+4

Giới thiệu thư viện Highcharts

1.Giới thiệu

Highchart là một thư viện Java Script dùng để hỗ trợ lập trình viên trong việc tạo ra các biểu đồ đẹp mắt với các Setting rất phong phú về màu sắc,dạng biểu đồ,...Highcharts có thể đáp ứng được hầu như tất cả các yêu cầu về vẽ biểu đồ trong các ứng dụng web.Do Highchart được tạo bởi javascript nên có thể tích hợp dễ dàng vào các website và tương tác tốt với nhiều ngôn ngữ lập trình.

2.Cách tạo một biểu đồ với Highchart

2.1.Tạo một rails project

Trong màn hình console gõ lệnh

    rails new highchart_demo

Sau đó tạo một trang static page

2.2.Import thư viện highchart

Cách 1:Thêm đường dẫn thư viện vào trong thẻ head

<script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>

Cách 2:Vào trang https://code.highcharts.com/highcharts.js coppy toàn bộ code cho vào một file highchart_lib.js sau đó link tới file js đó.

2.3.Ví dụ tạo biểu đồ nhiệt độ của một số thành phố

Trong home.html.erb tạo một thẻ div

<div id="container" style="width: 1000px; height: 600px; margin: 0 auto"></div>

Tạo 1 file assets/javascripts/highcharts.js

$(function () {
  $('#container').highcharts({
    title: {
      text: 'Monthly Average Temperature',
      x: -20 //center
    },
    subtitle: {
      text: 'Source: WorldClimate.com',
      x: -20
    },
    xAxis: {
      categories: ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun',
        'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec']
    },
    yAxis: {
      title: {
        text: 'Temperature (°C)'
      },
      plotLines: [{
        value: 0,
        width: 1,
        color: '#808080'
      }]
    },
    tooltip: {
      valueSuffix: '°C'
    },
    legend: {
      layout: 'vertical',
      align: 'right',
      verticalAlign: 'middle',
      borderWidth: 0
    },
    series: [{
      name: 'Tokyo',
      data: [7.0, 6.9, 9.5, 14.5, 18.2, 21.5, 25.2, 26.5, 23.3, 18.3, 13.9, 9.6]
    }, {
      name: 'New York',
      data: [-0.2, 0.8, 5.7, 11.3, 17.0, 22.0, 24.8, 24.1, 20.1, 14.1, 8.6, 2.5]
    }, {
      name: 'Berlin',
      data: [-0.9, 0.6, 3.5, 8.4, 13.5, 17.0, 18.6, 17.9, 14.3, 9.0, 3.9, 1.0]
    }, {
      name: 'London',
      data: [3.9, 4.2, 5.7, 8.5, 11.9, 15.2, 17.0, 16.6, 14.2, 10.3, 6.6, 4.8]
    }]
  });
});

Chạy màn hình view ta thu được biểu đồ có dạng như sau: highchart1.png

3.Các Setting trong Highchart

3.1.Setting chart type

Để setting chart type bạn viết.

chart: {
    type: "areaspline",
   },
 • Các từ khóa chart type được hỗ trợ bởi highchart:area, arearange, areaspline, areasplinerange, bar, boxplot, bubble, column, columnrange, errorbar, funnel, gauge, heatmap, line, pie, polygon, pyramid, scatter, series, solidgauge, spline, treemap, waterfall.

Nếu bạn không khai báo gì thì chart type mặc định là "line" Từ những chart type như trên highchart đã tạo ra rất nhiều dạng biểu đồ được liệt kê trong bảng dưới đây.

Dạng biểu đồ Tên
LINE CHART basic line
clickable points
with data labels
time series + zoomable
spline with inverted axes
spline with symbols
spline with symbols
spline with plot bands
logarithmic axis
AREA CHARTS basic area
area with negative values,
stack area.
percentage area
area with missing points
inverted axes
area-spline
area range
area range and line
sparkline charts
COLUMN AND BAR CHARTS basic bar
stscked bar
bar with negative values
stacked column
stacked and grouped column
stack percentage column
column with rotated labels
column with drilldown
fixed placement columns
data defined in a HTML table
column range
PIE CHARTS pie chart
pie with legend
donut chart
semi circle dount
pie with drilldown
pie with gradient fill
pie with monochrome fill
SCATTER AND BUBBLE CHARTS
scatter plot
bubble chart
3D bubbles.
DYNAMIC CHARTS
spline updating each second
click to add a point,
master-detail chart.
COMBINATIONS column + line and pie
dual axes
line and column,
multiple axes,
scatter with regression line,
meteogram.
3D CHARTS 3D column,
3D column with null and 0 values,
3d column with stacking and grouping,
3D pie
3D donut
3D scatter chart
GAUGES angular gauge
solid gauge
clock
gauge with dual axes
VU metter
HEAT MAPS heat map
large heat map
MORE CHART TYPES polar chart
spiderweb
wind rose
box plot
error bar
waterfall
funnel chart
pyramid chart
general drawing

