chạy C++ trong visual studio code

em chạy một đoạn code trong visual studio code trong terminal nhưng không hiện ra. Ai chỉ cho em cách chạy https://images.viblo.asia/d2cff655-7fdf-43e1-bee9-6061ed79d896.png