Cấu hình xdebug với laradock và vscode

Sửa file xdebug.ini trong thư mục workspace và php-fpm của laradock

xdebug.remote_connect_back=1
xdebug.remote_port=9000
xdebug.idekey=PHPSTORM

xdebug.remote_connect_back=0
xdebug.remote_host=host.docker.internal
xdebug.remote_autostart=1
xdebug.remote_enable=1
xdebug.cli_color=0
xdebug.profiler_enable=0
xdebug.profiler_output_dir="~/xdebug/phpstorm/tmp/profiling"

xdebug.remote_handler=dbgp
xdebug.remote_mode=req

xdebug.var_display_max_children=-1
xdebug.var_display_max_data=-1
xdebug.var_display_max_depth=-1
xdebug.remote_log="/var/www/xdebug_log/xdebug_docker.log"

Tiến hành build lại và restart docker

docker-compose build php-fpm
docker-compose down && docker-compose up -d nginx mysql

Cài đặt extension debug trên vscode

Từ menu vscode chọn Debug > Add Configurations

{
      "log": true,
      "name": "XDebug listening to Laradock",
      "type": "php",
      "request": "launch",
      "port": 9001,
      "pathMappings": {
        "/var/www/company/demo": "C:\\Docker\\company\\demo",
      }
    }