Connect multiple database using hibernate

I. Giới thiệu

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn config project Spring boot connect multiple database sử dụng hibernate, cụ thể ở đây mình có 2 database là PostgreSQL và MySQL.

Ở đây mình mình sẽ sử dụng kotlin.

II. Implement:

1. Maven dependencies:

Thực hiện import các dependencies cần thiết vào project:

    <dependency>
      <groupId>com.fasterxml.jackson.module</groupId>
      <artifactId>jackson-module-kotlin</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
      <artifactId>kotlin-reflect</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
      <artifactId>kotlin-stdlib-jdk8</artifactId>
    </dependency>

Tiếp theo để sử dụng cả Porstgresql và MySQL:

    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.postgresql</groupId>
      <artifactId>postgresql</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>

2. Config Propertiese:

Config trong file application.properties, ở đây mình connect đến 2 database là MySQL và PostgreSQL

spring:
 mysql-datasource:
  driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
  url: jdbc:mysql://${mysql.host}:${mysql.port}/${mysql.name}?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8&allowPublicKeyRetrieval=true&useSSL=false
  username: ${mysql.user}
  password: ${mysql.password}
  hibernate.dialect: org.hibernate.dialect.MySQLDialect
 postgresql-datasource:
  driver-class-name: org.postgresql.Driver
  url: jdbc:postgresql://${postgresql.host}:${postgresql.port}/${postgresql.name}
  username: ${postgresql.user}
  password: ${postgresql.password}
  hibernate.dialect: org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
  initialization-mode: always
 jpa:
  database-platform: default
  hibernate.ddl-auto: none
  properties:
   hibernate:
    format_sql: true
    temp.use_jdbc_metadata_defaults: false
  show-sql: true

3. Config data source

Bây giờ là bước config data source trong Spring, ở đây mình define 2 package repository và 2 package entity tương ứng với MySQL và PostgreSQL để jpa repository trỏ vào

Mysql:

Tạo 1 file config cho MySQL MySQLConfig.kt, ở đây mình sẽ custom lại entityManagerFactoryReftransactionManagerRef:

@Configuration
@EnableTransactionManagement
@EnableJpaRepositories(
    basePackages = ["com.example.multidatabase.repository.mysql"],
    entityManagerFactoryRef = "mysqlEntityManagerFactory",
    transactionManagerRef = "mysqlTransactionManager"
)
class MySQLConfig {

  @Autowired
  private lateinit var env: Environment

  @Bean
  @Primary
  @ConfigurationProperties(prefix = "spring.datasource")
  fun mysqlDataSourceProperties(): DataSourceProperties {
    return DataSourceProperties()
  }

  @Bean
  fun mysqlDataSource(): DataSource {
    val securityDataSourceProperties = mysqlDataSourceProperties()
    return DataSourceBuilder.create()
        .driverClassName(securityDataSourceProperties.driverClassName)
        .url(securityDataSourceProperties.url)
        .username(securityDataSourceProperties.username)
        .password(securityDataSourceProperties.password)
        .build()
  }

  @Bean
  fun mysqlTransactionManager(): PlatformTransactionManager {
    val factory: EntityManagerFactory? = mysqlEntityManagerFactory().getObject()
    return JpaTransactionManager(factory!!)
  }

  @Bean(name = ["mysqlEntityManagerFactory"])
  @Primary
  fun mysqlEntityManagerFactory(): LocalContainerEntityManagerFactoryBean {
    val em = LocalContainerEntityManagerFactoryBean()
    em.dataSource = mysqlDataSource()
    em.setPackagesToScan("com.example.multidatabase.entity.mysql")

    val vendorAdapter = HibernateJpaVendorAdapter()
    em.jpaVendorAdapter = vendorAdapter
    val properties = HashMap<String, Any?>()
    properties["hibernate.hbm2ddl.auto"] = env.getProperty("hibernate.hbm2ddl.auto")
    properties["hibernate.dialect"] = env.getProperty("spring.datasource.hibernate.dialect")
    em.setJpaPropertyMap(properties)

    return em
  }
}

Postgresql:

