Cài đặt .NET 5

Đi đến trang https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/5.0?utm_source=dotnet-website&utm_medium=banner&utm_campaign=preview5-banner

Giả sử cài đặt trên Windows 10 x64

Link download https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/38c82743-6223-4a51-a424-ac79a4db189b/5c88aa3116df3b81564077fe49a83c7f/dotnet-sdk-5.0.100-preview.5.20279.10-win-x64.exe (140 MB)

Bạn phải dùng Visual Studio preview để có trải nghiệm tính năng mới tốt nhất

.NET SDK bản preview cài riêng sẽ có số phiên bản mới hơn so với bản .NET SDK đính kèm trong Visual Studio 2019 preview.

Sử dụng Developer Command Prompt for VS 2019 Preview, tìm phiên bản của C#

csc -langversion:?

kết quả

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Preview>csc -langversion:?
Supported language versions:
default
1
2
3
4
5
6
7.0
7.1
7.2
7.3
8.0 (default)
latestmajor
preview
latest

Liệt kê danh sách SDK, runtime

dotnet --list-sdks
dotnet --list-runtimes

Có thể xóa đi các SDK cũ


All Rights Reserved