Tất cả các dạng biểu đồ đều có bản demo ở đây: http://www.highcharts.com/demo/

3.2.Các setting chính và cấu trúc viết

 • Highchart có 19 setting chính với vô số những setting nhỏ bên trong giúp cho lập trình viên có thể tinh chỉnh được đồ thị của mình theo ý muốn.Các thẻ được viết trong hàm $("#container").highcharts() như bên dưới đây:
$("#container").highcharts({
  chart: {}
  colors: []
  credits: {}
  data: {}
  drilldown: {}
  exporting: {}
  labels: {}
  legend: {}
  loading: {}
  navigation: {}
  noData: {}
  pane: {}
  plotOptions: {}
  series: [{}]
  subtitle: {}
  title: {}
  tooltip: {}
  xAxis: {}
  yAxis: {}
});

1. "chart" Setting

  chart: {
    alignTicks: true
    animation: true
    backgroundColor: "#FFFFFF"
    borderColor: "#4572A7"
    borderRadius: 0
    borderWidth: 0
    className: undefined
    defaultSeriesType: "line"
    events: {}
    height: undefined
    ignoreHiddenSeries: true
    inverted: false
    margin: undefined
    marginBottom: undefined
    marginLeft: undefined
    marginRight: undefined
    marginTop: undefined
    options3d: {}
    panKey:
    panning: false
    pinchType: null
    plotBackgroundColor: undefined
    plotBackgroundImage: undefined
    plotBorderColor: "#C0C0C0"
    plotBorderWidth: 0
    plotShadow: false
    polar: false
    reflow: true
    renderTo: undefined
    resetZoomButton: {}
    selectionMarkerFill: "rgba(69,114,167,0.25)"
    shadow: false
    showAxes: false
    spacing: [10, 10, 15, 10]
    spacingBottom: 15
    spacingLeft: 10
    spacingRight: 10
    spacingTop: 10
    style: {"fontFamily":"\"Lucida Grande\", \"Lucida Sans Unicode\", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif","fontSize":"12px"}
    type: "line"
    width: undefined
    zoomType: undefined
    }

2. "colors" Setting

Màu nền:được viết trong thẻ chart:
  chart: {
        backgroundColor: '#FCFFC5',
      },
Màu cho chart có nhiều phần tử:

  Highcharts.setOptions({
      colors: ['#058DC7', '#50B432', '#ED561B', '#DDDF00', '#24CBE5', '#64E572', '#FF9655', '#FFF263', '#6AF9C4']
    });
Màu cho từng phần tử dữ liệu. ví dụ màu của đường vẽ trong line chart:
  series: [{
    data: [
      color: '#00FF00'
    ]
  }]

3. "credits" Setting

  credits: {
      enabled: true
      href: "http://www.highcharts.com"
      position: undefined
      style: undefined
      text:} // Highchart theo mặc định đặt một nhãn tín ở góc dưới bên phải của biểu đồ.Bạn có thể thay đổi bằng cách sử dụng các tùy chọn credits.

4. "data" Setting

  data: {
      columns:
      complete:
      csv:
      dateFormat: undefined
      decimalPoint: "."
      endColumn:
      endRow:
      firstRowAsNames: true
      googleSpreadsheetKey:
      googleSpreadsheetWorksheet: undefined
      itemDelimiter:
      lineDelimiter: "\n"
      parseDate:
      parsed:
      rows:
      seriesMapping: undefined
      startColumn: 0
      startRow: 0
      switchRowsAndColumns: false
      table:
    }

5. "drilldown" Setting

  drilldown
    : {
    activeAxisLabelStyle: undefined
    activeDataLabelStyle: undefined
    allowPointDrilldown: true
    animation: undefined
    drillUpButton: {}
    series: undefined
  }

6. "exporting" Setting

  exporting: {
      allowHTML: false
      buttons: {
        contextButton: {}
      }
      chartOptions: null
      enabled: true
      fallbackToExportServer: true
      filename: "chart"
      formAttributes:
      scale: 2
      sourceHeight:
      sourceWidth:
      type: "image/png"
      url: "http://export.highcharts.com"
      width: undefined
    } // cho phép người dùng tải biểu đồ về dưới dạng PDF, PNG, JPG hoặc SVG.

