Bạn cần biết gì khi sử dụng @babel/preset-env ?

Chào anh em, package @babel/preset-env có thể nhiều anh em đã quen thuộc với nó nhưng thực sự đã hiểu rõ hết sức mạnh của nó chưa ? hôm nay mình cùng nhau tìm hiểu nhé. Vào 😀

1. Chuẩn bị

Yêu cầu:

 • Đã có kiến thức cơ bản về Babel.
 • Môi trường mình sẽ demo:
  • macOS
  • node v10.16.1
  • yarn v1.17.3
 • Editor: VSCode

Mục đích:

 • Tìm hiểu chuyên sâu về package @babel/preset-env.
 • Tìm ưu điểm và nhược điểm để sử dụng sao cho phù hợp với từng dự án.

2. Nội dung

Babel là gì ?

Babel là một trình biên dịch

source code → output code

Cũng giống như các trình biên dịch khác nó chạy trong 3 giai đoạn

parsing → transforming → printing

Preset env

 • Hiểu đơn giản là nó cho phép bạn có thể sử dụng cú pháp JavaScript mới nhất mà không cần lo lắng về việc tương thích hay không với các trình phiên dịch JavaScript trên các trình duyệt (Tất nhiên vẫn sẽ có một số ngoại lệ) vì nó sẽ biến đổi thành cú pháp ES5 (JavaScript engine có thể hiểu được)
 • Nó là tập hơp một số @babel/plugin-*, danh sách các plugin của nó bạn có thể xem tại đây

Ví dụ

// .babelrc
{
 "presets": [
  "@babel/preset-env"
 ]
}

// input.js
const func = () => {
 console.log('Hello')
}

func()

const name = 'Dai'
const age = '69'
const info = `name: ${Dai}, age: ${age}.`

// output.js
"use strict";

var func = function func() {
 console.log('Hello');
};

func();
var name = 'Dai';
var age = '69';
var info = "name: ".concat(Dai, ", age: ").concat(age, ".");

Options

// .babelrc
{
 "presets": [
  ["@babel/preset-env", {
   "loose": true,
   "modules": false
  }]
 ]
}

Chúng ta sẽ đi qua các option thông dụng

modules

"amd" | "umd" | "systemjs" | "commonjs" | "cjs" | "auto" | false, defaults to false

Ví dụ chúng ta muốn biến đổi cú pháp ES6 module thành commonjs module

// .babelrc
{
 "presets": [["@babel/preset-env", { "modules": "commonjs" }]]
}

// input.js
import { func1 } from './input2'

function main() {
 console.log('start')
 func1()
 console.log('end')
}

// output.js
"use strict";

var _input = require("./input2");

function main() {
 console.log('start');
 (0, _input.func1)();
 console.log('end');
}

Khi làm việc với webpack có thể các bạn thường thấy option modules: false, mục đích để tắt chức năng biến đổi ES6 module vì webpack đã hỗ trợ nó và làm việc đó còn tốt hơn.

targets

string | Array<string> | { [string]: string }, defaults to {}

Mô tả các môi trường dự án của bạn hỗ trợ

Ví dụ bạn muốn hỗ trợ cho các môi trường chrome58ie11

// .babelrc
{
 "presets": [
  [
   "@babel/preset-env",
   {
    "targets": {
     "chrome": "58",
     "ie": "11"
    }
   }
  ]
 ]
}

useBuiltIns

"usage" | "entry" | false, defaults to false Option này cấu hình cách @babel/preset-env xử lý các polyfill

Cần cài 2 package này để babel có thể giúp bạn import các polyfill

"core-js" // hoặc chỉ định rõ version [email protected]
"regenerator-runtime/runtime"

Ví dụ chúng ta xử dụng useBuiltIns: usagecorejs: 3

// input.js
const handleAsyncAwait = async () => {
 const greeting = await Promise.resolve('hi')
 return greeting
}

const myMap = new Map()
const myArray = Array.from([1, 2, 3], (x) => x + x)
const isExistedInArray = ['a', 'b'].includes('a')

Với mỗi target khác nhau thì số lượng các polyfill được import cũng sẽ là khác nhau

