Android Kotlin - Custom Toast với ảnh và animation

Toast dùng để hiển thị thông điệp trong khoảng thời gian ngắn, nó giống như một thông báo nổi trên ứng dụng, không ngăn cản tương tác người dùng. Hôm nay, chúng ta sẽ cũng nhau tìm hiểu về cách custom lại Toast theo ý muốn bằng ngôn ngữ Kotlin nha.

Một số phương thức quan trọng của Toast

 1. makeText(Context context, CharSequence text, int duration): Phương thức này được sử dụng để hiện thị thông báo, 3 tham số truyền vào:
 • Context context: Nếu bạn sử dụng phương thức này ở Activity(ví dụ Activity đó tên là MainActivity) thì bạn sẽ truyền vào [email protected], nếu bạn sử dụng ở Fragment thì tham số đó sẽ là context.

 • CharSequence text: Là đoạn thông điệp mà bạn muốn hiển thị lên. Kiểu dữ liệu là String.

 • int duration: Là khoảng thời gian Toast hiển thị và nó là hằng số được định nghĩa sẵn. Có 2 sự lựa chọn đó là LENGTH_LONG hiển thị trong 3,5 giây và LENGTH_SHORT hiển thị trong 2 giây. Ví dụ:

  Toast.makeText(this@MainActivity, "Thông điệp cần hiển thị", Toast.LENGTH_SHORT)
  
 1. show(): Phương thức này dùng để hiển thị Toast ra màn hình. Ví dụ:

  Toast.makeText(this@MainActivity, "Thông điệp cần hiển thị", Toast.LENGTH_LONG).show()
  
 2. setGravity(int,int,int): Phương thức này cho phép bạn điều chỉnh vị trí hiển thị Toast trên màn hình. Nếu không sử dụng phương thức này thì mặc định Toast sẽ hiển thị ở dưới cùng của màn hình. Ví dụ:

  val toast: Toast = Toast.makeText(this@MainActivity, "Thông điệp cần hiển thị", Toast.LENGTH_SHORT)
  toast.setGravity(Gravity.TOP or Gravity.CENTER, 0, 200)
  
 3. setText (CharSequence s): Phương thức này cho phép ta thiết lập thông điệp cần hiển thị của Toast. Ví dụ:

  toast.setText("Thông điệp cần hiển thị")
  
 4. setDuration(int duration): Phương thức này cho phép ta thiết lập thời gian hiển thị trên màn hình cho Toast. Ví dụ:

  toast.duration = Toast.LENGTH_LONG
  
 5. inflate(Context context, @LayoutRes int resource, ViewGroup root): Khi custom Toast, ta sẽ sử dụng phương thức này để thiết lập giao diện cho Toast từ một file xml. Ví dụ:

  var view: View = View.inflate(context, R.layout.item_toast, null)
  
 6. setView(View): Phương thức này dùng để truyền layout cho Toast. Ví dụ:

  var view: View = View.inflate(context, R.layout.item_toast, null)
  toast.setView(view)
  

Demo custom Toast sử dụng ảnh kết hợp animation

Ta sẽ tạo một project mới có cấu trúc như sau: alt

 • Thư mục anim chứa các file xml để thiết lập animation cho Toast.

 • Thư mục drawable chứa các file nguyên liệu phục vụ cho việc thiết kế giao diện cho Toast. Ở đây thì mình dùng một tấm hình.

 • Tạo file activity_main.xml. Đây là file giao diện màn hình chính.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    >
  
    <Button
      android:id="@+id/btnShowToast"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Show Toast"
      />
    <Button
      android:id="@+id/btnShowCustomToast"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Show Custom Toast"
      />
  
  </LinearLayout>
  
 • Tạo file item_toast.xml. File này dùng để thiết kế giao diện cho Toast.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    >
  
    <ImageView
      android:id="@+id/image"
      android:layout_width="150dp"
      android:layout_height="150dp"
      android:background="@drawable/hearteyes"
      android:layout_centerInParent="true"
      />
  </RelativeLayout>
  
 • File cycle_5.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <cycleInterpolator xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:cycles="9"/>
  
 • File shake.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <translate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:duration="1000"
    android:fromXDelta="0"
    android:interpolator="@anim/cycle_5"
    android:toXDelta="10"/>
  
 • Tiếp đến ta sẽ tạo class MyToast để custom lại Toast.

  import android.content.Context
  import android.view.Gravity
  import android.view.View
  import android.view.animation.Animation
  import android.view.animation.AnimationUtils
  import android.widget.ImageView
  import android.widget.Toast
  
  class MyToast : Toast {
  
    private var context: Context
    private lateinit var imageView: ImageView
  
    constructor(context: Context) : super(context) {
      this.context = context
      initView()
    }
  
    private fun initView() {
      duration = Toast.LENGTH_SHORT
      setGravity(Gravity.TOP or Gravity.CENTER, 0, 200)
      var view: View = View.inflate(context, R.layout.item_toast, null)
      imageView = view.findViewById(R.id.image)
      var animation: Animation
      animation = AnimationUtils.loadAnimation(context, R.anim.shake)
      imageView.startAnimation(animation)
      setView(view)
    }
  }
  
 • Cuối cùng là code của class MainActivity.

  import android.support.v7.app.AppCompatActivity
  import android.os.Bundle
  import android.view.Gravity
  import android.view.View
  import android.widget.Toast
  import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*
  
  class MainActivity : AppCompatActivity(), View.OnClickListener {
  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
      super.onCreate(savedInstanceState)
      setContentView(R.layout.activity_main)
      btnShowToast.setOnClickListener(this)
      btnShowCustomToast.setOnClickListener(this)
    }
  
    override fun onClick(v: View?) {
      when (v!!.id) {
        R.id.btnShowToast -> {
          val toast: Toast = Toast.makeText(this@MainActivity, "", Toast.LENGTH_SHORT)
          toast.setGravity(Gravity.TOP or Gravity.CENTER, 0, 200)
          toast.setText("Thông điệp cần hiển thị")
          toast.duration = Toast.LENGTH_LONG
          toast.show()
        }
        R.id.btnShowCustomToast -> {
          var myToast = MyToast(this)
          myToast.show()
        }
      }
    }
  }
  
 • Vậy là chúng ta đã custom xong một cái Toast đơn giản bằng Kotlin. Thank for reading ^^