Tương tự config cho postgresql, tạo file PostgresqlConfig.kt:

@Configuration
@EnableTransactionManagement
@EnableJpaRepositories(
    basePackages = ["com.example.multidatabase.repository.postgresql"],
    entityManagerFactoryRef = "postgresqlEntityManagerFactory",
    transactionManagerRef = "postgresqlTransactionManager"
)
class PostgresqlConfig {
  @Autowired
  private lateinit var env: Environment

  @Bean
  @ConfigurationProperties(prefix = "spring.postgresql-datasource")
  fun postgresqlDataSourceProperties(): DataSourceProperties {
    return DataSourceProperties()
  }

  @Bean
  fun postgresqlDataSource(): DataSource {
    val securityDataSourceProperties = postgresqlDataSourceProperties()
    return DataSourceBuilder.create()
        .driverClassName(securityDataSourceProperties.driverClassName)
        .url(securityDataSourceProperties.url)
        .username(securityDataSourceProperties.username)
        .password(securityDataSourceProperties.password)
        .build()
  }

  @Bean
  fun postgresqlTransactionManager(): PlatformTransactionManager {
    val factory: EntityManagerFactory? = postgresqlEntityManagerFactory().getObject()
    return JpaTransactionManager(factory!!)
  }

  @Bean(name = ["postgresqlEntityManagerFactory"])
  @Primary
  fun postgresqlEntityManagerFactory(): LocalContainerEntityManagerFactoryBean {
    val em = LocalContainerEntityManagerFactoryBean()
    em.dataSource = postgresqlDataSource()
    em.setPackagesToScan("com.example.multidatabase.entity.postgresql")

    val vendorAdapter = HibernateJpaVendorAdapter()
    em.jpaVendorAdapter = vendorAdapter
    val properties = HashMap<String, Any?>()
    properties["hibernate.hbm2ddl.auto"] = env.getProperty("hibernate.hbm2ddl.auto")
    properties["hibernate.dialect"] = env.getProperty("spring.second-datasource.hibernate.dialect")
    em.setJpaPropertyMap(properties)

    return em
  }
}

Initializer

Trong trường hợp muốn config khi load entity xong thì hibernate tự động run script sql thì config thêm phần Initializer như bên dưới:

  @Bean
  fun mysqlDataSourceInitializer(): DataSourceInitializer? {
    val dataSourceInitializer = DataSourceInitializer()
    dataSourceInitializer.setDataSource(mysqlDataSource())
    val databasePopulator = ResourceDatabasePopulator()
    databasePopulator.addScript(ClassPathResource("script-mysql.sql"))
    dataSourceInitializer.setDatabasePopulator(databasePopulator)
    return dataSourceInitializer
  }
  @Bean
  fun postgresqlDataSourceInitializer(): DataSourceInitializer? {
    val dataSourceInitializer = DataSourceInitializer()
    dataSourceInitializer.setDataSource(postgresqlDataSource())
    val databasePopulator = ResourceDatabasePopulator()
    databasePopulator.addScript(ClassPathResource("script-postgresql.sql"))
    dataSourceInitializer.setDatabasePopulator(databasePopulator)
    return dataSourceInitializer
  }

4. Create entity package

Ví dụ ở đây mình có 1 table users_mysql trong database mysql, và mình muốn load toàn bộ dữ liệu ở mysql sang table user_postgresql trong database postgresql

Như config ở trên, giờ mình tạo entity cho mysql (package com.example.multidatabase.entity.mysql) và postgresql (package com.example.multidatabase.entity.postgresql) :

-com.example.multidatabase.entity
--mysql
---UsersMySQLEntity.kt
--postgresql
---UsersPostgreSQLEntity.kt

UsersMySQLEntity.kt:

@Entity
@Table(name = "user_email")
class UsersMySQLEntity {
  @Id
  @Column(name = "user_id", unique = true)
  var userId: String? = null

  @Column(name = "email_address", nullable = false, unique = true)
  var emailAddress: String? = null

  @Column(name = "password", nullable = false)
  var userPassword: String? = null

  @Column(name = "reset_password_token", nullable = true)
  var resetPasswordToken: String? = null