 1. với target là ie11
// .babelrc
{
 "presets": [
  [
   "@babel/preset-env",
   {
    "useBuiltIns": "usage",
    "corejs": 3,
    "targets": {
     "ie": 11
    }
   }
  ]
 ]
}

// output.js
"use strict";

require("core-js/modules/es.array.from");

require("core-js/modules/es.array.includes");

require("core-js/modules/es.array.iterator");

require("core-js/modules/es.map");

require("core-js/modules/es.object.to-string");

require("core-js/modules/es.promise");

require("core-js/modules/es.string.iterator");

require("core-js/modules/web.dom-collections.iterator");

require("regenerator-runtime/runtime");

function asyncGeneratorStep(gen, resolve, reject, _next, _throw, key, arg) { try { var info = gen[key](arg); var value = info.value; } catch (error) { reject(error); return; } if (info.done) { resolve(value); } else { Promise.resolve(value).then(_next, _throw); } }

function _asyncToGenerator(fn) { return function () { var self = this, args = arguments; return new Promise(function (resolve, reject) { var gen = fn.apply(self, args); function _next(value) { asyncGeneratorStep(gen, resolve, reject, _next, _throw, "next", value); } function _throw(err) { asyncGeneratorStep(gen, resolve, reject, _next, _throw, "throw", err); } _next(undefined); }); }; }

var handleAsyncAwait = /*#__PURE__*/function () {
 var _ref = _asyncToGenerator( /*#__PURE__*/regeneratorRuntime.mark(function _callee() {
  var greeting;
  return regeneratorRuntime.wrap(function _callee$(_context) {
   while (1) {
    switch (_context.prev = _context.next) {
     case 0:
      _context.next = 2;
      return Promise.resolve('hi');

     case 2:
      greeting = _context.sent;
      return _context.abrupt("return", greeting);

     case 4:
     case "end":
      return _context.stop();
    }
   }
  }, _callee);
 }));

 return function handleAsyncAwait() {
  return _ref.apply(this, arguments);
 };
}();

var myMap = new Map();
var myArray = Array.from([1, 2, 3], function (x) {
 return x + x;
});
var isExistedInArray = ['a', 'b'].includes('a');
 1. với target là chrome60
// .babelrc
{
 "presets": [
  [
   "@babel/preset-env",
   {
    "useBuiltIns": "usage",
    "corejs": 3,
    "targets": {
     "chrome": 60
    }
   }
  ]
 ]
}

// output.js
"use strict";

require("core-js/modules/es.array.iterator");

require("core-js/modules/es.promise");

require("core-js/modules/web.dom-collections.iterator");

const handleAsyncAwait = async () => {
 const greeting = await Promise.resolve('hi');
 return greeting;
};

const myMap = new Map();
const myArray = Array.from([1, 2, 3], x => x + x);
const isExistedInArray = ['a', 'b'].includes('a');

Thông thường với các project của công ty thì bạn nên sử dụng useBuiltIns: entry và import 2 thằng này đầu tiên ở entry file sẽ bundle

import "core-js/stable"
import "regenerator-runtime/runtime"

Và nó sẽ import toàn bộ những polyfill dựa vào môi trường tương ứng

loose

boolean defaults to false

Nhiều plugin trong babel có 2 chế độ

 1. Chế độ bình thường tuân theo ngữ nghĩa của ECMAScript càng sát càng tốt khi biến đổi chúng thành ES5
 2. Chế động loose sẽ tạo ra mã ES5 đơn giản hơn khi biến đổi (ít code hơn nhưng đôi khi sẽ không an toàn bằng cách 1)

Ngoài ra còn rất nhiều option khác bạn có thể đọc thêm tại đây

3. Kết luận

Qua bài viết này hi vọng sẽ giúp anh em phần nào hiểu rõ hơn về package này:

 1. Thấy được việc biến đổi mã.
 2. Môi trường mà dự án của bạn hướng đến được hỗ trợ đầy đủ nhất và cũng giảm thiểu kích thước của file bundle.
 3. polyfill code.

Cảm ơn anh em đã đọc bài viết này.

Toàn bộ ví dụ trên tại repo