+1

[EJS] Bài 7 - Viết Code Xây Dựng Giao Diện Blog (Tiếp Theo)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục viết code template cho hai bố cục còn lại của nhóm layout/article để hiển thị các giao diện soạn thảo bài viết mới và chỉnh sửa bài viết cũ.

Bố cục trang soạn thảo bài viết mới

[view]
. |
. +-----[layout]
.      |
.      +-----[article]
.          |
.          +-----[action]
.          |    |
.          |    +-----view.ejs
.          |    +-----add.ejs
.          |    +-----edit.ejs
.          |
.          +-----index.ejs
<!doctype html>
<html>
<head>
  <%- include("../../../component/meta.ejs", { data }) %>
</head>
<body>
  <%- include("../../../component/topnav.ejs" , { data }) %>
  <%- include("../../../component/article/add.ejs" , { data }) %>
  
  <%- include("../../../component/script.ejs") %>
</body>
</html>
<form id="article" action="/article/add" method="post">
  <div class="container">
   <input type="text" name="title" value="Bài Viết Mới" />
   
   <input type="text" name="keywords" placeholder="Từ khóa liên quan...">
   
   <select name="category-id">
     <option> Danh Mục </option>
     <option value="00"> Giới Thiệu </option>
     <option value="01"> HTML </option>
     <option value="02"> CSS </option>
     <option value="03"> Bootstrap </option>
     <option value="04"> JavaScript </option>
     <option value="05"> jQuery </option>
     <option value="06"> NodeJS </option>
     <option value="07"> ExpressJS </option>
   </select>

   <button type="submit"> Đăng bài </button>

   <textarea name="content" placeholder="Nội dung bài viết..."></textarea>
  </div><!-- .container -->
</form>

Bổ sung code CSS

/* ... */

#article [name="title"] {
  border: none;
  border-bottom: 1px solid lightgray;

  display: block;
  width: 100%;
  padding: 0 18px;

  font-size: 2.618em;
}

#article [name="content"] {
  border: 1px solid lightgray;

  display: block;
  width: 100%;
  height: 1080px;
  padding: 9px 18px;
  resize: none;
  
  font-size: 21px;
}

#article [name="title"],
#article [name="keywords"],
#article [name="content"] {
  margin: 27px 0;
}

#article [name="title"]::placeholder,
#article [name="keywords"]::placeholder,
#article [name="content"]::placeholder {
  color: lightgray;
}

#article [name="keywords"],
#article [name="category-id"],
#article [type="submit"] {
  background: whitesmoke;
  border: none;
  border-bottom: 1px solid lightgray;

  display: inline-block;
  height: 45px;
  padding: 0 18px;
  margin-right: 24px;

  cursor: pointer;
}

#article [name="keywords"] {
  background: white;

  width: 100%;
  max-width: 450px;
}

Chạy test để xem kết quả hiển thị tạm.

npm test

Server started

Cung cấp tham số data

Trong giao diện này thì logic code template của khối express-blog/view sẽ không biết trước danh sách các hạng mục và đường dẫn để gửi thông tin mà <form> thu thập được ở thuộc tính action. Do đó chúng ta cần cung cấp ra bên ngoài các tham số qua các khóa category-listendpoint là đường dẫn để gửi yêu cầu tới.

const Data = class extends Map {
  constructor() {
   super();

   /* --- meta.ejs... */
   /* --- topnav.ejs */
   this.set("logo-text"  , "L O G O")
     .set("category-list", []    );

   /* --- header.ejs... */
   /* --- main.ejs... */
   /* --- article/add.ejs */
   this.set("endpoint", "");

   return this;
  }
}; // Data

module.exports = Data;

Khóa category-list chúng ta đã tạo ra khi xây dựng topnav và chỉ cần bổ sung thêm trường dữ liệu @id cho class Category.

const Category = class extends Map {
  constructor() {
   super();

   this.set("@id", "")
     .set("name", "")
     .set("url" , "");

   return this;
  }
}; // Category

module.exports = Category;
<form id="article" action="<%= data.get("endpoint") %>" method="post">
  <div class="container">
   <input type="text" name="title" value="Bài Viết Mới" />
   
   <input type="text" name="keywords" placeholder="Từ khóa liên quan...">
   
   <select name="category-id">
     <option> Danh Mục </option>
   <% for (var category of data.get("category-list")) { %>
     <option value="<%= category.get("@id") %>">
      <%= category.get("name") %>
     </option>
   <% } %>
   </select>

   <button type="submit"> Đăng bài </button>

   <textarea name="content" placeholder="Nội dung bài viết..."></textarea>
  </div><!-- .container -->
</form>

Dữ liệu giả định trong express-blog/data.js thì chúng ta đã có category-list để cung cấp cho topnav do đó chỉ cần bổ sung thêm endpoint để giao diện này có thể hoạt động được.

/* requires... */
var data = new Data();

/* TopNav... */
var category1 = new Category()
  .set("@id", "01")
  .set("name", "Html")
  .set("url" , "/category/view/01");

var category2 = new Category()
  .set("@id", "02")
  .set("name", "Css")
  .set("url" , "/category/view/02");

var category3 = new Category()
  .set("@id", "03")
  .set("name", "Bootstrap")
  .set("url" , "/category/view/03");

var category4 = new Category()
  .set("@id", "04")
  .set("name", "JavaScript")
  .set("url" , "/category/view/04");

var category5 = new Category()
  .set("@id", "05")
  .set("name", "jQuery")
  .set("url" , "/category/view/05");

var category6 = new Category()
  .set("@id", "06")
  .set("name", "NodeJS")
  .set("url" , "/category/view/06");

var category7 = new Category()
  .set("@id", "07")
  .set("name", "ExpressJS")
  .set("url" , "/category/view/07");
  
data.set("category-list", [ ... ]);

/* Main... */
/* Article - View... */

/* Article - Add */
data.set("endpoint", "/article/add");

module.exports = data;

Bây giờ chúng ta cần bổ sung thêm phương thức app.post để kiểm tra thông tin được truyền về server.

const bodyParser = require("body-parser");

/* ... */

app.use(bodyParser.json());
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));
app.use(express.static(pathToPublic));

app.get("*", async (request, response) => {
  response.render("index.ejs", {
   layout: "article",
   action: "add",
   data : require("./data")
  });
}); // app.get

app.post("*", (request, response) => {
  response.json(request.body);
})
npm test

Server started

Và kết quả sau khi nhấn Đăng bài để gửi dữ liệu về server.

Kết thúc bài viết

Như vậy là chúng ta đã có thêm giao diện trang soạn thảo bài viết mới. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ lướt nhanh qua code temlate của trang chỉnh sửa bài viết đã có và sau đó quay trở lại Sub-Series ExpressJS để viết code điều hành cho nhóm các layout này.

[EJS] Bài 8 - Viết Code Xây Dựng Giao Diện Blog (Tiếp Theo)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.