  @Column(name = "reset_password_sent_at", nullable = true)
  var resetPasswordSentAt: LocalDateTime? = null

  @Column(name = "last_try_count", nullable = true)
  var lastTryCount: Int? = null

  @Column(name = "last_try_date", nullable = true)
  var lastTryDate: LocalDateTime? = null

  @Column(name = "created_at", nullable = false)
  var createdDate: LocalDateTime? = null

  @Column(name = "deleted_at", nullable = true)
  var deletedAt: LocalDateTime? = null

  @Column(name = "updated_at", nullable = false)
  var updatedDate: LocalDateTime? = null
}

PostgreSQLEntity.kt:

@Entity
@Table(name = "users")
class PostgreSQLEntity {
  @Id
  @Column(name = "id", nullable = false)
  var id: Int? = null

  @Column(name = "provider", nullable = true)
  var provider: String? = null

  @Column(name = "uid", nullable = true)
  var uid: String? = null

  @Column(name = "email", nullable = true)
  var email: String? = null

  @Column(name = "encrypted_password", nullable = true)
  var encryptedPassword: String? = null

  @Column(name = "reset_password_token", nullable = true)
  var resetPasswordToken: String? = null

  @Column(name = "reset_password_sent_at", nullable = true)
  var resetPasswordSentAt: LocalDateTime? = null

  @Column(name = "name", nullable = true)
  var name: String? = null

  @Column(name = "created_at", nullable = false)
  var createdDate: LocalDateTime? = null

  @Column(name = "deleted_at", nullable = true)
  var deletedAt: LocalDateTime? = null

  @Column(name = "updated_at", nullable = false)
  var updatedDate: LocalDateTime? = null
}

5. Create repository package:

OK, đã có entity, giờ mình sẽ tạo repository tương ứng mysql (package com.example.multidatabase.repository.mysql), postgresql (package com.example.multidatabase.repository.postgresql):

-com.example.multidatabase.repository
--mysql
---UsersMySQLRepository.kt
--postgresql
---UsersPostgreSQLRepository.kt

UsersMySQLRepository.kt:

interface UsersMySQLRepository : JpaRepository<UsersMySQLEntity, String> {
}

UsersPostgreSQLRepository.kt:

interface UsersPostgreSQLRepository : JpaRepository<UsersPostgreSQLEntity, String> {
}

6. Execute:

OK, bây giờ define 1 component để cứ 30s 1 lần insert user vào MySQL và PostgreSQL:

@Component
class MigrationComponent(
    val usersMySQLRepository: UsersMySQLRepository,
    val usersPostgreSQLRepository: UsersPostgreSQLRepository) {
  companion object {
    val LOG = LoggerFactory.getLogger(MigrationComponent::class.java)
  }

  @Scheduled(cron = "*/30 * * ? * *")
  fun process() {
    val userMysql = createNewUserMySQL()
    usersMySQLRepository.saveAndFlush(userMysql)
    LOG.info("User MySQL:")
    LOG.info(ObjectMapper().writeValueAsString(userMysql))
    val userPostgreSQL = ModelMapper().map(userMysql, UsersPostgreSQLEntity::class.java)
    usersPostgreSQLRepository.saveAndFlush(userPostgreSQL)
    LOG.info("User PostgreSQL")
    LOG.info(ObjectMapper().writeValueAsString(userPostgreSQL))
  }

  private fun createNewUserMySQL(): UsersMySQLEntity {
    val user = UsersMySQLEntity()
    user.emailAddress = String.format("test+%[email protected]", LocalDateTime.now().toLocalTime().toString())
    return user
  }
}

7. Result:

Log cho phần start spring boot thành công :

 .  ____     _      __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) )
 ' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::    (v2.3.1.RELEASE)

