.valid_password?(params[:password])
   end
   
  • Sử dụng OAuth trong Rails #app/controllers/api/v1/base_controller.rb
    class Api::V1::BaseController < ActionController::API
     clear_respond_to
     respond_to :json
     before_action :doorkeeper_authorize!
     before_action :authenticate_user!
   
     private
     def authenticate_user!
      if doorkeeper_token
       Thread.current[:current_user] = User.find doorkeeper_token.resource_owner_id
      end
      return if current_user
      render json: { errors: ["User is not authenticated!"] }, status: :unauthorized
     end
   
     def current_user
      Thread.current[:current_user]
     end
   
     def errors_json messages
      { errors: [*messages] }
     end
    end
   
   • Bạn có thể bất kỳ tuỳ chọn để vượt qua before_action, chẳng hạn như if, only, except...
   class Api::V1::UsersController < Api::V1::BaseController
    skip_before_action :doorkeeper_authorize!, only: :create
    skip_before_action :authenticate_user!, only: :create
    ...............
   end
   
  • Sử dụng OAuth với Grape
   • Theo PR 567 doorkeeper đã hỗ trợ cho Grape >= 0.10. Một trong số đó là doorkeeper_authorize!. Và có thể được sử dụng theo cách tương tự như ví dụ trên. Chú ý bạn phải sử dụng doorkeeper/grape/helpers và helpers Doorkeeper::Grape::Helpers.
   require 'doorkeeper/grape/helpers'
   
    module API
     module V1
      class Users < Grape::API
       helpers Doorkeeper::Grape::Helpers
   
       before do
        doorkeeper_authorize!
       end
   
       route_setting :scopes, ['user:email']
       get :emails do
        [{email: current_user.email}]
       end
   
       # ...
      end
     end
    end
   
 • Tùy chỉnh hết hạn Token
  • Access Grant: Mặc định thời gian hết hạn của access grant là 10 phút, ta có thể thay đổi trong file config.
    Doorkeeper.configure do
     authorization_code_expires_in 20.minutes
    end
   
  • Access Token Mặc định thời gian hết hạn của token là 2 giờ, ta có thể thay đổi nó tương tự access grant
    Doorkeeper.configure do
     access_token_expires_in 4.hours
    end
   
  • Refresh Token Không giống như access grant hay token refresh_token không có thời gian hết hạn
   RestClient.post "localhost:3000/api/v1/oauth/token?email=abc@123.c&password=12345678&grant_type=password"
   
   =>
   {
    "access_token": "2746a4a7a720ee1593c26f3c033a4c1a0b51c9dfefe4d0bd99c494e8acc445fb",
    "token_type": "bearer",
    "expires_in": 7199,
    "refresh_token": "7da7b68d957fa475cf5d56b01c33385794edfb246cb2db509ecb79785a703705",
    "created_at": 1503903600
   }
   

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.