+1

[Design Patterns] Facade Pattern

Facade được tạm hiểu là mặt tiền, một interface được tạo ra để giao tiếp với code client bên ngoài và ẩn đi hết những thứ phức tạp của một hệ thống phía sau. Facade được xếp vào nhóm các pattern Kiến Trúc.

Áp dụng triển khai

sơ đồ các class

Ở đây chúng ta có một phần mềm vẽ các hình phẳng 2D với các class mô tả thực thể là Circle, Triangle, và Square. Một giao diện mặt tiền có tên là Painter được tạo ra để ẩn đi các logic bên trong package. Cuối cùng là code main trên PatternDemo sẽ sử dụng Painter để yêu cầu hình vẽ mà không cần biết tới các class mô tả thực thể ban đầu.

Bước 1

Tạo abstract Shape.

facadepattern/Shape.java

package facadepattern;

public abstract class Shape {
  public abstract void draw();
}

Bước 2

Tạo các class mô tả thực thể hình học 2D.

facadepattern/Circle.java

package facadepattern;

class Circle
extends Shape {
  @Override
  public void draw() {
   System.out.println("Circle::draw()");
  }
}

facadepattern/Triangle.java

package facadepattern;

class Triangle
extends Shape {
  @Override
  public void draw() {
   System.out.println("Triangle::draw()");
  }
}

facadepattern/Square.java

package facadepattern;

class Square
extends Shape {
  @Override
  public void draw() {
   System.out.println("Square::draw()");
  }
}

Bước 3

Tạo giao diện mặt tiền Painter.

facadepattern/Painter.java

package facadepattern;

public class Painter {
  private Shape circle;
  private Shape triangle;
  private Shape square;

  public Painter() {
   circle = new Circle();
   triangle = new Triangle();
   square = new Square();
  }

  public void drawCircle() {
   circle.draw();
  }

  public void drawTriangle() {
   triangle.draw();
  }

  public void drawSquare() {
   square.draw();
  }
}

Bước 4

Sử dụng giao diện Painter để gửi yêu cầu vẽ các hình 2D.

PatternDemo.java

import facadepattern.Painter;

public class PatternDemo {
  public static void main(String[] args) {
   Painter painter = new Painter();
   painter.drawCircle();
   painter.drawTriangle();
   painter.drawSquare();
  }
}

Bước 5

Kiểm chứng lại kết quả được in ra tại console.

console

Circle::draw()
Triangle::draw()
Square::draw()

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.