2020-06-21 10:49:27,699 INFO [main] o.s.b.StartupInfoLogger:55: Starting MultidatabaseApplicationKt on hoang-MS-7B84 with PID 16023 (/home/hoang/Dev/HOME_WORK/multidatabase/target/classes started by hoang in /home/hoang/Dev/HOME_WORK/multidatabase)
2020-06-21 10:49:27,701 INFO [main] o.s.b.SpringApplication:655: The following profiles are active: dev
2020-06-21 10:49:28,287 INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate:127: Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.
2020-06-21 10:49:28,330 INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate:187: Finished Spring Data repository scanning in 34ms. Found 1 JPA repository interfaces.
2020-06-21 10:49:28,331 INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate:127: Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.
2020-06-21 10:49:28,336 INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate:187: Finished Spring Data repository scanning in 4ms. Found 1 JPA repository interfaces.
2020-06-21 10:49:28,982 INFO [main] o.s.b.w.e.t.TomcatWebServer:108: Tomcat initialized with port(s): 8080 (http)
2020-06-21 10:49:28,988 INFO [main] o.a.j.l.DirectJDKLog:173: Initializing ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
2020-06-21 10:49:28,989 INFO [main] o.a.j.l.DirectJDKLog:173: Starting service [Tomcat]
2020-06-21 10:49:28,990 INFO [main] o.a.j.l.DirectJDKLog:173: Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.36]
2020-06-21 10:49:29,041 INFO [main] o.a.j.l.DirectJDKLog:173: Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2020-06-21 10:49:29,041 INFO [main] o.s.b.w.s.c.ServletWebServerApplicationContext:285: Root WebApplicationContext: initialization completed in 1294 ms
Loading class `com.mysql.jdbc.Driver'. This is deprecated. The new driver class is `com.mysql.cj.jdbc.Driver'. The driver is automatically registered via the SPI and manual loading of the driver class is generally unnecessary.
2020-06-21 10:49:29,350 INFO [main] c.z.h.HikariDataSource:110: HikariPool-1 - Starting...
2020-06-21 10:49:29,351 WARN [main] c.z.h.u.DriverDataSource:70: Registered driver with driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver was not found, trying direct instantiation.
2020-06-21 10:49:29,431 INFO [main] c.z.h.HikariDataSource:123: HikariPool-1 - Start completed.
2020-06-21 10:49:29,659 INFO [main] o.s.o.j.AbstractEntityManagerFactoryBean:416: Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2020-06-21 10:49:29,693 INFO [main] c.z.h.HikariDataSource:110: HikariPool-2 - Starting...
2020-06-21 10:49:29,734 INFO [main] c.z.h.HikariDataSource:123: HikariPool-2 - Start completed.
2020-06-21 10:49:29,780 INFO [main] o.s.o.j.AbstractEntityManagerFactoryBean:416: Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2020-06-21 10:49:30,101 INFO [main] o.s.s.c.ExecutorConfigurationSupport:181: Initializing ExecutorService 'applicationTaskExecutor'
2020-06-21 10:49:30,208 INFO [main] o.s.s.c.ExecutorConfigurationSupport:181: Initializing ExecutorService 'taskScheduler'
2020-06-21 10:49:30,226 INFO [main] o.a.j.l.DirectJDKLog:173: Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
2020-06-21 10:49:30,236 INFO [main] o.s.b.w.e.t.TomcatWebServer:220: Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path ''
2020-06-21 10:49:30,246 INFO [main] o.s.b.StartupInfoLogger:61: Started MultidatabaseApplicationKt in 2.975 seconds (JVM running for 3.382)

Log save user vào database:

