[Docker] Tìm hiểu về docker network

dockericon.png

Docker network là gì?

Docker network dùng để gắn địa chỉ ip cho các container thông qua một virtual bridge.

Khi ta run 01 container thì nó sẽ tự động gắn địa chỉ ip đc cấu hình sẵn trong bridge đó và sẽ tự động gắn ip theo range đã định sẵn trong bridge.

Tạo 1 virtual bridge bằng câu lệnh

docker network create lan1

Sau khi tạo xong ta kiểm tra virtual bridge bằng câu lệnh: docker network ls docker network ls.PNG

Chúng ta có thể thay đổi range mặc định đc tạo từ lan 1 bằng câu lệnh: docker network inspect lan1docker network inspect lan1.PNG

ở đây tôi cấu hình subnet là: 172.18.0.0/16 Gateway là 172.18.0.1/16

2 container test5 và test6 ip lần lượt là 172.18.0.3/16 và 172.18.0.4/16

Run container test5 và test6 chạy ubuntu:14.04

chạy lần lượt container test5 và test6 chạy ubuntu:14.04 và bridge lan1 bằng câu lệnh sau:

docker run -idt --name=test5 --net=lan1 ubuntu:14.04
docker run -idt --name=test6 --net=lan1 ubuntu:14.04

Và sau đó kiểm tra lại các container đang chạy bằng câu lệnh: docker psdocker ps.PNG

Ta thử attach vào các container đang chạy và bấm câu lệnh ifconfig để xem cấu hình có đúng như ta config trong bridge:lan1 ko.

docker attach test5.PNG

docker attach test6.PNG

Thử ping 2 mạng với nhau thông qua bridge:lan1

ping 1721803.PNG

ping 1721804.PNG

Như vậy là ta đã tạo thành công 1 bridge lan1 dùng để tạo network liên kết những container với nhau.