+1

[Design Patterns] Singleton Pattern

Singleton là một trong số những dạng thức triển khai đơn giản nhất của OOP và được xếp vào nhóm các dạng thức Khởi Tạo. Singleton giúp chúng ta đảm bảo chỉ có 01 object đơn duy nhất của 01 class đặc định được tạo ra trong suốt thời gian phần mềm hoạt động. Class này có cung cấp một phương thức để truy xuất object đơn nguyên này và không cho phép khởi tạo object mới tương tự ở bất kỳ nơi nào khác.

Áp dụng triển khai

sơ đồ các class

 • Chúng ta sẽ tạo ra 01 class có tên là Thing. Bên trong class này sẽ có hàm khởi tạo được khóa private và một thuộc tính static để lưu tham chiếu của object duy nhất được tạo ra.
 • Thing có cung cấp một phương thức static để chia sẻ tham chiếu tới object duy nhất cho phần code client sử dụng.
 • Cuối cùng là mainPatternDemo sẽ sử dụng Thing để hỏi truy xuất tới object duy nhất và hiển thị tin nhắn của object đó.

Bước 1

Tạo 01 class singleton có tên là Thing.

singleton/Thing.java

package singleton;

public class Thing {
  private static final Thing instance = new Thing();

  private Thing() {
   // khóa `private` phương thức khởi tạo với `new` từ bên ngoài `class`
  }

  public static Thing getInstance() {
   return instance;
  }

  public void showMessage() {
   System.out.println("Tin nhắn từ `object` duy nhất của `Thing`!");
  }
}

Bước 2

Truy xuất tới object duy nhất và hiển thị tin nhắn.

PatternDemo.java

import singleton.Thing;

public class PatternDemo {
  public static void main(String[] args) {
   // Lỗi biên dịch vì phương thức khởi tạo không khả dụng
   // Thing only = new Thing();

   // Truy xuất object đơn nguyên duy nhất
   Thing only = Thing.getInstance();

   // Hiển thị tin nhắn
   only.showMessage();
  }
}

Bước 3

Kiểm chứng lại kết quả được in ra ở console.

console

Tin nhắn từ `object` duy nhất của `Thing`!

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.