User MySQL:
2020-06-21 11:02:00,081 INFO [scheduling-1] c.e.m.c.MigrationComponent:27: {"userId":"eb77366f-0ef1-43b8-90e1-1a698c3e51da","emailAddress":"test+11:[email protected]","userPassword":"Bcrypt","resetPasswordToken":null,"resetPasswordSentAt":null,"lastTryCount":null,"lastTryDate":null,"createdDate":{"dayOfWeek":"SUNDAY","dayOfYear":173,"year":2020,"month":"JUNE","nano":0,"monthValue":6,"dayOfMonth":21,"hour":11,"minute":2,"second":0,"chronology":{"calendarType":"iso8601","id":"ISO"}},"deletedAt":null,"updatedDate":{"dayOfWeek":"SUNDAY","dayOfYear":173,"year":2020,"month":"JUNE","nano":0,"monthValue":6,"dayOfMonth":21,"hour":11,"minute":2,"second":0,"chronology":{"calendarType":"iso8601","id":"ISO"}}}
2020-06-21 11:02:00,161 INFO [scheduling-1] c.e.m.c.MigrationComponent:30: User PostgreSQL
2020-06-21 11:02:00,164 INFO [scheduling-1] c.e.m.c.MigrationComponent:31: {"userId":"eb77366f-0ef1-43b8-90e1-1a698c3e51da","provider":"email","uid":null,"email":"test+11:[email protected]","userPassword":"Bcrypt","resetPasswordToken":null,"resetPasswordSentAt":null,"createdDate":{"dayOfWeek":"SUNDAY","dayOfYear":173,"year":2020,"month":"JUNE","nano":0,"monthValue":6,"dayOfMonth":21,"hour":11,"minute":2,"second":0,"chronology":{"calendarType":"iso8601","id":"ISO"}},"deletedAt":null,"updatedDate":{"dayOfWeek":"SUNDAY","dayOfYear":173,"year":2020,"month":"JUNE","nano":0,"monthValue":6,"dayOfMonth":21,"hour":11,"minute":2,"second":0,"chronology":{"calendarType":"iso8601","id":"ISO"}}}
2020-06-21 11:02:30,005 INFO [scheduling-1] c.e.m.c.MigrationComponent:26: User MySQL:
2020-06-21 11:02:30,008 INFO [scheduling-1] c.e.m.c.MigrationComponent:27: {"userId":"9583b283-26e7-4640-8cb8-8f304b0a5494","emailAddress":"test+11:02:[email protected]","userPassword":"Bcrypt","resetPasswordToken":null,"resetPasswordSentAt":null,"lastTryCount":null,"lastTryDate":null,"createdDate":{"dayOfWeek":"SUNDAY","dayOfYear":173,"year":2020,"month":"JUNE","nano":0,"monthValue":6,"dayOfMonth":21,"hour":11,"minute":2,"second":30,"chronology":{"calendarType":"iso8601","id":"ISO"}},"deletedAt":null,"updatedDate":{"dayOfWeek":"SUNDAY","dayOfYear":173,"year":2020,"month":"JUNE","nano":0,"monthValue":6,"dayOfMonth":21,"hour":11,"minute":2,"second":30,"chronology":{"calendarType":"iso8601","id":"ISO"}}}
2020-06-21 11:02:30,017 INFO [scheduling-1] c.e.m.c.MigrationComponent:30: User PostgreSQL
2020-06-21 11:02:30,020 INFO [scheduling-1] c.e.m.c.MigrationComponent:31: {"userId":"9583b283-26e7-4640-8cb8-8f304b0a5494","provider":"email","uid":null,"email":"test+11:02:[email protected]","userPassword":"Bcrypt","resetPasswordToken":null,"resetPasswordSentAt":null,"createdDate":{"dayOfWeek":"SUNDAY","dayOfYear":173,"year":2020,"month":"JUNE","nano":0,"monthValue":6,"dayOfMonth":21,"hour":11,"minute":2,"second":30,"chronology":{"calendarType":"iso8601","id":"ISO"}},"deletedAt":null,"updatedDate":{"dayOfWeek":"SUNDAY","dayOfYear":173,"year":2020,"month":"JUNE","nano":0,"monthValue":6,"dayOfMonth":21,"hour":11,"minute":2,"second":30,"chronology":{"calendarType":"iso8601","id":"ISO"}}}
2020-06-21 11:03:00,006 INFO [scheduling-1] c.e.m.c.MigrationComponent:26: User MySQL:
2020-06-21 11:03:00,009 INFO [scheduling-1] c.e.m.c.MigrationComponent:27: {"userId":"3df06730-9388-4ea1-a3c5-8e370be01a48","emailAddress":"test+11:[email protected]","userPassword":"Bcrypt","resetPasswordToken":null,"resetPasswordSentAt":null,"lastTryCount":null,"lastTryDate":null,"createdDate":{"dayOfWeek":"SUNDAY","dayOfYear":173,"year":2020,"month":"JUNE","nano":0,"monthValue":6,"dayOfMonth":21,"hour":11,"minute":3,"second":0,"chronology":{"calendarType":"iso8601","id":"ISO"}},"deletedAt":null,"updatedDate":{"dayOfWeek":"SUNDAY","dayOfYear":173,"year":2020,"month":"JUNE","nano":0,"monthValue":6,"dayOfMonth":21,"hour":11,"minute":3,"second":0,"chronology":{"calendarType":"iso8601","id":"ISO"}}}
2020-06-21 11:03:00,017 INFO [scheduling-1] c.e.m.c.MigrationComponent:30: User PostgreSQL
2020-06-21 11:03:00,020 INFO [scheduling-1] c.e.m.c.MigrationComponent:31: {"userId":"3df06730-9388-4ea1-a3c5-8e370be01a48","provider":"email","uid":null,"email":"test+11:[email protected]","userPassword":"Bcrypt","resetPasswordToken":null,"resetPasswordSentAt":null,"createdDate":{"dayOfWeek":"SUNDAY","dayOfYear":173,"year":2020,"month":"JUNE","nano":0,"monthValue":6,"dayOfMonth":21,"hour":11,"minute":3,"second":0,"chronology":{"calendarType":"iso8601","id":"ISO"}},"deletedAt":null,"updatedDate":{"dayOfWeek":"SUNDAY","dayOfYear":173,"year":2020,"month":"JUNE","nano":0,"monthValue":6,"dayOfMonth":21,"hour":11,"minute":3,"second":0,"chronology":{"calendarType":"iso8601","id":"ISO"}}}