7. "labels" Setting

  labels: {
      items: [{
      html: undefined
      style: undefined
      }]
      style: undefined
    }

8. "legend" Setting

  legend: {
      align: "center"
      backgroundColor: undefined
      borderColor: "#909090"
      borderRadius: 0
      borderWidth: 0
      enabled: true
      floating: false
      itemDistance: 20
      itemHiddenStyle: undefined
      itemHoverStyle: undefined
      itemMarginBottom: 0
      itemMarginTop: 0
      itemStyle: { "color": "#333333", "cursor": "pointer", "fontSize": "12px", "fontWeight": "bold" }
      itemWidth: undefined
      labelFormat: "{name}"
      labelFormatter: undefined
      layout: "horizontal"
      lineHeight: 16
      margin: 12
      maxHeight: undefined
      navigation: {
      activeColor: "#3E576F"
      animation: true
      arrowSize: 12
      inactiveColor: "#CCC"
      style: undefined
      }
      padding: 8
      reversed: false
      rtl: false
      shadow: false
      style: undefined
      symbolHeight: undefined
      symbolPadding: 5
      symbolRadius: 0
      symbolWidth: 16
      title: {
      style: {"fontWeight":"bold"}
      text: null
      }
      useHTML: false
      verticalAlign: "bottom"
      width: undefined
      x: 0
      y: 0
    } // legend là một hộp có chứa một biểu tượng và tên cho mỗi mục series hoặc mục điểm trong biểu đồ.

9. "loading" Setting

  loading: {
      hideDuration: 100
      labelStyle: { "fontWeight": "bold", "position": "relative", "top": "45%" }
      showDuration: 100
      style: undefined
    } // kiểm soát sự xuất hiện của màn hình tải bao gồm các khu vực âm mưu về hoạt động biểu đồ. Màn hình này chỉ xuất hiện sau khi một cuộc gọi rõ ràng để chart.showLoading(). Nó là một tiện ích cho các nhà phát triển để giao tiếp với người dùng cuối một cái gì đó đang xảy ra, ví dụ trong khi lấy dữ liệu mới thông qua một kết nối XHR. Các "Loading ..." văn bản tự nó không phải là một phần của đối tượng cấu hình này, nhưng một phần của đối tượng lang.

10. "navigation" Setting

  navigation: {
      buttonOptions: {
      align: "right"
      enabled: true
      height: 20
      symbolFill: "#E0E0E0"
      symbolSize: 14
      symbolStroke: "#666"
      symbolStrokeWidth: 1
      symbolX: 12.5
      symbolY: 10.5
      text: null
      theme:
      verticalAlign: "top"
      width: 24
      y: 0
      }
      menuItemHoverStyle: undefined
      menuItemStyle: undefined
      menuStyle: undefined
    }

11. "noData" Setting

  noData: {
      attr: undefined
      position: { "x": 0, "y": 0, "align": "center", "verticalAlign": "middle" }
      style: { "fontSize": "12px", "fontWeight": "bold", "color": "#60606a" }
      useHTML: false
      }

12. "pane" Setting

   pane: {
      background: undefined
      center: ["50%", "50%"]
      endAngle: undefined
      size: 85%
      startAngle: undefined
    }

13. "plotOptions" Setting

  plotOptions: {
      area: {}
      arearange: {}
      areaspline: {}
      areasplinerange: {}
      bar: {}
      boxplot: {}
      bubble: {}
      column: {}
      columnrange: {}
      errorbar: {}
      funnel: {}
      gauge: {}
      heatmap: {}
      line: {}
      pie: {}
      polygon: {}
      pyramid: {}
      scatter: {}
      series: {}
      solidgauge: {}
      spline: {}
      treemap: {}
      waterfall: {}
    } // Setting The plotOptions is a wrapper object for config objects for each series type. The config objects for each series can also be overridden for each series item as given in the series array.

14. "series" Setting

  series: [{}] // Chứa các setting về dữ liệu của biểu đồ vì thế rất quan trọng và được sử dụng phổ biến trong highchart.