Cùng check kết quả ở database nào:

Table users_postgresql:

|id|provider|uid|email|encrypted_password|created_by|updated_by|reset_password_token|reset_password_sent_at|created_at|updated_at|deleted_at|line_id|
|--|--------|---|-----|------------------|----------|----------|--------------------|----------------------|----------|----------|----------|-------|
|eb77366f-0ef1-43b8-90e1-1a698c3e51da|email||test+11:02@gmail.com|Bcrypt|||||2020-06-21 11:02:00|2020-06-21 11:02:00|||
|9583b283-26e7-4640-8cb8-8f304b0a5494|email||test+11:02:30@gmail.com|Bcrypt|||||2020-06-21 11:02:30|2020-06-21 11:02:30|||
|3df06730-9388-4ea1-a3c5-8e370be01a48|email||test+11:03@gmail.com|Bcrypt|||||2020-06-21 11:03:00|2020-06-21 11:03:00|||
|a042d902-aa46-4117-afea-a7cabd3daacb|email||test+11:03:30@gmail.com|Bcrypt|||||2020-06-21 11:03:30|2020-06-21 11:03:30|||

Table users_mysql:

|user_id|email_address|password|reset_password_token|reset_password_sent_at|last_try_count|last_try_date|created_at|deleted_at|updated_at|
|-------|-------------|--------|--------------------|----------------------|--------------|-------------|----------|----------|----------|
|eb77366f-0ef1-43b8-90e1-1a698c3e51da|test+11:02@gmail.com|Bcrypt|||||2020-06-21 04:02:00.0||2020-06-21 04:02:00.0|
|9583b283-26e7-4640-8cb8-8f304b0a5494|test+11:02:30@gmail.com|Bcrypt|||||2020-06-21 04:02:30.0||2020-06-21 04:02:30.0|
|3df06730-9388-4ea1-a3c5-8e370be01a48|test+11:03@gmail.com|Bcrypt|||||2020-06-21 04:03:00.0||2020-06-21 04:03:00.0|
|a042d902-aa46-4117-afea-a7cabd3daacb|test+11:03:30@gmail.com|Bcrypt|||||2020-06-21 04:03:30.0||2020-06-21 04:03:30.0|

III. Sumary:

Như vậy, việc connect tới nhiều database bằng Spring boot và hibernate có vẻ khá đơn giản phải ko.

Github: https://github.com/hoangntv-1399/multipledatabase