15. "subtitle" Setting

  subtitle: {
    align: "center"
    floating: false
    style: { "color": "#555555" }
    text: undefined
    useHTML: false
    verticalAlign: " "
    x: 0
    y: null
  }

16. "title" Setting

  title: {
      align: "center"
      floating: false
      margin: 15
      style: { "color": "#333333", "fontSize": "18px" }
      text: "Chart title"
      useHTML: false
      verticalAlign: " "
      x: 0
      y: undefined
      }

17. "tooltip" Setting

  tooltip: {
      animation: true
      backgroundColor: "rgba(255, 255, 255, 0.85)"
      borderColor: null
      borderRadius: 3
      borderWidth: 1
      crosshairs: undefined
      dateTimeLabelFormats:
      enabled: true
      followPointer: false
      followTouchMove: true
      footerFormat: "false"
      formatter: undefined
      headerFormat:
      hideDelay: 500
      pointFormat: "<span style="color:{point.color}">\u25CF</span> {series.name}: <b>{point.y}</b><br/>"
      pointFormatter:
      positioner: undefined
      shadow: true
      shape: "callout"
      shared: false
      snap: undefined
      style: { "color": "#333333", "cursor": "default", "fontSize": "12px", "padding": "8px", "pointerEvents": "none", "whiteSpace": "nowrap" }
      useHTML: false
      valueDecimals: undefined
      valuePrefix: undefined
      valueSuffix: undefined
      xDateFormat: undefined
      }

18. "xAxis" Setting

  xAxis: {
      allowDecimals: true
      alternateGridColor: undefined
      breaks: [{}]
      categories: undefined
      ceiling:
      crosshair: {}
      dateTimeLabelFormats: undefined
      endOnTick: false
      events: {}
      floor: null
      gridLineColor: "#D8D8D8"
      gridLineDashStyle: "Solid"
      gridLineWidth: 0
      gridZIndex: 1
      id: undefined
      labels: {}
      lineColor: "#C0D0E0"
      lineWidth: 1
      linkedTo: undefined
      max: undefined
      maxPadding: 0.01
      maxZoom: undefined
      min: undefined
      minPadding: 0.01
      minRange: undefined
      minTickInterval: undefined
      minorGridLineColor: "#E0E0E0"
      minorGridLineDashStyle: "Solid"
      minorGridLineWidth: 1
      minorTickColor: "#A0A0A0"
      minorTickInterval: undefined
      minorTickLength: 2
      minorTickPosition: "outside"
      minorTickWidth: 0
      offset: 0
      opposite: false
      plotBands: [{}]
      plotLines: [{}]
      reversed: false
      showEmpty: true
      showFirstLabel: true
      showLastLabel: true
      startOfWeek: 1
      startOnTick: false
      tickAmount: undefined
      tickColor: "#C0D0E0"
      tickInterval: undefined
      tickLength: 10
      tickPixelInterval: undefined
      tickPosition: "outside"
      tickPositioner: undefined
      tickPositions: undefined
      tickWidth: 1
      tickmarkPlacement: null
      title: {}
      type: "linear"
      units:
      visible: true} // trục hoành và trục tung đều cung cấp các setting trên.

19. "yAxis" Setting

  yAxis: {} // Cung cấp đầy đủ các setting giống như xAxis Setting

3.4.Các Set Options trong Highchart

Highcharts.setOptions({
  global: {
    Date: undefined
    VMLRadialGradientURL: "http://code.highcharts.com/{version}/gfx/vml-radial-gradient.png"
    canvasToolsURL: "http://code.highcharts.com/{version}/modules/canvas-tools.js"
    getTimezoneOffset:
    timezoneOffset: 0
    useUTC: true
  }
  lang: {
    contextButtonTitle: "Chart context menu"
    decimalPoint: "."
    downloadJPEG: "Download JPEG image"
    downloadPDF: "Download PDF document"
    downloadPNG: "Download PNG image"
    downloadSVG: "Download SVG vector image"
    drillUpText: "Back to {series.name}"
    invalidDate:
    loading: "Loading..."
    months: [ "January" , "February" , "March" , "April" , "May" , "June" , "July" , "August" , "September" , "October" , "November" , "December"]
    noData: "No data to display"
    numericSymbols: [ "k" , "M" , "G" , "T" , "P" , "E"]
    printChart: "Print chart"
    resetZoom: "Reset zoom"
    resetZoomTitle: "Reset zoom level 1:1"
    shortMonths: [ "Jan" , "Feb" , "Mar" , "Apr" , "May" , "Jun" , "Jul" , "Aug" , "Sep" , "Oct" , "Nov" , "Dec"]
    thousandsSep: " "
    weekdays: ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"]
  }
});

4.Kết Luận

Như vậy là tôi đã giới thiệu xong tới các bạn về thư viện hữu ích highchart.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.

5.Tài liệu tham khảo

Mọi Settings đầy đủ của thư viện highcharts được cung cấp đầy đủ trên trang tài liệu:

http://api.highcharts.com/highcharts

Các biều đồ demo được cung cấp phong phú trên trang.

http://www.highcharts.com/demo/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.